Národní plán obnovy

Digitalizace a ochrana sbírkových a dokumentačních předmětů MZM uložených na rizikových a citlivých materiálech

          

Zdroj financování: Národní plán obnovy
Reg. číslo projektu: 0241000006

V roce 2023 začalo Moravské zemské muzeum řešit projekt s názvem „Digitalizace a ochrana sbírkových a dokumentačních předmětů MZM uložených na rizikových a citlivých materiálech“, který se věnuje digitalizaci negativů, skleněných negativů, diapozitivů a filmových materiálů uložených na 16 a 35 MM filmech a na kazetách VHS.

Projekt je plánován jako tříletý, v roce 2023 byla zakoupena digitalizační technika, kterou je vybaveno nově zřízené digitalizační pracoviště Moravského zemského muzea. To bude primárně sloužit pro digitalizaci fotografií, negativů, diapozitivů a papírových materiálů. V další fázi (v letech 2024-2025) MZM bude zprovozněn speciální server, kde budou publikovány digitalizované materiály projektu a tento server bude taktéž sloužit pro zveřejnění speciálních databází, katalogů a interaktivních map, které budou v Moravském zemském muzeu vznikat v souvislosti s plněním IP DKRVO 2024-2028.

V první etapě projektu byla také v roce 2023 zahájena digitalizace 8000 negativů. Negativy pochází ze sbírek dvou oddělení Moravského zemského muzea: Ústav Anthropos a Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ). Pro Ústav Anthropos 2023 byly zdigitalizovány negativy, které dokumentují antropologickou výpravu Jana Jelínka do Austrálie v roce 1969. ODKAZ poskytl k digitalizaci soubor negativů, jejichž prostřednictvím disident Jaromír Němec posílal svoji samizdatovou produkci a další tiskoviny a dokumenty Janu Tesařovi do exilu v Paříži. Negativy pocházejí převážně ze 70. a 80. let 20. století.

V roce 2023 byly rovněž zdigitalizovány 16 a 35 MM filmy (celkem 108 filmů), které tvoří součást sbírek a dokumentace Historického oddělení a Archeologického ústavu.

Ústav Anthropos

ODKAZ

Správa a evidence muzejních sbírek

          

Zdroj financování: Národní plán obnovy
Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_034/0008308

Moravské zemské muzeum se v rámci Národního plánu obnovy stalo řešitelem projektu modernizace sbírkových evidenčních systémů.

Termín realizace:

Projekt je plánován do konce roku 2025.

Anotace projektu:

Předmětem projektu je modernizace stávajících systémů evidence muzejních sbírek a sbírkových předmětů provozovaných Ministerstvem kultury ČR. 
Výsledkem projektu bude systém provázaných softwarových aplikací, který pokryje potřeby muzejní informatiky, bude odpovídat technologickým možnostem dneška a vyhoví nárokům současné legislativy a potřebám sbírkotvorných organizací.

Motivace:

Ve sbírkách paměťových institucí ČR se nachází řádově desítky milionů předmětů, jedná se v souhrnu o významný majetek, mnohdy těžko vyčíslitelné ceny. V zájmu státu, veřejnosti i samotných těchto institucí je, aby byla vedena majetková i odborná evidence těchto sbírek a jejich obsahu. Jako povinnost to těmto institucím ukládá i platná legislativa.

V roce 2000 byla v České republice pro paměťové instituce uzákoněna povinnost centrální evidence sbírek (zákon 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy následovaný vyhláškou MK ČR č. 275/2000 Sb. a dále pak metodickými pokyny MK ČR č. 53/2001 a č. 14639/2002).

Vedle majetkové evidence je pro muzejní práci klíčovou evidence odborná, tedy popis spravovaných předmětů, digitalizace a práce s databázovými údaji. Všechno toto již na nějaké úrovni probíhá. Stávající systémy provozované MK ČR jsou ovšem poplatné době svého vzniku, morálně i technicky zastaralé a dosluhují. Je nezbytné, aby prošly rozsáhlou obnovou a z velké části byly zcela nahrazeny, resp. doplněny novým softwarovým řešením.

Cíle projektu:

Cílem projektu je soustavně pokrývat potřeby muzejní informatiky a umožnit sbírkotvorným institucím poskytovat efektivně informace o svých sbírkových předmětech, resp. evidovat své sbírkové předměty a zajistit snadný přístup k ukládaným datům. Pracovníkům MK ČR má pak zajistit možnost kontroly této evidence a prováděných inventur.

Projekt je významný i z ekonomického hlediska. Cílem je poskytnout paměťovým institucím řešení, které bude ekonomicky dostupné a centrálně podporované ze strany MK.

Očekávaný přínos projektu:

Projekt je přínosný pro několik cílových skupin.

Pro paměťové instituce:

Projekt přinese nové softwarové nástroje a možnosti evidence v on-line prostředí. Provázanost systémů zjednoduší práci a umožní sdílení dat. 
Díky dotaci, která pokryje vývoj, budou tyto nové či zmodernizované produkty všem sbírkotvorným institucím licenčně dostupné.

Pro OMG MK ČR:

Vylepšené možnosti kontrol muzejní evidence a inventárních revizí.

Pro odbornou i laickou veřejnost:

Muzea a galerie dostanou možnost zpřístupňovat svá data a digitální materiály odborné i široké veřejnosti, badatelům, studentům a všem zájemcům o daný sběratelský obor v on-line formě. Je předpoklad, že paměťové instituce toho budou v nemalé míře využívat.

Návaznost na vládní strategické cíle:

Program digitální Česko – Informační koncepce ČR
Hlavní cíl: IKČR 3.02 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu
Dílčí cíl: IKČR 1.04 Digitální služby rezortů

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS