Petrov

Petrov

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


U katedrály sv. Petra a Pavla bylo sídlo brněnského biskupa, který schvaloval rozhodnutí o Mendelově odborném zaměření.

Brněnská kapitula udělovala souhlas se všemi rozhodnutími augustiniánského opata. Biskupovi sliboval poslušnost a podřízenost při nástupu do funkce opata v roce 1868 také Gregor Mendel. Biskup Schaaffgotsche jmenoval Mendela kooperátorem na starobrněnské faře a souhlasil i s jeho studiem fyziky a přírodopisu na vídeňské univerzitě (1851–1853). V letech 1854–1855 prováděl brněnský biskup vizitaci v Augustiniánském klášteře, kterou mu uložil kardinál Schwarzenberg. Mendel měl v té době ukončena studia na vídeňské univerzitě, věnoval se plně výuce fyziky a přírodopisu na brněnské reálce a končil přípravy pro své dnes světoznámé pokusy s hybridizací hrachu. Apoštolská vizitace zjistila vážné nedostatky v životě klášterní komunity augustiniánů na Starém Brně, jejíž disciplína se rozvolnila jednak josefínskými reformami a zvláště v souvislosti s bouřlivým rokem 1848. K realizaci uvažovaného návrhu na zrušení Augustiniánského řádu na Starém Brně však nedošlo.
 


ENGLISH
 

The Cathedral of St. Peter and Paul was the seat of the Bishop of Brno, who approved the decision on Mendel’s professional orientation.

The Brno chapter granted consent to all the decisions of the Augustinian abbot. Gregor Mendel also promised obedience and subordination to the bishop when he became
abbot in 1868. Bishop Schaaffgotsche appointed Mendel co-operator in the Old Brno parish and agreed to his study of physics and natural history at the University of Vienna (1851–1853). In 1854–1855, the Bishop of Brno bishop paid a visit to the Augustinian monastery, which had been assigned to him by Cardinal Schwarzenberg. By that time, Mendel had completed his studies at the University of Vienna, and was now devoting himself fully to teaching physics and natural history at the Realschule in Brno and finishing preparations for his now world-famous experiments with pea hybridization. The apostolic visit found severe failings in the life of the Augustinian monastic community in Old Brno, the discipline of which had been loosened by the Josephinian reforms and the turbulent year of 1848. However, the proposed dissolution of the Augustinian order in Old Brno was not implemented.
 


DEUTSCH
 

An der St. Peter-und-Paul-Kathedrale  befand sich der Sitz des Brünner Bischofs, der die Entscheidung über Mendels fachliche Ausrichtung guthieß.

Das Brünner Kapitel erteilte die Zustimmung allen Entschlüssen des Augustinerabtes. Gehorchsamkeit und Unterordnung versprach dem Bischof beim Antritt in die Funktion des Abtes im Jahre 1868 auch Gregor Mendel. Bischof Schaaffgotsche nannte Mendel Kooperator an der Altbrünner Pfarre und stimmte auch seinem Studium von Physik und Naturkunde an der Wiener Universität (1851–1853) zu. In den Jahren 1854–1855 führte der Bischof im Augustinerkloster eine Visitation durch, die ihm vom Kardinal Schwarzenberg auferlegt worden war. Mendels Studien an der Wiener Universität waren damals abgeschlossen, er widmete sich völlig  dem Unterricht von Physik und Naturkunde an der Brünner Realschule und beendete die Vorbereitungen für seine heute schon weltberühmten Versuche mit Erbsenhybridisierung. Die apostolische Visitation stellte ernsthafte Mängel im Leben der Klosterkommunität der Augustiner in Altbrünn, deren Disziplin einserseits im Zusammenhang mit josephinischen Reformen, andererseits besonders mit dem stürmischen Jahr 1848 gelockert war. Zur Realisation der erwogenen Auflösung des Augustinerordens in Altbrünn kam es aber nicht.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS