Ředitel Uměnovědného muzea

PhDr. Jaroslav Blecha 

tel.: +420 533 435 256
mob.: +420 721 117 413
e-mail: jblecha@mzm.cz

 

 

 

 

Vzdělání

 • 1975-1980 – FF UJEP Brno, divadelní věda, hudební věda
 • 1989-1991 – FF MU Brno, muzeologie

Zaměstnání

Vědecký a výzkumný pracovník, vedoucí Oddělení dějin divadla, ředitel Uměnovědného muzea, Moravské zemské muzeum, Brno.

Narozen 13. dubna 1955 v Brně. V letech 1975–1980 vystudoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obory divadelní věda a hudební věda. Tamtéž absolvoval postgraduální studium oboru muzeologie. Od roku 1982 pracuje v Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně, od roku 1992 je vedoucím tohoto oddělení. Zabývá se zejména historií českého loutkového divadla, soustřeďuje se na výzkum a systematické vytváření sbírky autentických dokumentů kočovného marionetového divadla na Moravě a tzv. rodinného loutkového divadla první poloviny 20. století. Vědecky se uplatňuji také v oblasti koncipování a realizování odborných výstav a expozic. Poznatky z výzkumu prezentuje kromě publikování též formou přednášek, besed, výstav, netradičních dílen a televizních a rozhlasových pořadů.

V letech 2000–2001 např. realizoval projekt srovnávacího výzkumu výtvarného fenoménu české loutky, podpořený grantem Ministerstva kultury ČR. Dominantní cíl představovala analýza českých loutkářských sbírek s důrazem na determinaci původu českých loutek, hledání obecných znaků v přeměnách jejich tvarosloví a technologie. Mimořádným výstupem tohoto bádání se stala kromě jiného ojedinělá specifická výstava o české loutce a scéně jako výtvarném artefaktu Česká loutka, jejíž realizace v Císařské konírně Pražského hradu se ujala Správa Pražského hradu pod záštitou prezidenta Václava Havla v letech 2002–2003 (variace této výstavy se posléze uskutečnila také ve spolupráci MZM a MG v Brně). Značným ohlasem lze doložit úspěšnost také dalších předchozích projektů, např. významnější výstavy Dynastie Kopeckých aneb moravské dědictví (1993), Lesk a bída pimprlat (1996), Dům plný loutek (1997), Zapomenuté loutky (2009), Rodinná loutková divadélka – skromné stánky múz (2010), Půvaby loutek a soch – Vojtěch Sucharda a jeho Říše loutek (2011), ze zahraničních alespoň Czech Travelling Puppet Theatre (2000, Dánsko), Dukker i snor (2010, Dánsko), z tematických akcí kupř. koncipování a vedení mezinárodních seminářů při festivalu Loutkářská Chrudim na téma užití tradičních výrazových prostředků marionetového divadla v současném loutkovém divadle aj.

V roce 2007 obdržel ocenění festivalu „Titirijai 07“ za přípravu a realizaci dosud nejrozsáhlejší odborné prezentace českého loutkářství v mezinárodním projektu Okno do českého loutkářství ve španělské Tolose.

Je členem významných loutkářských organizací – např. exekutivy Českého střediska UNIMA, Teatrologické společnosti, SIBMAS a Spolku pro vydávání časopisu Loutkář. Byl radou mezinárodní UNIMA za ČR, členem Výzkumné komise UNIMA (Resesarch Commission).

Je členem ediční rady Moravského zemského muzea v Brně a členem redakční rady časopisu Loutkář, Praha, dále členem vědecké rady Západočeského muzea v Plzni a také členem poradních sborů pro nákup sbírek Národního muzea v Praze a Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

Externě příležitostně přednáší problematiku loutkového divadla na FF MU v Brně – na Katedře divadelní vědy a na Ústavu hudební vědy (dějiny českého a světového loutkového divadla, teorie a estetika loutkového divadla).

 • Grantový projekt MKČR – České loutkové divadlo – rukopis odborné obrazové publikace o výtvarném fenoménu české loutky (DA99P01OOU008), řešitel, 1998–2001.
 • Grantový projekt MKČR – Česká tištěná stolní loutková divadla a dekorace ve sbírce Moravského zemského muzea (DE07P04OMG012), řešitel, 2007–2010
 • IZ MZM (MK00009486202) – Výzkum vývoje lidské společnosti ve vztahu k Moravě a ideje českého národa ve středoevropském kontextu, člen řešitelského týmu, 2008–2012.
 • MZM, VO (MK000094862), člen řešitelského týmu, od 2011.
 • 2011 – Účast na koncipování projektu NAKI Loutky v českých profesionálních loutkových divadlech od roku 1945 po současnost, Institut umění – divadelní ústav Praha, člen řešitelského týmu.
 • 2009 – Spoluúčast na koncipování čtyřletého mezinárodního projektu PONTES (Puppets ON The European Stage) v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (vedoucím žadatelem Istituto per i beni artistici, culturali e naturali v Emilia-Romagna, Itálie).
 • 2016–2022 – řešitel projektu Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016-2022 (NAKI II), spolu s divadelním oddělením NM a Institutem umění-Divadelním ústavem.
 • Spolupráce na mezinárodních loutkářských projektech Leah Gaafen (Praha) – kurzy loutkářských technik a technologií pro zahraniční účastníky.
 • Účast v pracovní skupině pro přípravu zápisu fenoménu východočeského loutkářství do Seznamu nemateriálních statků tradiční kultury České republiky. Spoluautor nominačního textu.
 • Člen týmu pro nominaci prvku Loutkářství na Slovenskua v Čechách na zápis do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO (bylo zapsáno na 11. zasedání Mezivládního výboru pro ochranu nehmotného kulturního dědictví v Addis Abebě (Etiopie) 1. prosince 2016.
 • Autor scénáře a odborná spolupráce na realizaci dlouhodobé expozice Loutkářské umění (otevřena 2022).
 • Blecha, J.: The History and Scenographic Influence of Czech Family Marionette Theatres. In: Czech Stage Art and Stage Design, 114-146. Masarykova univerzita, Brno 2011.
 • Blecha, J.: Specifikum, jazyk a umělecké hodnoty tradičního českého loutkového divadla – odkaz nebo anachronizmus? In: Stopy času, 257-270. Moravské zemské muzeum, Brno. (ISBN 978-80-7028-384-4).
 • Blecha, J.: Václav Kopecký – neúnavný buditel bábkarské tradície. In: Hamar, J. (ed.): Ľudové bábkové divadlo v Európe. Slovenské centrum UNIMA, Bratislava 2011. ISBN: 978-80-970593-1-6.
 • Blecha, J.: Výzkum, dokumentace, vyhodnocení a prezentace fenoménu tzv. rodinného loutkového divadla v Moravském zemském muzeu. In: O divadle 2010, 59-63. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2011. ISBN 978-80-244-2871-0.
 • Blecha, J. (ed.) – Novák, J. – Nespěšná Hamsíková, M.: Půvaby loutek a soch. Sochař Vojtěch Sucharda a jeho Říše loutek. Moravské zemské muzeum, Brno 2012. ISBN 978-80-7028-387-5.
 • Blecha, J.: Marionetář Josef Šimek a „jeho“ loutky ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně. In: Slovenský národopis (Slovak Ethnology) 3/2012, 259-265, 7. ISSN 13335-1303.
 • Blecha, J.: La collection privée de Milan Knížák (Une exposition permanente: „Le Musée des marionnettes“). In: PUCK 19/2012, 125-130, 6. ISSN 0993-0701, ISBN 978-2-35539-146-0.
 • Blecha, J., 2012: Marionetář Josef Šimek a jeho moravské štace. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., XCVII: 1, 101-113, 13. ISSN 0323-0570.
 • Blecha, J.: Rodinná loutková divadélka – herectvo na drátkách. Moravské zemské muzeum, Brno 2013. Str. 192. ISBN 978-80-7028-396-7.
 • Blecha, J., 2014: Příklad dvou pomezních podob rodinného loutkového divadla z brněnské provenience. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., XCIX: 2, 261-273. ISSN 0323-0570.
 • Blecha, J.: The Enigmatic Puppets of Important Czech Marionettists, the Flachs. In: Theatralia 02/2015; Czech Puppet Theatre in Global Contexts, s. 35-69. Masarykova univerzita, Brno 2015. ISBN 978-80-210-7952-6 / ISSN 1803-845X.
 • Blecha, J.: Vějíř loutek dálného orientu / Ein bunter Figurenfächer aus dem fernen Orient. Moravské zemské muzeum, Brno 2015. ISBN 978-80-7028-458-2.
 • Blecha, J,: 2017: Rodinná loutková divadélka – malí velcí Shakespearové. Moravské zemské muzeum. ISBN 978-80-7028-489-6
 • Blecha, J., 2017: Glosy k historii českého loutkového divadla. In: Blecha, Jaroslav – Hamar, Juraj – Teturová, Jarmila 2017: Loutkářství na Slovensku a v Česku / Puppetry in Slovakia and Czechia. Strážnice: Národní ústav lidové kultury. Str. 4-14. ISBN 978-80-88107-22-4.
 • Blecha J., 2017: Sbírka divadelních cedulí a plakátů v oddělení dějin
 • divadla moravského zemského muzea. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., CII: 2, 2017, ISSN 0323-0570. (NAKI II)
 • Blecha J., 2021: České loutkářské umění, tradiční loutkové divadlo (Historie nejstaršího českého loutkářství ve sbírce Moravského zemského muzea). MZM Brno, ISBN 978-80-7028-559-6.
 • Blecha, J.: Význam typologie postav a jejich podoby v kontinuitě vývoje českého loutkového divadla. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., XC: 219-225. Moravské zemské muzeum, Brno 2005.
 • Blecha, J.: Itinerant string puppeteers – the roots of Czech puppet theatre. In: E pur Si Muove La Marionnette 4, duben 2005, UNIMA, Éditions l´Entretemps, Charleville-Mézières, Francie, s. 38-56. ISSN 1761-7537.
 • Blecha, J.: „Theatrum cum pimperlis“ a odkaz slavného marionetářského rodu Kopeckých ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně. In: Národopisná revue 1/2007, ročník XVII. Národní ústav lidové kultury, Strážnice, 3-8. IČ 094927, ISSN 0862-8351.
 • Blecha, J.: Václav Kopecký – marný buditel loutkářské tradice. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., XCII, 2007, 149-161.
 • Blecha, J.: Txekiar txotxongilora leihoa – Ventana al títere Checo; Ventana al títere Checo – Window to Czech puppetry. Tolosako Ekinbide Etxea, Centro de Iniciativas, 2007. L.G./D.L. SS 1637/2007.
 • Blecha, J.: Okno do českého loutkářství. Moravské zemské muzeum, Brno 2007. ISBN 978-80-7028-315-8.
 • Blecha, J.: Moravské zemské muzeum v Brně, oddělení dějin divadla 1957-2007. Moravské zemské muzeum, Brno 2007. 40 str. ISBN 978-80-7028-313-4.
 • Blecha, J. – Jirásek, P.: Česká loutka. Nakladatelství KANT, Praha 2008.  ISBN 978-80-86970-23-3. 357 str. (+ příloha – anglická mutace textu).
 • Blecha, J.: Loutkové divadlo. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008. ISBN 978-80-244-2154-4.
 • Blecha, J.: Současný stav a perspektiva divadelně dokumentačních pracovišť. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., XCIII, 2008, 178-180.
 • Blecha, J.: Skvosty, rarity a excesy v českých tištěných loutkových divadlech a dekoracích. In: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., XCIV, 2009.
 • Blecha, J.: Rodinná loutková divadélka, skromné stánky múz. Moravské zemské muzeum, Brno 2009. ISBN 978-80-7028-353-0.
 • Blecha, J.: Txekiar txotxongilora leihoa. Ventana al títere Checo. A Window onto Czech Puppetry. In: Czech Theatre 24, Divadelní ústav, Praha 2009. ISSN 0862-9380.
 • Blecha, J.: Glosy k specifickým kořenům loutkového divadla na Moravě. In: Poklady Moravy, 226-238. Moravské zemské muzeum, Brno 2010. ISBN 978-80-7028-371-4.
 • Blecha, J.: Rudolf Flachs, opatrovník tradice kočovného loutkářství. In: Tři Radosti moravského loutkáře Vladimíra Matouška. Loutkové divadlo v Břeclavi, str. 5-6, 74-75. Klub přátel umění Břeclav, Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko, Břeclav 2010. ISBN 978-80-254-8929-1.
 • Úvodní stať „Rodinné loutkové divadlo“ a hesla k oponám českých tištěných loutkových divadel. In: Malované opony divadel českých zemí, str. 371-387. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze – NIPOS, Praha 2010. ISBN 978-80-7068-238-8.
 • Blecha, J.: Dukker i snor (Loutky na šňůrách). Om tjekkisk dukketeater tradition (O české tradici loutkového divadla). In.: Acta Mus. Moraviae, Sci. soc. XCV: 2, MZM Brno, 2010.
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS