Technické učení

Technical Institute

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


V budově bývalého Technického ústavu Mendel předsedal schůzím Přírodozkumného spolku a přednášel.

Nově vzniklý Technický institut v Brně, který aspiroval na pozici vysoké školy, byl podporou industriální vzdělanosti nové podnikatelské generace. Mendel se na jeho činnosti podílel již v začátcích výuky, která probíhala v provizorních podmínkách. Tam suploval Mendel v roce 1851 přírodopis za nemocného profesora Jana Helceleta. Ve výuce zemědělství na přírodovědném základě prokázal pedagogický talent, odbornou způsobilost i experimentální zručnost. Jeho krátké učitelské působení mu později zajistilo dlouhodobou pozici na nově vzniklé reálné škole, kde vyučoval fyziku a přírodopis. V prostorách Technického ústavu Mendel působil v rámci činnosti Přírodozkumného spolku, který se přestěhoval z reálky na Jánské ulici do Městského dvora na dnešním Šilingrově náměstí, ale své schůze konal ve vhodnějších prostorách bývalé techniky. Zde Mendel přednášel i o tornádu, které se Brnem přehnalo 13. října 1870 a poškodilo budovy augustiniánského kláštera.
 


ENGLISH
 

Mendel chaired the meetings of the Nature Research Society and held lectures in the building of the former Technical Institute.

The newly created Technical Institute in Brno, which aspired to the role of a technical university, supported the industrial education of the new generation of entrepreneurs. Mendel participated in its activities from the beginning, when teaching took place in temporary conditions. In 1851, Mendel substituted for the ill professor Jan Helcelet, teaching natural history. In teaching agriculture on a natural history basis, he showed teaching talent, professional competence, and experimental skills. This short pedago-gical engagement later secured him a long-time position at the newly founded Realschule where he taught physics and natural history. At the Technical Institute, Mendel was active in the Natural History Society which had moved from the Realschule in Jánská street to the Municipal House, located in today’s Šilinger Square. However, his lectures took place in the more appropriate venue of the technical school. Here, Mendel lectured on the tornado that swept through Brno on 13th October 1870, damaged the buildings of the Augustinian monastery.
 


DEUTSCH
 

In Gebäude des ehemaligen Technischen Instituts saß Mendel den Tagungen des Naturforschenden Vereins vor und hielt dort Vorlesungen.

Das neu entstandene Technische Institut in Brünn, das an das Statut einer Hochschule aspirierte, förderte die industrielle Ausbildung der neuen Unternehmergeneration. Mendel beteiligte sich  an seiner Tätigkeit seit den Anfängen des davon erteilten Unterrichts, der in provisorischen Bedingungen verlief. Er supplierte dort im Jahre 1851 Naturkunde für den kranken Professor Jan Helcelet. Im Unterricht der Landeskunde an naturwissenschaftlicher Basis bewies er pädagogisches Talent, fachliche Tauglichkeit und experimentale Fertigkeit. Seine kurze Lehrertätigkeit gewährte ihm später einen langfristigen Posten  an der neu entstandenen Realschule, wo er Physik und Naturkunde unterrichtete. In den Räumlichkeiten des Technischen Instituts betätigte sich Mendel im Rahmen der Aktivitäten des Naturforschenden Vereins, der von der Realschule in der Jánská-Straße in den Stadthof auf dem heutigen Šilinger-Platz übersiedelte, aber seine Versammlungen in besser geeigneten Räumen des ehemaligen Technischen Instituts abhielt. Dort trug Mendel auch über den Tornado vor, der sich durch Brünn am 13. Oktober 1870 verzog und die Dächer des Augustinerklosters zerstörte.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS