Oddělení dějin hudby

Adresa

Smetanova 14
602 00 Brno
tel.: +420 515 910 485
e-mail: hudebni@mzm.cz

Památník Leoše Janáčka
tel.: +420 606 033 100
tel.: +420 515 910 485

Pověřen vedením

Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D. - kurátor, hudba 20. století, současná hudba po roce 1945
tel.: +420 515 910 482
e-mail: opivoda@mzm.cz

Zaměstnanci

 • Doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. - zástupce vedoucího, kurátor, tvorba a osobnost Leoše Janáčka
  tel.: +420 515 910 484, e-mail: jzahradka@mzm.cz
 • Mgr. Bc. Nikola Jurková Ille - kurátorka, tvorba a osobnost Leoše Janáčka (zástup za rodičovskou dovolenou), průvodkyně a lektorka Památníku Leoše Janáčka
  tel.: +420 606 033 100, e-mail: nilleova@mzm.cz
 • Mgr. Libuše Janáčková, Ph.D. - kurátorka, tvorba a osobnost Leoše Janáčka (rodičovská dovolená)
  tel.: +420 515 910 483, e-mail: ljanackova@mzm.cz
 • Mgr. Miroslav Lukeš, Ph.D. - kurátor, hudba 17.-18. století, provoz studovny (zástup za rodičovskou dovolenou)
  tel.: +420 515 910 485, e-mail: mlukes@mzm.cz
 • PhDr. František Malý - kurátor, sbírka hudebních nástrojů, figurální hudba 18.-19. století na české texty, hymnologie
  tel.: +420 515 231 141, e-mail: fmaly@mzm.cz
 • Mgr. Michaela Ratolístková - kurátorka, hudba 17.-18. století, provoz studovny
  tel.: +420 515 910 485, e-mail: mratolistkova@mzm.cz
 • Mgr. Simona Šindlářová - kurátorka, hudba 18.-19. století, preventivní konzervace sbírek
  tel.: +420 515 910 481, 606 078 792, e-mail: ssindlarova@mzm.cz

Charakteristika oddělení

Oddělení dějin hudby je druhým největším hudebním archivem v České republice. Historie archivu se datuje do roku 1919, kdy byl založen předním českým muzikologem Vladimírem Helfertem. Pod jeho vedením se archiv v období první republiky stal významným sbírkotvorným, vědeckým a studijním centrem a byly položeny základy systematického získávání, evidence a ochrany hudebních památek se zvláštním zřetelem k Moravě a její roli v hudebních dějinách. Na budování sbírkových fondů oddělení se podíleli přední čeští muzikologové. V Helfertových stopách kráčela řada dalších osobností podílejících se na činnosti oddělení. V meziválečném období a následném období okupace byla činnost oddělení spjata se jmény Karla Vetterla a Jana Racka. Ve 2. polovině 20. století pak profil oddělení utvářeli především Theodora Straková a Jiří Sehnal.

V současnosti čítají fondy Oddělení dějin hudby přibližně 113.000 sbírkových předmětů z období od 13. do 21. století. Jejich součástí jsou vzácné notové rukopisy a tisky, od neumového misálu ze 13. století až po notové záznamy současné generace skladatelů, hudební nástroje, libreta, teoretické traktáty a učebnice, staré hudební inventáře a katalogy, programy, plakáty a cedule koncertů a operních představení, korespondence a další doklady vztahující se k hudebním aktivitám jednotlivců a institucí, fotografická a obrazová dokumentace a zvukové záznamy hudební děl. Mezi nejvýznamnější sbírkové předměty patří autografy děl W. A. Mozarta, A. Salieriho, L. v. Beethovena, J. Brahmse, z českých skladatelů to jsou vedle L. Janáčka autografy některých skladeb J. J. Ryby, A. Dvořáka, Z. Fibicha, J. B. Foerstera, V. Nováka, J. Suka, B. Martinů, P. Haase či V. Kaprálové. Mimořádně bohaté a významné jsou sbírky 17. a 18. století shromažďující archivy kostelních a klášterních kůrů či zámeckých archivů prakticky z celé Moravy. V posledních letech se sbírky Oddělení dějin hudby dynamicky rozrůstají o odkazy moravských skladatelů 20. a 21. století.

Významem zcela mimořádnou součástí sbírek Oddělení dějin hudby je Archiv Leoše Janáčka, který byl v roce 2017 pro svou jedinečnost a celistvost zapsán do mezinárodního registru dokumentového dědictví UNESCO Paměť světa. Jeho podstatnou část darovala Moravskému zemskému muzeu roku 1932 skladatelova choť Zdeňka Janáčková. Díky postupnému a systematickému doplňování dnes představuje téměř kompletní archiv dokumentující dílo a život této jedinečné osobnosti světových dějin hudby. Archiv uchovává rukopisy a dobové opisy Janáčkových kompozic, operních libret, skladatelových literárních a odborných studií, Janáčkovy zápisky tzv. „nápěvků mluvy“, jeho obsáhlou korespondenci (řádově čítající neuvěřitelných 15.000 položek), knihovnu či klavír, u něhož Janáček celý život komponoval.

Digitalizaci fondů Archivu Leoše Janáčka finančně podporuje Nadace Leoše Janáčka.

     

!! Od 1. 7. do 30. 8. 2024 bude studovna ODH MZM uzavřena. Provoz studovny bude obnoven od 2. 9. 2024.


Studovna a příruční knihovna Oddělení dějin hudby jsou badatelům přístupné v pravidelných otevíracích hodinách. Návštěvy je nutno předem objednávat e-mailem na adrese: hudebni@mzm.cz. Maximální počet badatelů ve studovně je 3.
 

Otevírací doba studovny a knihovny

pondělí ... 9-12 hod.
úterý ... 9-12 hod.
středa ... 9-12 hod. / 13-15 hod.


Provoz studovny

Sbírkové předměty budou badatelům předkládány pouze na základě řádně vyplněného objednacího formuláře k předložení sbírkových předmětů, dostupného ve studovně ODH MZM, nebo na základě výslovného požadavku badatele, který může zaslat prostřednictvím pošty nebo zaslat anebo oznámit prostředky elektronické komunikace (e-mail, telefon), a to na kontaktní adresy ODH MZM zveřejněné na těchto internetových stránkách. V požadavku badatel uvede své jméno a příjmení, dále žádané signatury, autora a název sbírkového předmětu a datum, v němž badatel žádá sbírkový předmět k nahlížení zpřístupnit. Sbírkové předměty budou pro badatele přichystány nejdříve do příštího otevíracího dne studovny. Badateli bude předloženo maximálně 5 sbírkových předmětů současně. Objednat lze nejvýše 15 sbírkových předmětů na jeden návštěvní den.

Nezpracované fondy je možné badatelům vypůjčit pouze ve výjimečných případech se souhlasem odpovědného kurátora.


Pořizování kopií sbírkových předmětů

Badatelé si mohou pořizovat digitální kopie notových a archivních materiálů za použití vlastního fotoaparátu. Pořizování kopií musí být schváleno kurátorem a v běžném režimu je možné kopie použít pouze pro studijní účely. Kopie jsou zpoplatněny následujícím ceníkem:

Pořizování digitálních kopií s použitím vlastního fotoaparátu 10 Kč/strana.
Pořizování digitálních kopií s použitím vlastního fotoaparátu se slevou pro studenty 5 Kč/strana.

Objednané kopie pořízené a zasílané online pracovníky ODH MZM 30 Kč/strana.

U některých sbírkových předmětů a archivních materiálů může být pořizování kopií zcela zakázáno, stejně tak mohou být v odůvodněných případech (zvláště u významných částí sbírek) ceny pořizovaných kopií vyšší.


Průvodce po archivních fondech Oddělení dějin hudby

Průvodce po archivních fondech ODH MZM je rámcovým katalogem sbírek hudebního oddělení.


Knihovna ODH MZM

Publikace z příruční knihovny Oddělení dějin hudby je možné vyhledat pomocí lístkových katalogů ve studovně ODH MZM, částečně též prostřednictvím online katalogu.


Korespondence Leoše Janáčka

Kompletní kritická edice Korespondence Leoše Janáčka, která vznikla jako společný projekt Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Edice je přístupná badatelům bezplatně po registraci na této webové adrese: https://korespondencejanacek.musicologica.cz/

Oddělení dějin hudby shromažďuje, eviduje, katalogizuje a vědecky zpracovává dokumenty k hudebním dějinám Moravy od nejstarších dob až do současnosti.

Sbírkový fond tvoří rukopisné a tištěné hudebniny, hudební nástroje, libreta, programy a plakáty koncertů a operních představení, hudebně teoretická pojednání a školy hry na hudební nástroje, písemnosti, korespondence hudebních osobností a institucí, knihy o hudbě, fotografické a obrazové dokumenty, zvukové nahrávky (gramofonové desky, CD apod.), trojrozměrné předměty (např. medaile, odznaky) ad.

Samostatným sbírkovým celkem je Archiv Leoše Janáčka, zapsaný v mezinárodním registru dokumentového dědictví UNESCO Paměť světa, který shromažďuje veškeré prameny vztahující se k životu a dílu tohoto skladatele. Dalším samostatným sbírkovým celkem je Archiv a knihovna Vladimíra Helferta.

Rámcový přehled o sbírkových fondech Oddělení dějin hudby získaných a evidovaných do roku 2007 představuje Průvodce po archivních fondech ODH MZM:

Průvodce nezahrnuje hudební nástroje (signatura E), skladatelský a literární odkaz Leoše Janáčka, který je veden samostatně jako Archiv Leoše Janáčka, a literární a osobní pozůstalost a knihovnu Vladimíra Helferta, které jsou vedeny samostatně jako Archiv a knihovna Vladimíra Helferta.

Sbírkové předměty jsou v Oddělení dějin hudby uspořádány do skupin (signatur), které odpovídají jednotlivým druhům hudebních dokumentů:

A – hudebniny
B – libreta
C – programy a plakáty koncertů a operních představení
D – teoretické traktáty, pojednání a učebnice
E – hudební nástroje
F – fotografie, obrazy, rytiny
G – písemnosti archivní povahy
J – referáty, kritiky, články
K – skleněné negativy
M, Mi – zvukové záznamy (gramofonové desky, CD, magnetofonové pásy apod.)
P – kapesní partitury
T – trojrozměrné předměty

Zde naleznete přehled všech sbírkových fondů Oddělení dějin hudby včetně fondů nezpracovaných (k 30. 6. 2022):

1) Fondy klášterů, kostelů, hradů, zámků, hudební sbírky

2) Fondy hudebních spolků, sdružení, škol, podniků a veřejně zřizovaných hudebních institucí

3) Fondy osobní

4) Sbírky vzniklé činností Oddělení dějin hudby MZM

Stálé expozice

Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna v Památníku Leoše Janáčka. Ve zdejším zahradním domku sousedícím s budovou někdejší varhanické školy žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Expozice zahrnuje autenticky dochovanou Janáčkovu pracovnu s původním mobiliářem a nově restaurovaným klavírem vídeňského výrobce Friedricha Ehrbara z roku 1876, v další části památníku se nachází moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Autorem výstavy je Jiří Zahrádka.

Expozice Klávesové hudební nástroje ve sbírkách Moravského zemského muzea ve Velkém sále Starého zámku v Jevišovicích představuje veřejnosti více než pět desítek nástrojů. Vystaveny jsou klavíry, klavichordy a cembala z doby od konce 18. do počátku 20. století a deset menších varhan (pozitivů a portativů) z doby od konce 17. do konce 19. století. Asi polovina všech nástrojů je momentálně v restaurátorských dílnách a kompletní expozice bude hotova koncem roku 2023. Autorem výstavy je František Malý.


Krátkodobé výstavy

 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T. D – Rezervace 1991 – ?, Památník Leoše Janáčka (17. 6. – 31. 7. 2022)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T. D – Tisíc a jeden den, Památník Leoše Janáčka (6. 5. – 12. 6. 2022)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T. D – Ceci nes’t pas, Památník Leoše Janáčka (18. 3. – 24. 4. 2022)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T. D – P. P. S. V. (Zimní událost 2021/2022), Památník Leoše Janáčka (3. 12. 2021 – 8. 3. 2022)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T. D – Co je nejkrásnějšího... Pátrání po pohřešované obrazové básni, Památník Leoše Janáčka (21. 10. 2021 – 28. 11. 2021)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Vendula Chalánková: U Janáčků v kuchyni, Památník Leoše Janáčka(16. 7. – 15. 10. 2021)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T. D – P. P. S. V., Památník Leoše Janáčka (6. 12. 2020 – 30. 6. 2021)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Z druhotvarů, Památník Leoše Janáčka (9. 10. – 29. 11. 2020)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkův Osud, Janáčkovo divadlo v Brně (28. 9.2020 – 25. 3. 2021)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Dalibor Chatrný. Práce s fotografií, Památník Leoše Janáčka (2. 6. – 27. 9. 2020)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. The Genesis and Life of Janáček’s Opera Káťa Kabanová, ve spolupráci s TIC Brno, Bohemian National Hall Gallery, Czech Centre New York, Metropolitan opera New York, Bohemian National Hall Gallery – České centrum New York (12. 3. – 31. 12. 2020)
 • PIVODA, Ondřej – ZAHRÁDKA, Jiří. 200 let od narození skladatele Pavla Křížkovského, Besední dům, poté Augustiniánské opatství v Brně (únor – listopad 2020)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T. D - P. P. S. V. (Zimní událost), Památník Leoše Janáčka (6. 12. 2019 – 8. 3. 2020)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Otakar Slavík: Toskánský deník, Památník Leoše Janáčka (25. 10. – 1. 12. 2019)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Jaromír Šimkůj: Bylo mi je líto..., Památník Leoše Janáčka (13. 9. – 20. 10. 2019)
 • PIVODA, Ondřej – ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček a hudba u brněnských augustiniánů (ve spolupráci s TIC Brno), Augustiniánské opatství v Brně (18. 7. 2019 – doposud)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Bohuslava Olešová: Odnikud nikam, Památník Leoše Janáčka (28. 6. – 1. 9. 2019)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Petr Veselý: Ložnice, Památník Leoše Janáčka (17. 5. – 23. 6. 2019)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Tomáš Hlavenka: Z mrtvého domu, Památník Leoše Janáčka (8. 3. – 21. 4. 2019)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček v Brně (ve spolupráci s TIC Brno), Augustiniánské opatství v Brně (12. 2. 2019 – doposud)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Doma u Janáčků, Památník Leoše Janáčka (22. 11. 2018 – 24. 2. 2019)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Příhody lišky Bystroušky – rukopisy, dokumenty, Památník Leoše Janáčka (20. 11. - 21. 11. 2018)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkovy rukopisy, foyer Janáčkova divadla v Brně (17. 11. – 31. 12. 2018)
 • ILLEOVÁ, Nikola. Sever / Jih / Východ / Západ, Památník Leoše Janáčka (14. 9. – 21. 10. 2018)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Vendula Chalánková: Leoš a jeho drazí, Památník Leoše Janáčka (8. 6. – 9. 9. 2018)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T. D – Noční velikost MMXVIII, Památník Leoše Janáčka (23. 3. – 22. 4. 2018)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Pavel Rudolf – Grafické partitury, Památník Leoše Janáčka (16. 2. – 18. 3. 2018)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Pavel Hayek – Lisztovské transkripce, Památník Leoše Janáčka (7. 12. 2017 – 4. 2. 2018)
 • MALÝ, František – PIVODA, Ondřej – RATOLÍSTKOVÁ, Michaela – ŠINDLÁŘOVÁ, Simona – ZAHRÁDKA, Jiří. Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea MZM, Dietrichsteinský palác (8. 8. – 10. 9. 2017)
 • JANÁČKOVÁ, Libuše. Milča Eremiášová – Po zarostlém chodníčku, Památník Leoše Janáčka (23. 6. – 10. 9. 2017)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Pavel Korbička: Nápěvky mluvy, Památník Leoše Janáčka (31. 3. – 14. 5. 2017)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Tomáš Hlavenka – „Do lesa a dom...“,Památník Leoše Janáčka (10. 2. – 19. 3. 2017)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Robert Hliněnský: Znění,Památník Leoše Janáčka (21. 10. – 4. 12. 2016)
 • ŠINDLÁŘOVÁ, Simona. Mozart v muzeu, Dietrichsteinský palác (27. 4. – 31. 12. 2016)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Pavel Hayek / Mechanické partitury2. Památník Leoše Janáčka (22. 4. – 29. 5. 2016)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Monogramista T. D, Památník Leoše Janáčka (11. 3. – 17. 4. 2016)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Marie Jirásková / Po zarostlém chodníčku, Památník Leoše Janáčka (29. 1. – 6. 3. 2016)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Miloš Šejn, Památník Leoše Janáčka (19. 11. 2015 – 3. 1. 2016)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Jolana Havelková, Lucie Vítková / Zvuk obrazu, Památník Leoše Janáčka (25. 9. – 8. 11. 2015)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Libor Jaroš / Variace na rukopis Glagolské mše, Památník Leoše Janáčka (1. 7. – 6. 9. 2015)
 • Janáčkovo náměstí IV., Památník Leoše Janáčka (12. 6. – 21. 6. 2015)
 • ŠINDLÁŘOVÁ, Simona. Vladimír Helfert: 70. výročí tragického úmrtí zaladatele Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, Památník Leoše Janáčka (22. 4. – 7. 6. 2015)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Peter Graham – Zahrada Orfeova, Památník Leoše Janáčka (27. 2. – 12. 4. 2015)
 • PIVODA, Ondřej. Pavel Haas – Janáčkův nejnadanější žák, Dietrichsteinský palác (5. 12. 2014 – 1. 3. 2015)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Druhotvary 4, Památník Leoše Janáčka (26. 11. 2014 – 4. 1. 2015)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Ivan Kafka / 7x v řadě, Památník Leoše Janáčka (26. 9. – 9. 11. 2014)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Chyt jsem Bystroušku pro les a pro smutek pozdních let, Janáčkovo divadlo (28. 5. – 3. 12. 2014)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Inge Kosková: Prožitkové záznamy, Památník Leoše Janáčka (28. 3. – 13. 5. 2014)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Annegret Heinl / Jan Steklík: Partitury pro možnou hudbu neboli každou příležitost, Památník Leoše Janáčka (24. 1. 2014 – 9. 3. 2014)
 • ŠINDLÁŘOVÁ, Simona. Musica Magni, Dietrichsteinský palác (29. 11. 2013 – 30. 3. 2014)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Pavel Hayek: Mechanické partitury, Památník Leoše Janáčka (22. 11. 2013 – 5. 1. 2014)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Čestmír Kafka: Hmoty (poslední cyklus 1983–1988), Památník Leoše Janáčka (27. 9. – 10. 11. 2013)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Marie Kapounová – Petr Veselý / Samomluvy 2, Památník Leoše Janáčka (19. 6. – 25. 8. 2013)
 • PIVODA, Ondřej – VEJVODOVÁ, Veronika. Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala, Besední dům (5. 4. – 21. 4. 2013), posléze Památník Leoše Janáčka (3. 5. – 16. 6. 2013)
 • Dalibor Chatrný / Bylo bude, Památník Leoše Janáčka (1. 3. – 21. 4. 2013)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Druhotvary 3, Památník Leoše Janáčka (21. 11. 2012 – 6. 1. 2013)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Janáček v Brně, foyer Janáčkova divadla v Brně (listopad 2012)
 • PIVODA, Ondřej – VEJVODOVÁ, Veronika. Rudolf Firkušný: největší český pianista, Památník Leoše Janáčka (22. 6. – 30. 9. 2012), Moravská zemská knihovna (6. 3. – 29. 3. 2013), Muzeum Napajedla (23. 11. 2012 – 6. 1. 2013), foyer Rudolfina v Praze v rámci Klavírního festivalu R. Firkušného (24. 11. – 30. 11. 2013)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček na fotografiích, foyer Divadla Reduta, Brno (červenec – srpen 2012)
 • ZAHRÁDKA, Jiří – OCETKOVÁ, Hana – JOCHMANOVÁ, Andrea. Divadelní kostýmy Inez Tuschnerové, Palác šlechtičen (27. 6. – 2. 10. 2012)
 • Janáčkovo náměstí - studie a koncepce III, Památník Leoše Janáčka (11. 5. 2012 - 1. 6. 2012)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Pavel Rudolf: Grafické partitury, Památník Leoše Janáčka (30. 3. – 29. 4. 2012)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Partitury náhody a rytmy ticha, Památník Leoše Janáčka (10. 3. – 25. 3. 2012)
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně, foyer Mahenova divadla v Brně (březen – duben 2012), posléze foyer Divadla Reduta v Brně (červenec – srpen 2012), foyer Janáčkova divadla v Brně (září – říjen 2012)

Vědeckovýzkumná činnost Oddělení dějin hudby probíhá dle zaměření jednotlivých kurátorů.

V minulých letech byl uskutečněn projekt Kompletní kritické edice Korespondence Leoše Janáčka (http://www.musicologica.cz/korespondencejanacek/), na němž Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea spolupracovalo s Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Projekt byl realizován za finanční podpory Grantové agentury České republiky a Nadace Leoše Janáčka.

Ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka a Ústavem hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity probíhá postupně restaurování a digitalizace hudebnin, písemností a dalších materiálů z Archivu Leoše Janáčka.


Publikační činnost


2022

LUKEŠ, Miroslav. Hudební sbírka z kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého v Kvasicích a její tematický katalog. Brno, 2022. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jana PERUTKOVÁ.

PIVODA, Ondřej a Lubomír SPURNÝ. Pavel Haas: A Catalogue of the Music and Writings. Praha: Bärenreiter, 2022. 235 s. ISBN 978-80-86385-42-6.


2021

PIVODA, Ondřej. Orchestr Brünner Philharmoniker v letech 1918–1939. Příspěvek k historii hudebního života brněnských Němců mezi dvěma světovými válkami. Opus musicum: hudební revue 53, 2021, č. 4, s. 6–27. ISSN 0862-8505.

ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkovy finanční poměry III: 1915–1918. In Tyrrell, John. Janáček.Car lesů. 1914–1928. Brno: Host, 2018. s. 320–323. svazek 2. ISBN 978-80-2750-334-6.

ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkovy finanční poměry IV: 1919-1928. In Tyrrell, John. Janáček.Car lesů. 1914–1928. Brno: Host, 2018. s. 667–678. svazek 2. ISBN 978-80-2750-334-6.

ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkovy finanční poměry V: Poslední vůle a pozůstalost. In Tyrrell, John. Janáček.Car lesů. 1914–1928. Brno: Host, 2018. s. 927–932. svazek 2. ISBN 978-80-2750-334-6.

ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček, Karel Kovařovic a Její pastorkyňa. Musicologica Olomucensia 33, 2021, č. 1, s. 41–59. ISSN 2787-9186, e-ISSN 2787-9194.

ZAHRÁDKA, Jiří. Pravdu, první věcí pravdu, ne krásu. Příběh Janáčkovy Její pastorkyně. Brno: Moravské zemské muzeum, 2021. 368 s. ISBN 978-80-7028-554-1.


2020

MALÝ, František (ed.). František Vocelka: Čtyři vánoční pastorely: Kritické vydání. Brno: Hudební nakladatelství PhDr. František Malý, 2020. 43 s. ISBN 979-0-706522-29-6.

MALÝ, František (ed.). Josef Schreier: Missa pastoralis (Moravská mše vánoční "Čuj, Miko, čuj!") – Verze B: Kritické vydání. Brno: Hudební nakladatelství PhDr. František Malý, 2020. 49 s. ISBN 979-0-706522-28-9.

PIVODA, Ondřej (ed.) Pavel Haas: Smyčcový kvartet č. 2 "Z Opičích hor": (s bicími nástroji ad libitum) : op. 7. Urtext = String quartet No. 2 "From the Monkey mountains" : (with percussion ad libitum) = Streichquartett Nr. 2 "Von den Affenbergen" : (mit Schlagzeug ad libitum). [kritická edice] Praha: Bärenreiter Praha, 2020. Bärenreiter Urtext. ISBN 979-0-2601-0885.

PIVODA, Ondřej – ZAHRÁDKA, Jiří. Hudba. In: FASORA, Lukáš a Jiří MALÍŘ, ed. Dějiny Brna. 4, Modernizace města 1790-1918. Brno: Statutární město Brno, 2020, s. 330-343, 930-944, 27 s. ISBN 978-80-86736-62-4.

ŠINDLÁŘOVÁ, Simona – SELUCKÁ, Alena. Klavír Leoše Janáčka, průzkum prostředí a restaurování. In: Forum pro konzervátory – restaurátory 10, 2020, č. 1, s. 25–31. ISSN 1805-0050, e-ISSN 2571-4384.

ZAHRÁDKA, Jiří a Šárka ZAHRÁDKOVÁ. Auf den Spuren Leoš Janáčeks. Ein Führer durch Brünn. Brno: TIC BRNO, 2020. 161 s. ISBN 978-80-907345-1-7.

ZAHRÁDKA, Jiří. Archiv Leoše Janáčka – zapsaný v registru Paměti světa UNESCO. In Museologica literaria, Banská Bystrica 2020, s. 137-146-. ISBN 978-80-972076-5-6.

ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček. In BERGMANNOVÁ, Sandra, Aleš BŘEZINA, Veronika VEJVODOVÁ a Jiří ZAHRÁDKA. Slavní čeští skladatelé. Praha: Národní muzeum, 2020. s. 178–243. ISBN 978-80-7036-644-8.

ZAHRÁDKA, Jiří (ed.). Leoš Janáček:Příhody lišky Bystroušky. [kritická edice] Praha: Bärenreiter Praha, 2020. 481 s. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada A, svazek 8. ISBN 978-80-88313-12-0.

ZAHRÁDKA, Jiří a Šárka ZAHRÁDKOVÁ. Mářina kuchařka. Recepty. Kronika našeho života. Zapsala Marie Stejskalová, hospodyně v rodině Leoše Janáčka. Brno: TIC BRNO. Moravské zemské muzeum, 2020. 268 s. ISBN 978-80-88313-12-0.


2019

ILLEOVÁ, Nikola. Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky jako výukový program v Památníku Leoše Janáčka. In STEINMETZ, Karel a David KOZEL. Janáčiana 2018 : Sborník z 34. ročníku ostravské muzikologické konference Janáčkiana 2018, konané v Ostravě ve dnech 31. května a 1. června 2018. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019, s. 127-132, 6 s. ISBN 978-80-7599-090-7.

LUKEŠ, Miroslav. Rodina Strakova a kvasická hudební sbírka. Opus musicum: hudební revue 51, 2019, č. 4, s. 6–12. ISSN 0862-8505.

PIVODA, Ondřej. Čemu se naučil Pavel Haas v mistrovské třídě Leoše Janáčka? In. STEINMETZ, Karel a David KOZEL. Janáčkiana 2018: sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018, konané v Ostravě ve dnech 31. května a 1. června 2018. Ostrava: Ostravská univerzita 2019, s. 65-70, 6. ISBN 978-80-7599-090-7.

RATOLÍSTKOVÁ, Michaela. Inventáře hudební sbírky v Blížkovicích na Moravě z 18. a 19. století a jejich srovnání se současným stavem pramenů. Musicologica Brunensia 54, 2019, č. 2, s. 77–88. ISSN 1212-0391, e-ISSN 2336-436X.

ZAHRÁDKA, Jiří. "Dílo mi z pera plynulo jak krásná řeka Volha." Ke genezi a recepci Janáčkovy opery Káťa Kabanová. Opus musicum: hudební revue 51, 2019, č. 5, s. 37–77. ISSN 0862-8505.

ZAHRÁDKA, Jiří. John Tyrrell: výjimečný janáčkovský životopisec a editor. Musicologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 54, č. 1, s. 7-13, 7 s. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2019-1-1.

ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček a brněnská konzervatoř. In: Konzervatoř Brno. Sborník ke 100. výročí založení školy Leošem Janáčkem, Brno: Konzervatoř Brno, 2019, s. 33-54, 22 s. ISBN 978-80-7354-208-5.

ZAHRÁDKA, Jiří (ed.). Leoš Janáček: 1. X. 1905 (Klaviersonate). Urtext. [kritická edice] München: G. Henle Verlag, 2019. s. 1-20, 21 s. Studien-Edition. ISBN 979-0-201-81174-1.

ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček v prvním roce Československé republiky. In. STEINMETZ, Karel a David KOZEL. Janáčkiana 2018: sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018, konané v Ostravě ve dnech 31. května a 1. června 2018. Ostrava: Ostravská univerzita 2019, s. 15-19, 5 s. ISBN 978-80-7599-090-7.


2018

MALÝ, František. Moravské vánoční pastorely III. na latinské texty s použitím nástrojů lidové hudby / Mährische Weihnachts-Pastoralen III. auf lateinische Texte unter Verwendung von Volksmusik-Instrumenten [edice]. Brno: František Malý, 2018. Editio Salve Regina 30. 59 s.

PIVODA, Ondřej. Bouře Svatopluka Čecha a její zhudebnění: Vítězslav Novák: II. díl. Opus musicum: hudební revue 50, 2018, č. 1, s. 38–50. ISSN 0862-8505.

PIVODA, Ondřej (ed.) Leoš Janáček: Vybrané klavírní skladby [kritická edice]. Praha: Bärenreiter Praha, 2018. 42 s. BA 11545. ISMN 979-0-2601-0858-5.

RATOLÍSTKOVÁ, Michaela – SPÁČILOVÁ, Jana. The Music Collection of the Brno St. James Regenschori Matthaeus Rusmann and its inventory from 1763. In Musicologica Brunensia, 2018, roč. 53, č. 2, ISSN 1212-0391.

ZAHRÁDKA, Jiří. Divadlo nesmí býti lidu komedií. Brno: Moravské zemské muzeum, 2018. 157 s. ISBN 978-80-7028-506-0.

ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkovy finanční poměry II: 1904-1914. In Tyrrell, John. Janáček I Osiřelý kos 1854–1914. Brno: Host, 2018. s. 871-874, 4 s. svazek 1. ISBN 978-80-7577-433-0.

ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkovy finanční poměry I: do roku 1903. In Tyrrell, John. Janáček I Osiřelý kos 1854–1914. Brno: Host, 2018. s. 549-554, 6 s. svazek 1. ISBN 978-80-7577-433-0.

ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkova trnitá cesta k založení brněnské konzervatoře a jejího zestátnění. Musicologica Brunensia, 2018, roč. 53, č. 1, s. 159-196. ISSN 1212-0391. doi:10.5817/MB2018-1-12.

ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkův Úvod k Její pastorkyni. Opus musicum: hudební revue 50, 2018, č. 5, s. 27–50. ISSN 0862-8505.

ZAHRÁDKA, Jiří (ed.) Leoš Janáček: Taras Bulba. Rhapsodie für Orchester. [kritická edice] Wien: Universal Edition, 2018. 166 s. UE 34 137. ISBN 978-3-7024-6654-1.

ZAHRÁDKA, Jiří a Andrea BŘEZINOVÁ. Inez Tuschnerová. Brno: Moravská galerie v Brně, 2018. 161 s. katalog k výstavě. ISBN 978-80-7027-322-7.

ZAHRÁDKA, Jiří a Andrea JOCHMANOVÁ. Kostýmní návrhy. In Březinová, Andrea; Zahrádka, Jiří. Inez Tuschnerová. Brno: Moravská galerie v Brně, 2018. s. 113-144, 31 s. katalog k výstavě. ISBN 978-80-7027-322-7.


2017

MALÝ, František (ed.). Anonymus L.: Variazioni in B a clarinetto solo e tre corni di bassetto [edice]. Brno: František Malý, 2017. 23 s. ISBN 979-0-706522-26-5.

MALÝ, František (ed.). František Vocelka: Pastorálka [edice]. Brno: František Malý, 2017. 10 s. ISBN 979-0-706522-24-1.

MALÝ, František (ed.). Josef Schreier: Missa pastoralis (Moravská mše vánoční) [edice]. Brno: František Malý, 2017. 72 s. ISBN 979-0706522-25-8.

PIVODA, Ondřej. Bouře Svatopluka Čecha a její zhudebnění: Fibich - Foerster - Neumann: I. část. Opus musicum 49, 2017, č. 6, s. 62–84. ISSN 0862-8505.

ZAHRÁDKA, Jiří (ed.). Leoš Janáček: Sinfonietta: Critical edition of the full score [kritická edice]. Wien: Universal Edition, 2017. 163 s. UE 36 865. ISBN 9783702475390.

ZAHRÁDKA, Jiří (ed.). Leoš Janáček: Sinfonietta: Critical edition of the full score: Study score [kritická edice]. Wien: Universal Edition, 2017. 189 s. UE 36 503. ISBN 9783702474607.

ZAHRÁDKA, Jiří. Notový zápis. Leoš Janáček (1924) In Příběhy věcí. 100 artefaktů za posledních 100 let. 1. vydání. Praha: Labyrint, 2017. s. 28-31. Magnus art. ISBN 978-80-87260-90-6.

ZAHRÁDKA, Jiří. Po stopách Leoše Janáčka. Průvodce Brnem. In Po stopách Leoše Janáčka. Průvodce Brnem. Brno: TIC BRNO, 2017. 159 s. ISBN 978-80-906035-8-5.

ZAHRÁDKA, Jiří. In the foootsteps of Leoš Janáček. Brno City Guide. In In the foootsteps of Leoš Janáček. Brno City Guide. Brno: TIC BRNO, 2017. 159 s. ISBN 978-80-906035-9-2.

ZAHRÁDKA, Jiří. Utajená skladba Janáčkova politického vzdoru. Ke genezi a recepci “slovanské rapsodie“ Taras Bulba. Musicologica Brunensia 52, 2017, č. 2, s. 169–185. ISSN 1212-0391, e-ISSN 2336-436X.


2016

MALÝ, František (ed.). Kajetán Vogl: Třináct duet pro dva klarinety: kritická edice = Dreizehn Duette für zwei Klarinetten: Urtext [kritická edice]. Brno: Salve Regina, 2016. ISBN 979-0-706522-22-7.

MALÝ, František (ed.). Karel Nebert: Tři skladby pro housle a klavír [edice]. Brno: Salve Regina, 2016. ISBN 979-0-706522-19-7.

PIVODA, Ondřej. Bouře Vítězslava Nováka. Otázky geneze, žánru a recepce. Brno, 2016. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

PIVODA, Ondřej. Vladimír Helfert, zakladatel Hudebního archivu Moravského zemského muzea. Musicologica Brunensia 51, 2016, č. 2, s. 127–137. ISSN 1212-0391.

RATOLÍSTKOVÁ, Michaela. Holdovací serenata Il natal di Giove (1748) jaroměřického skladatele Carla Müllera. Opus musicum: hudební revue 48, 2016, č. 1, s. 22 – 45. ISSN 0862-8505.

ŠINDLÁŘOVÁ, Simona. Mozart v muzeu [katalog výstavy]. Brno: Moravské zemské muzeum, 2016. 32 s. ISBN 978-80-7028-466-7.

ŠINDLÁŘOVÁ, Simona. XYZ. Helfertova účast v protinacistickém odboji. Musicologica Brunensia 51, 2016, č. 2, s. 179–186. ISSN 1212-0391.

VESELÁ, Irena. Die Serenata La concordia de´pianeti für Kaiserin Elisabeth Christine und ihre Aufführung in Znaim im Jahre 1723. Frühneuzeit-Info 27, 2016, č. 1, s. 80–96. ISSN 0940-4007.

VESELÁ, Irena. Josef Alexander Helfert (1820-1910). Předchůdce a vzor Vladimíra a Jaroslava Helfertových. Musicologica Brunensia 51, 2016, č. 2, s. 203–218. ISSN 1212-0391.

ZAHRÁDKA, Jiří. Edice korespondence Leoše Janáčka. Opus musicum: hudební revue 48, 2016, č. 6, s. 82–84. ISSN 0862-8505.

ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkův klavírní cyklus V mlhách a Klub přátel umění v Brně. Brno v minulosti a dnes 29, 2016, č. 1, s. 197–211. ISSN 0524-689X.

ZAHRÁDKA, Jiří. Janáčkův Zápisník zmizelého. Několik poznámek ke genezi díla a jeho interpretaci. In Hudba - Integrácie – Interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, s. 101–137. ISBN 9788055810225, ISSN 1338-4872.

ZAHRÁDKA, Jiří (ed.). Leoš Janáček : Im Nebel. Urtext [kritická edice]. München: G. Henle Verlag, 2016. 50 s. ISBN 9790201812472.

ZAHRÁDKA, Jiří (ed.). Leoš Janáček: Věc Makropulos. Klavírní výtah [kritická edice]. Wien: Universal Edition, 2016. 334 s. UE 34 612. ISBN 9790008086991.

ZAHRÁDKA, Jiří (ed.). Leoš Janáček: Věc Makropulos. Orchestrální partitura [kritická edice]. Wien: Universal Edition, 2016. 636 s. UE 36 511. ISBN 9790008087530.

ZAHRÁDKA, Jiří (ed.). Leoš Janáček: Zápisník zmizelého: pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír [kritická edice]. Praha: Bärenreiter, 2016. 70 s. ISBN 9790260107779.

ZAHRÁDKA, Jiří (ed.). Leoš Janáček: Marsch der Blaukehlchen für Piccoloflöte und Klavier. Urtext [kritická edice]. München: G. Henle Verlag, 2016. 50 s. ISBN 9790201811437.

ZAHRÁDKA, Jiří (ed.). Leoš Janáček: Osud: tři obrazy románové od Fedory Bartošové [kritická edice]. Praha: Bärenreiter, 2016. 463 s. ISBN 9790260107380.

ZAHRÁDKA, Jiří. Tajemství Janáčkova klavírního cyklu Jarní píseň (Co ukrývala Janáčkova korespondence). Musicologica Brunensia 51, 2016, č. 2, s. 227–232. ISSN 1212-0391.

 • expertní, popř. znalecké posudky
 • povolení k vývozu hudebních nástrojů
 • spolupráce s Ústavem hudební vědy FF Masarykovy univerzity Brno – pedagogická činnost, pravidelné přednášky, posudky prací, oponentury, konzultace
 • spolupráce s Mezinárodním festivalem Janáček Brno
 • spolupráce s mezinárodní databází hudebních pramenů RISM – Répertoire Interational des Sources Musicales
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS