Zemský dům

Moravian Diet House

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


V budově Moravského zemského sněmu Mendel pracoval jako ředitel Hypotéční banky Markrabství moravského.

Do této funkce dosadila Mendela Liberální strana, kterou Mendel podpořil ve volbách v roce 1871. V roce 1874 Liberální strana uzákonila zvýšení příspěvků bohatých klášterů do tzv. náboženského fondu, které Mendel odmítal platit. Marný odpor proti zákonu mu znepříjemňoval poslední desetiletí jeho života. Mendelovi spolubratři byli dokonce přesvědčeni, že tyto spory vedly k Mendelově úmrtí ve věku nedožitých 62 let. Již v roce 1848 projevil Mendel své liberální postoje, když podepsal petici šesti augustiniánů za získání více svobod, adresovanou ústavodárnému shromáždění. Petici složil Matouš Klácel a kaligraficky provedl Gregor Mendel. Klácel Mendela označoval jako svého „svobodomyslného přítele“. Prokonstituční Liberální strana si vybrala opata Mendela jako nejvhodnějšího ředitele Hypotéční banky. Z ředitelské pozice banky Mendel rezignoval krátce před svou smrtí.
 


ENGLISH
 

Mendel worked in the building of the Moravian Diet (the Moravian Principal Assembly) as director of the Moravian Mortgage Bank.

Mendel was appointed to this position by the Liberal Party, which Mendel had supported in the 1871 elections. In 1874, the Liberal Party enacted an increase in contributions of rich monasteries to the so-called religious fund. Mendel refused to pay this. The futile resistance to the law spoiled the last decade of his life. Mendel´s confreres were even convinced that these disputes led to Mendel’s death at the relatively young age of 62 years.
Mendel had shown his liberal stance as early as 1848 when he signed a petition of six Augustinians addressed to the Constitutional Assembly aimed at obtaining more freedoms. The petition was composed by Matouš Klácel and calligraphically executed by Gregor Mendel. Klácel referred to Mendel as “his free-thinking friend”. The proconstitutional Liberal Party selected Abbot Mendel as the most suitable director of the Mortgage Bank. Mendel resigned from this position shortly before his death.
 


DEUTSCH
 

Im Gebäude des Mährischen Landtags arbeitete Mendel als Direktor der Hypothekenbank der Markgrafschaft Mähren.

In diese Funktion wurde Mendel von der Liberalpartei eingesetzt, welche er in Wahlen im Jahre 1871 unterstützt hatte. Im Jahre 1874 machte die Liberalpartei die Erhöhung der Zuschüsse reicher Klöster in den sog. Religiösen Fonds zum Gesetz, die Mendel zu zahlen ablehnte. Der vergebliche Widerstand gegen das Gesetz belästigte die letzten Jahrzehnte seines Lebens. Mendels Mitbrüder waren sogar überzeugt, dass diese Zwiespalten zu Mendels Tod im Alter von kaum 62 Jahren geführt hatten. Bereits im Jahre 1848 brachte Mendel seine liberale Stellungnahme zum Ausdruck, als er die Petition von sechs Augustinern für mehr Freiheiten unterzeichnete, die der konstituierenden Versammlung adressiert war. Die Petition verfasste Matouš Klácel und kaligraphisch durchgeführt wurde sie von Gregor Mendel. Klácel bezeichnete Mendel als seinen "freiheitsliebenden Freund". Die prokonstitutionelle Liberalpartei betrachtete Abt Mendel als den geeignetesten Direktor der Hypothekenbank.Von dem Posten des Bankdirektors zog sich Mendel kurz vor seinem Tod zurück.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS