Ústav Anthropos

Adresa

Zelný trh 7
659 37, Brno

tel.: +420 533 435 224
fax: +420 542 219 511

Vedoucí oddělení:

doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D.

tel.: +420 533 435 230
e-mail: pneruda@mzm.cz

 

 

 

 

Archeologické pracoviště:

 • doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. – paleolit a mezolit v českých zemích, exploatace kamenných surovin v pravěku českých zemích; redaktor časopisu ACTA MUSEI MORAVIAE, Scientiae sociales
  tel.: +420 533 435 224, e-mail: moliva@mzm.cz, bibliografie, výběrová bibliografie s anotacemi od r. 2001
 • doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D. – kurátor ústavu, středopaleolitické technologie a problematika exploatace zdrojů kamenných surovin
  tel.: +420 533 435 230, e-mail: pneruda@mzm.cz (více )
 • Oldřich Kroupa (emeritní pracovník)

Antropologické pracoviště

Paleontologické pracoviště

Ostatní pracovníci

Charakteristika oddělení

 • Paleontologie a antropologie pravěkých populací
 • Archeologie a přírodní prostředí pleistocénu
 • Pravěká těžba kamenných surovin
 • Antropologický a zooarcheologický výzkum lokality Velim u Kolína - Marta Dočkalová
 • Antropologicko-lékařský průzkum Jošta Lucemburského, markraběte moravského (1354-1411) - Marta Dočkalová
 • Historické zhodnocení přínosu a podílu rodu Lucemburků na utváření moravských dějin a české státnosti - spoluřešitelka Marta Dočkalová, institucionální grant MZM
 • Archeologický výzkum staropaleolitické lokality Stránská skála - Karel Valoch; grant National Geographic Society, Washington, 1996-1998
 • Jeskyně Kůlna – sídliště neandertálců – lovců jeskynních medvědů. Karel Valoch, Luděk Seitl. Henry Ford European Conservation Awards 1998
 • Těžba a zpracování kamenných surovin v pravěku - Martin Oliva, Petr Neruda
 • Civilizace lovců mamutů na Moravě - Martin Oliva
 • Střední paleolit v moravských jeskyních - Petr Neruda
 • Levalloiské tradice v počátcích mladého paleolitu - Zdeňka Nerudová
 • Výzkum jeskyně Puklinové v Moravském krasu - Karel Valoch, Petr Neruda, Zdeňka Nerudová, od roku 2001
 • Průzkum a dokumentace pravěkých těžebních revírů v Krumlovském lese – řešitel Martin Oliva, spoluřešitel Petr Neruda. Grant MK ČR č. KZ 97 P01 OMG 070. Doba řešení 1997-2000.
 • Vývoj technologie na přechodu středního a mladého paleolitu v kontextu geneze člověka – řešitel Petr Neruda, spoluřešitel Zdeňka Nerudová. Grant MK ČR č. RK99P03OMG016. Doba řešení 1999-2002.
 • Výzkum paleolitické lokality Moravský Krumlov IV - 2003 Petr Neruda, Zdeňka Nerudová, probíhá od roku 2000. odkaz na stránky s archeologickým výzkumem.
 • Krumlovský les 2003
 • Moravský Krumlov IV - 2004
 • Archeologické výzkumy 2005
 • Spolupráce s Ústavem antropologie PřF MU na tvorbě a průběžném doplňování databáze lidských kosterních pozůstatků, viz: http://databazelkp.sci.muni.cz/cs/hlavni_strana/ , která obsahuje informace o lidských kosterních pozůstatcích odkrytých v průběhu archeologických výzkumů na území Moravy a Slezska. V této databázi lze podle zadaných parametrů vyhledávat informace o lidských kosterních pozůstatcích uložených ve sbírkách MZM. 
 • Knihovna je veřejně přístupnou knihovnou se specializovaným fondem, zaměřeným na archeologii paleolitu a mezolitu; etnologii, kulturní a fyzickou antropologii; osteologii a geologii pleistocénu; veškeré fondy jsou určeny k prezenčnímu studiu; výpůjční hodiny pro veřejnost - po předchozí telefonické dohodě. Kontakt: Irena Rozsypalová , tel.: 542321205, kl. 225, irozsypalova@mzm.cz 
 • Poradenství - archeologický materiál (kámen, kost), antropologický a osteologický materiál
 • Studijní možnosti - archeologický, antropologický a osteologický materiál po dohodě s vedoucími jednotlivých pracovišť
 • Vzácný objev lebky nosorožce z období pleistocénu putuje do sbírek MZM
 • Slavnostní odhalení pamětní desky doc. Karla Valocha v jeskyni Kůlna (11. 6. 2020)
 • Pozvánka na slavnostní odhalení pamětní desky doc. Karla Valocha (1. 6. 2020)
 • Instalace pamětní desky doc. Karla Valocha (19. 5. 2020)
 • Uplynulo 100 let od narození doc. Karla Valocha (15. 4. 2020)

Publikace a periodika

 • Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales
 • Anthropologie – International Journal of the Science of Man
 • MORAVSKÝ KRUMLOV IV. - Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě (Petr Neruda – Zdeňka Nerudová (eds.)), Anthropos Studies Vol. 29, N.S. 21. Brno 2009
 • JESKYNĚ BALCARKA V MORAVSKÉM KRASU (Zdeňka Nerudová (ed.)), Anthropos Studies Vol. 31, N.S. 23. Brno 2010
 • AURIGNACIEN NA MORAVAĚ / L‘Aurignacien en Moravie (Martin Oliva), Studie  Muzea Kroměřížska  87, Kroměříž 1987
 • CIVILIZACE MORAVSKÉHO PALEOLITU A MEZOLITU (Martin Oliva), MZM Brno 2005
 • PALAEOLITHIC AND MESOLITHIC MORAVIA (Martin Oliva), MZM Brno 2005
 • GRAVETTIEN NA MORAVĚ (Martin Oliva) Brno – Praha 2007
 • SÍDLIŠTĚ MAMUTÍHO LIDU U MILOVIC POD PÁLAVOU. Otázka struktur s mamutími kostmi / MILOVICE SITE OF MAMMOTH PEOPLE BELOW THE PAVLOV HILLS. The question of Mammoth bone structures (Martin Oliva (ed.)), Anthropos N.S. 19. Brno 2009
 • PRAVĚKÉ HORNICTVÍ V KRUMLOVSKÉM LESE. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě / PREHISTORIC MINING IN THE KRUMLOVSKÝ LES (Southern Moravia). Origin and development of an industrial-sacred landscape (Martin Oliva), Anthropos Studies Vol. 32, N.S. 24. Brno 2010
 • OBRAZY Z VÝZKUMU MORAVSKÉHO PALEOLITU (Martin Oliva – Petr Kostrhun), MZM Brno 2009
 • MUŠOV I (okr.Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě (Karel Valoch (ed.)) Anthropos Studies Vol.  30, N.S. 22. Brno 2008 
 • NEJSTARŠÍ UMĚNÍ STŘEDNÍ EVROPY (Karel Valoch  - Martina Lázničková Galetová (edd.)), MZM- ARÚ Brno 2009
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS