Reálka

Realschule

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


Bývalá brněnská reálka je místem, kde Mendel vyučoval a přednášel o svých objevech.

Brněnský magistrát zřídil pro moderní technicky orientovanou státní vyšší reálnou školu novou budovu na Jánské ulici. Byla otevřena v říjnu 1859. Předtím výuka vznikající reálky probíhala v pronajatých místnostech Schützova domu na Dornychu. Státní vyšší reálná škola v Brně byla modelovou školskou institucí, podle které vznikaly technické školy po celé zemi. Mendel na ní učil fyziku a přírodopis v letech 1854 až 1868. V období 1856 až 1863 prováděl současně pokusy s hybridy rostlin. V roce 1865 o svých objevech přednášel právě v budově reálné školy, kde sídlil Přírodozkumný spolek. Ředitel reálky Joseph Auspitz a předseda Přírodozkumného spolku Alexander Zawadski zde našli své nové působiště poté, co byli zbaveni vysokoškolských profesorských míst v důsledku své podpory studentů během nepokojů v roce 1848. Absolventi reálky mohli pokračovat ve studiu na Technickém ústavu v Brně, který se později stal Vysokou školou technickou.
 


ENGLISH
 

The former Brno Realschule, where Mendel taught and held lectures on his discoveries.

The Brno municipality provided a new building in Jánská street for a modern technically oriented state secondary school – a Realschule. The school was opened in October 1859. Before that, lessons took place in the rented premises of the Schütz house in Dornych street. The Realschule was a modern educational institution and provided the model for technical schools all over the country. Mendel taught physics and natural history there from 1854 to 1868. In the period 1856–1863 he simultaneously conducted experiments with plant hybrids. In 1865 he held lectures on his discoveries in the school building, where the Nature Research Society was based. Joseph Auspitz, the headmaster of the school, and  Alexander Zawadski, the president of the Nature Research Society, found their new workplace there following their release from their university teaching positions as a result of their support for students during the riots of 1848. Graduates of the Realschule could continue their studies at the Technical Institute in Brno, which later became the Technical University.
 


DEUTSCH
 

Die ehemalige Realschule ist die Stelle, wo Mendel unterrichtete und über seine Entdeckungen Vorträge hielt.

Der Brünner Stadtrat errichtete für die modern technisch ausgerichtete höhere staatliche Realschule ein neues Gebäude in der Jánská-Straße. Die Schule wurde im Oktober 1859  eröffnet. Vorher war der Unterricht der entstehenden Realschule in vermieteten Räumlichkeiten des Schütz-Hauses in der Dornych-Straße erteilt worden. Die staatliche höhere Realschule in Brünn war eine modelhafte Schulinstitution, nach deren Vorbild technische Schulen im ganzen Land errichtet wurden. Mendel unterrichtete dort Physik und Naturkunde in den Jahren1854-1868. In der Zeitspanne 1856–1863 führte er gleichzeitig Versuche mit Pflanzenhybriden durch. Im Jahre 1865 hielt er Vorlesungen  gerade im Gebäude der Reaschule, wo der Naturforschende Verein seinen Sitz hatte. Direktor der Realschule Joseph Auspitz und Vorsitzender des Naturforschenden Vereins Alexander Zawadski fanden dort ihren neuen Betätigungsort, nachdem sie von ihren Professorrenstellen an der Hochschule infolge der Unterstützung der Studenten während der Unruhen  im Jahre 1848 entlassen worden waren. Die Absolventen der Realschule konnten im Studium an dem Technischen Institut in Brünn weiter studieren, das später zur Technischen Hochschule wurde.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS