Vědecké časopisy

Anthropologie

International Journal of Human Diversity and Evolution

 • ISSN 0323-1119 (Tištěná verze)
 • ISSN 2570-9127 (Online)
 • Formát: 210×279 mm
 • Vazba: brožovaná
 • Ročník obsahuje tři čísla 
   
Šéfredaktorka:
 
doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.
Centrum kulturní antropologie, Moravské zemské muzeum, Brno
 
Ediční rada:
 

Jaroslav Brůžek (Bordeaux)
Ladislava Horáčková (Brno)
Petr Neruda (Brno)
Vladimír Novotný (Brno)
Martin Oliva (Moravian museum, Brno)
Václav Soukup (Prague)
Jiří A. Svoboda (Brno)
Alena Šefčáková (Bratislava)
Milan Thurzo (Bratislava)
Václav Vančata (Prague)

 
Spolupracovníci:   

Alan Bilsborough (Durham)
Eugenia Cunha (Coimbra)
David Frayer (Lawrence)
Maria Dolores Garralda (Madrid)
Dominique Grimaud-Hervé (Paris)
Winfried Henke (Mainz)
Rimantas Jankauskas (Vilnius)
Anne Katzenberg (Calgary)
Henry de Lumley (Paris)
Marie-Antoinette de Lumley (Paris)
Maria Teschler-Nicola (Wien)
Janusz Piontek (Poznań)
Anne-marie Tillier (Bordeaux)
Douglas H. Ubelaker (Washington)
Herbert Ullrich (Berlin)
Eligio Vacca (Bari)

 


Anthropologie – International Journal of Human Diversity and Evolution je časopisem publikujícím původní vědecké články ze všech oblastí antropologie. Časopis je multidisciplinární – jeho snahou je dávat do souvislosti fakta a názory biologické antropologie, archeologie a kulturní antropologie. V časopise se objevují články široké škály oblastí antropologických věd, zejména bioarchaeologie, výzkumu lidské variability a adaptací, palaeoantropologie a vývoje člověka, lidské biologie a etologie, primatologie, prehistorie a archaeologie, pravěkého umění a sociální a kulturní antropologie.

Časopis byl založen Jindřichem Matiegkou, profesorem antropologie na Karlově Universitě v Praze na návrh a s finanční podporou Dr. Aleše Hrdličky v roce 1923. Matiegka byl redaktorem 19 ročníků časopisu až do roku 1941, kdy byla universita zavřena nacistickými okupanty. V roce 1962 byl časopis Anthropologie, s podtitulem 'International Journal of the Science of Man', obnoven profesorem Janem Jelínkem, známým a mezinárodně uznávaným českým antropologem. Od tohoto roku je časopis číslován arabskými čísly znovu od čísla 1.

Časopis přijímá příspěvky ve 4 kategoriích: původní vědecké práce, výzkumné zprávy, recenze knih a novinky. V rámci Anthropologie jsou pravidelně publikovány monotematické svazky věnované specializovaným tématům nebo kvalitní příspěvky z konferencí. Monotematické svazky jsou obvykle redigovány ve spolupráci s externími redaktory.

Anthropologie - International Journal of Human Diversity and Evolution je vydáván ve třech číslech ročně.

Každý rukopis recenzují dva recenzenti, jejichž vědecká specializace souvisí s tématem příspěvku. V průběhu recenzního řízení zůstávají jména autorů a recenzentů v anonymitě.

Anthropologie - International Journal of Human Diversity and Evolution je vydáván Moravským zemským muzeem, v Brně a registrován Ministerstvem kultury České republiky pod kódem MK ČR E 1090.

Anthropologie - International Journal of the Science of Man je na seznamu následujících vědeckých databází a abstraktových služeb:

 • WOS
 • Scopus  /  Elsevier (od 2014)
 • ProQuest Social Science Journals  (plné texty jsou dostupné od 2001)
 • ERIH  European Reference Index for the Humanities (INT2 category in Anthropology)  /  ESF
 • ERIH PLUS  European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
 • IBSS  International Bibliography of the Social Sciences  /  ProQuest
 • Ulrichsweb  /   ProQuest Serials Solutions
 • Francis   /  INIST-CNRS  /  dostupné via Proquest-CSA and EBSCO Publishing
 • AIO   /  The Anthropological Index Online  /  Royal Anthropological Institute
 • Anthropological Literature   /  Harvard University
 • Refdoc   /  INIST-CNRS
   
Adresa redakce:

 
doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.
Centrum kulturní antropologie, Moravské zemské muzeum, Brno, Česká republika
e-mail: anthropologie@mzm.cz
Instrukce pro autory: Anthropologie_Guidelines.pdf 
Webové stránky:puvodni.mzm.cz/Anthropologie/

Acta Musei Moraviae

Acta Musei Moraviae jsou vědeckým časopisem Moravského zemského muzea v Brně. Vycházejí ve třech hlavních řadách:

V rámci Acta Musei Moraviae jsou vydávána tři specializovaná suplementa označovaná jako Folia:

Acta Musei Moraviae jsou registrovány Ministerstvem kultury České republiky pod kódem MK ČR E 1090.

Acta Musei Moraviae jsou pokračováním následujících historických periodik:

 • Museum Francisceum Annales (1895-1898)
 • Časopis Moravského musea zemského (1901-1948)
 • Acta Musei Moraviae (Časopis Moravského muzea) (1949-1996):
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales (Časopis Moravského muzea, Vědy společenské)
 • Acta Musei Moraviae (1997-):
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
  - Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales

Textil v muzeu


Profil časopisu


Textil v muzeu je odborným periodikem vycházejícím od roku 2006. Vydavatelem časopisu bylo od počátku Technické muzeum v Brně, které jej připravovalo ve spolupráci s oborovou Komisí konzervátorů-restaurátorů a Etnografickou komisí AMG. V roce 2024 redakce přešla do Moravského zemského muzea, jež na jeho přípravě stále participuje s odbornými komisemi Asociace muzeí a galerií ČR.

Textil v muzeu je jediným periodikem v ČR orientovaným na problematiku historie textilní výroby a oděvní tvorby, identifikace historických textilií, restaurování a konzervování historických textilií a na problematiku historických textilních technik a technologických pomůcek.

Periodikum je koncipováno mezioborově, proto mezi hlavní příspěvky patří texty z oborů jako dějiny, archeologie, etnologie, umění, kulturní dědictví, konzervace a restaurování a přírodovědné obory. Druhou část periodika tvoří texty, materiály a zprávy, jejichž prvotním účelem je informovat o dění v oboru.

Posláním periodika Textil v muzeu je přinášet nové původní vědecké práce, materiály i informace o dění v oboru a přispívat tak ke zvyšování odborné úrovně i informovanosti všech, kteří se ve svém profesním životě věnují tématům spojeným s textilní problematikou.

Redakční příprava se řídí pravidly pro odborná neimpaktovaná periodika – příspěvky do recenzované části procházejí recenzním řízením a schválením redakční radou, musejí být zpracovány dle pokynů pro autory dané redakční radou.

Časopis Textil v muzeu bude možné objednat na www.mzm.cz/e-shop. Starší ročníky vydávané do roku 2023 lze zakoupit na pokladně TMB, na e-shopu muzea: https://www.tmbrno.cz/kategorie-produktu/casopisy/textil-v-muzeu/, nebo prostřednictvím knihovny TMB: knihovna@tmbrno.cz.

Recenzní řízení


Základem obsahové náplně periodika Textil v muzeu jsou původní vědecké práce vycházející z vlastního výzkumu nebo původní přehledové statě posouzené minimálně dvěma nezávislými oponenty a schválené k publikování redakční radou. Texty jsou doplněny abstraktem v anglickém jazyce a dodržují strukturu původní vědecké práce a vychází z primárního i aplikovaného výzkumu.

Redakční rada postupuje přihlášené příspěvky do oboustranně anonymního recenzního řízení, v rámci kterého jsou ke každému příspěvku vypracovány dva recenzní posudky. V případě potřeby si redakční rada může vyžádat ještě posudek třetí. Recenzenti pro vypracování posudků jsou vybíráni redakční radou, přičemž je plně respektován požadavek, že recenzent nesmí být ze stejného pracoviště jako autor nebo spoluautoři příspěvku. Autor má právo určit dvě osoby, které si nepřeje jako recenzenty svého příspěvku. Pro zpracování posudku jsou oslovováni specialisté z muzejních, galerií, výzkumných i akademických institucí a podobně. Recenzní řízení je oboustranně anonymní, pokud si autor příspěvku nebo recenzent výslovně nevyžádají jinak.

Posudky jsou autorům zasílány s dostatečným předstihem tak, aby mohli na výtky recenzentů zareagovat a příspěvek přepracovat nebo posudek okomentovat pro následné jednání redakční rady.

Redakční rada posoudí na základě vypracovaných posudků a bodového hodnocení, které příspěvky budou přijaty k publikování a určí, do které části periodika budou zařazeny. Redakční rada si vyhrazuje právo nezařadit příspěvek k publikování i přes jeho kladné posouzení recenzenty. Recenzní posudky a zápisy o výsledcích recenzního řízení jsou archivovány tajemnicí redakční rady.

Redakční rada


K 1. 4. 2024 ředitel MZM Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. jmenoval redakční radu ve složení:

 • PhDr. Petra Mertová, Ph.D., Moravské zemské muzeum, hlavní redaktorka
 • Doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Ing. Jindřiška Drozenová, Muzeum hlavního města Prahy
 • PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D. Univerzita Hradec Králové
 • Mgr. Gabriela Rožková, Moravské zemské muzeum
 • Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Mgr. Milan Jančo, Židovské muzeum v Praze

Časopis Textil v muzeu vychází jednou ročně v recenzované podobě. Je zařazen na Seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik (časopisů) vydávaných v České republice evidovaný Radou pro výzkum, vývoj a inovace – viz www.vyzkum.cz.

Redakční rada přijímá původní a originální texty, které dosud nebyly publikovány v jiném periodiku, monografii či sborníku. Přednost mají odborné texty jako články, studie, eseje. Do obsahu periodika redakční rada přijímá také neodborné texty jako zprávy o dění v oboru, informace o výstavách, zprávy o návštěvách zahraničních institucí, informace o literatuře, materiálové příspěvky apod.

Všechny příspěvky je nutné doplnit o seznam kontaktních adres včetně emailových a telefonních kontaktů na všechny autory, kteří jsou uvedení u textu. Kontaktní adresy budou odkazovat na spojení do domovské instituce, z níž texty pochází (rozuměj: v jaké instituci text vznikl).

Příspěvky do časopisu je nutné zaslat redakci publikace elektronicky emailem na adresu pmertova@mzm.cz nebo na nosiči dat na adresu Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav, PhDr. Petra Mertová, Ph.D., Kobližná 1, Brno, 659 37.

Telefonické konzultace autorům jsou poskytovány na čísle: 732 264 594 nebo 542 422 374.

Příspěvky do 1 čísla přijímá redakce vždy do 31. května, příspěvky do 2. čísla přijímá redakce do 31. 8. daného roku.

Autoři jsou povinni upozornit na případné závazky vůči vlastníkům autorských práv k dílům uvedeným v jejich příspěvku (obrazové podklady, kresby, grafy apod.) a předat kontakty na vlastníky autorských práv pro případ nutné korespondence pro získání licence. Redakce požaduje, aby autoři vypořádali závazky k dílům s vlastníky autorských práv osobně.

Autoři jsou povinni informovat redakci časopisu, že zahájili recenzní řízení v jiném časopise a recenzní řízení v časopise Textil v muzeu ukončují.

Redakční rada publikace na svém jednání rozhoduje o zařazení/nezařazení příspěvků v recenzované části periodika na základě recenzních posudků a ve sporných případech může být třetím rozhodujícím hlasem. Také rozhoduje o zařazení/nezařazení textů do oddílu nerecenzované texty.

Redakční rada přijímá do recenzního řízení původní a originální texty, které dosud nebyly publikovány v jiném periodiku, monografii či sborníku a mají charakter odborné studie, eseje. Texty jiného charakteru (materiálové příspěvky, zprávy, recenze, kritiky) nebudou recenzovány. Příspěvky do recenzované části periodika budou postoupeny do oboustranně anonymního recenzního řízení minimálně dvěma oponentům. Recenzní řízení může mít maximálně dvě kola. Připomínky recenzentů autor obdrží do 10 dnů od doručení recenze do redakce. Připomínky recenzentů je autor povinen zapracovat nebo se k nim vyjádřit.

Redakční rada publikace na svém zasedání rozhodne o zařazení či odmítnutí příspěvků do recenzované části periodika dle vyjádření recenzentů a dle podoby textu po vypořádání připomínek recenzentů ze strany autora/autorů textu. Stanovisko redakční rady je považováno za třetí názor ve sporných případech.

Respektování požadavků recenzentů a předání textu v požadované formální podobě dané Pokyny pro autory, část 2. je podmínkou pro předání textu k předtiskové přípravě.

Autor či autoři jsou povinni označit odevzdaný text svými personáliemi (všechny osoby jednotlivě): celé jméno včetně platných akademických titulů, adresa domovského pracoviště, kde dílo vzniklo, a k němuž bude případně přihlášeno do RIV, e-mailový kontakt, telefonní kontakt.

1) Původní odborný text (studie, esej) v rozsahu 5 až 20 normostran by měl sledovat členění: úvod, literární přehled, výchozí materiál, metodologie, stav problému, postup řešení, výsledky, diskuze, závěr, citace zdrojů, poznámkový aparát. Součástí textu musí být resumé v českém a anglickém jazyce v délce maximálně 600 znaků a seznam klíčových slov v českém a anglickém jazyce (maximálně 10 klíčových slov).

Ke každému příspěvku je možné dodat obrazovou přílohu v maximálním množství 10 fotografií ve formátu jpg, tiff, gif, xlsm v minimálním objemu 1 MB.

Poznámkový aparát bude řazen za textem a uvozen nadpisem POZNÁMKY. Jednotlivé poznámky budou průběžně číslovány arabskými číslicemi umístěnými na horním indexu, počínaje číslem 1.

V poznámkovém aparátu neuvádějte ISBN a ISSN. Opakující se citace jsou zkracovány od druhé shodné citace dle vzoru:

1 GREINER, Margret. Osvobozená móda: Emilie Flögeová: módní návrhářka a múza Gustava Klimta. Překlad Blanka Pscheidtová. 1. vyd. Praha: Ikar, 2018. S. 85. Dále jako GREINER (2018).

Citační soupis zdrojů bude umístěn za POZNÁMKAMI a bude označen nadpisem SEZNAM ZDROJŮ. Bude seřazen podle abecedy, v případě shodného autora dle časové souslednosti, a rozdělen na 1/ prameny, 2/ muzejní sbírky, 3/ literaturu, 4/ elektronické zdroje. Vždy je nutné zdroje uvádět tak, aby bylo dílo jednoznačně identifikovatelné: autor či autoři, hlavní název dokumentu, číslo ročníku (v případě seriálových publikací), rok vydání, pořadí vydání – pokud je publikace vydána opakovaně, rozsah textu – na jaké straně je citovaný zdroj uveden, čísla ISBN či ISSN – pokud jsou v dokumentu uvedena.

Požadujeme, aby autoři uváděli citace dle normy ISO 690, a to v tomto doporučeném formátu:

Monografie:

STAŇKOVÁ, Jitka. České lidové tkaniny: Čechy a západní Morava. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1989. 374 s.

PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury II/2. Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-084-X.

Kapitola v monografii (případně také heslo ve slovníku):

NEMCOVÁ, Emília. Základy rétoriky. In: MEŠKO, Dušan et al. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006, s. 49–64. ISBN 80-8063-219-7.

Článek ve sborníku:

VAŘEKA, Pavel. Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945. In: Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2008, s. 101–117. ISBN 978-80-7275-076-4.

Časopis (seriálová publikace)

Český lid: sborník věnovaný studiu lidu českého v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Praha: V. Šimáček, 1892–. ISSN 0009-0794.

Časopisecký článek, novinový článek

SVOBODOVÁ, Kamila. Genderové aspekty stárnutí: rodina a péče o seniory. Demografie. 2006, roč. 48, č. 4, s. 256–261. ISSN 0011-8265.

Odkaz na dobový tisk

JANÝR, Přemysl. České volby 2002. Lidové noviny. 23. 6. 2002, roč. 23, č. 123, s. 4.

Webová stránka

Vhodné je citovat jen takové online zdroje, u kterých je zaručena jistá míra důvěryhodnosti (univerzitní či jiná badatelská pracoviště, edice dokumentů, oficiální stránky institucí atp.).

Citaci vytvořte dle vzoru:

Tvůrce. Název. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. + datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

TICHÁ, Jana – TICHÝ, Miloš. Jméno Zdeňka Milera nese jedna z planetek obíhajících kolem Slunce. In: Věda.cz [online]. 21. 4. 2011 [cit. 27.7.2011]. Dostupné z: www.veda.cz/article.do. Path: Homepage; články; 21. 4. 2011.

Pro další položky nelze najít oporu v citační normě, proto doporučujeme citovat takto:

Archivní fond

Při citaci nevydaných pramenů uveďte nejprve úřední název archivu, název a označení fondu, název archivní položky, signaturu, resp. inventární číslo, karton, folio nebo stranu, např.: Moravský zemský archiv v Brně, E 28 Jezuité v Olomouci, soupis farností z roku 1775, sg. P 3/9, karton 34, f. 15r.

Muzejní fond

Při citaci muzejních sbírek uveďte nejprve úřední název organizace, dále případně úřední název organizační složky muzea, označení fondu, název muzejní položky, inventární či alespoň přírůstkové číslo.

Kalhoty mužské manšestrové, pol. 18. stol. Vlastivědné muzeum v Olomouci, sbírka Lidový textil, inv. č. H6599.

Kvalifikační práce (bakalářské, diplomové aj. práce)

HUBENÝ, Petr. Analýza vlastností protiskluzových zařízení. Plzeň, 2010. Diplomová práce. Západočeská univerzita. Fakulta elektrotechnická. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací. Vedoucí práce Jiří DANZER.

Online katalog sbírek

Explore the collection [online katalog]. In: The British Museum. 12. 11. 2019. Dostupné z: www.britishmuseum.org.

Položka z online katalogu sbírek

Konvice, Jüan dynastie, pol. 14. stol., inv. č. PDF.218. Explore the collection [online katalog]. In: The British Museum. 12. 11. 2019 [cit. 27.7.2021]. Dostupné z: www.britishmuseum.org/collection/object/A_PDF-218.

2) Příspěvky do nerecenzované části jako materiálové texty, zprávy o projektech, zprávy z oboru, recenze apod. mohou být v rozsahu 1 až 10 normostran. V případě materiálových textů doporučujeme rozmezí 5–10 normostran. Tyto texty nemají resumé v českém ani anglickém jazyce. Texty doporučuje vybavit poznámkovým aparátem a soupisem použitých zdrojů – viz výše.

Text příspěvků pro časopis Textil v muzeu přijímá redakce ve formátu doc nebo rtf, v písmu Arial nebo Times New Roman. Text nemá být formátován.

K příspěvku do oddílu nerecenzované texty je možné dodat maximálně 3 fotografie či jiné obrazové přílohy ve formátu jpg, tiff, gif, xlsm atd. Nezvyklé formáty je potřeba konzultovat s redakcí.

3) Podklady pro obrazovou přílohu budou přijímány ve formátu jpg, tiff, gif v rozlišení alespoň 300 DPI, grafy ve formátu MS EXCEL. Soubory musí být uloženy samostatně (nesmí být vloženy pouze do wordového souboru). Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o jejich využití či nevyužití. Popisky k obrazové příloze budou součástí odevzdaného textu a označeny v číselné řadě od čísla 1. Každá položka z přílohy bude opatřena popiskem obsahující: popis, původce (např. muzeum), identifikace předmětu v rámci evidenčního systému paměťové instituce (inventární číslo nebo přírůstkové číslo), autor snímku a rok pořízení snímku.

Vzor:

Obr. 1: Šátek zdobený barevnou výšivkou. MMB, inv. č. A554. Foto: L. Kratochvíl, 2009

Časopis Textil v muzeu jediným periodikem v ČR orientovaným na problematiku historie textilní výroby a oděvní tvorby, identifikace historických textilií, restaurování a konzervování historických textilií a na problematiku historických textilních technik a pomůcek. Periodikum je koncipováno mezioborově, proto do hlavního tematického okruhu příspěvků patří i texty z oborů jako dějiny, archeologie, etnologie, umění, kulturní dědictví, konzervace a restaurování a přírodovědné obory.

První část periodika tvoří odborné recenzované texty jako studie či eseje. Druhou část periodika tvoří nerecenzované texty mající charakter materiálových textů, zpráv z oboru, recenzí, přehledů výzkumů, personálií apod., jejichž prvotním účelem je informovat o dění v oboru. Periodikum Textil v muzeu přináší nové vědecké práce, materiály i informace o dění v oboru a přispívá tak ke zvyšování odborné úrovně i informovanosti všech, kteří se ve svém profesním životě věnují tématům spojeným s textilní problematikou.

Redakční příprava se řídí pravidly pro odborná neimpaktovaná periodika – příspěvky do recenzované části musí být zpracovány dle pokynů pro autory, prochází recenzním řízením a jejich zařazení do recenzované části periodika podléhá schválení Redakční rady, která rozhoduje i o zařazení textů do nerecenzované části.

Kontakt na Redakční radu:

 • Moravské zemské muzeum
  Etnografický ústav
  PhDr. Petra Mertová, Ph.D.
  Kobližná 1
  Brno 
  659 37

Další informace lze získat na adrese pmertova@mzm.cz či na telefonu 732 264 594

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS