Nová radnice

New Town Hall

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


Nová radnice patří mezi místa, kde se konaly květinové výstavy Hospodářské společnosti.

Mendel byl významným členem Ovocnářské, vinařské a zahradnické sekce Hospodářské společnosti, která pořádala jarní a podzimní výstavy květin, zeleniny a ovoce. Výstavy se konaly i ve Františkově (dnešním Moravském zemském) muzeu, v Redutě a také v pavilonu v Lužánkách. Bývaly prestižní záležitostí zahradníků šlechtických sídel, klášterů a zahradnických firem celé Moravy. Na jarních výstavách dominovaly zejména hyacinty, lilie a tulipány, na podzim převládaly hrušky, jablka a švestky a hrozny révy vinné. Mendel se výstav účastnil jako hlavní hodnotitel i jako vystavovatel. Výstavy pro něho byly přehlídkou novinek ve šlechtění. Hospodářská společnost podporovala zavádění nových vědeckých poznatků do praxe i pro drobné pěstitele. Mendelovy vývojové řady hybridů dávaly vědecký základ pro výběr nejvhodnějších rostlinných druhů pro výsev. Byl světově uznávaným a vyhledávaným znalcem kvalitního osiva.
 


ENGLISH
 

The New Town Hall was one of the places where Agricultural Society flower exhibitions were held.

Mendel was an important member of the Pomological, Vinicultural and Horticultural section of the Agricultural Society. The society organized spring and autumn exhibitions of flowers, fruits, and vegetables. Exhibitions took place in the Francis Museum (today’s Moravian Museum), in Reduta, and in the pavilion in Lužánky Park. The exhibitions used to be a prestige event for gardeners from aristocratic estates, monasteries, and gardening companies from the whole of Moravia. In the spring exhibitions, hyacinths, lilies and tulips dominated, while in the autumn, pears, apples, plums and grapes prevailed. Mendel participated in the exhibitions as the chief judge as well as an exhibitor. For him, exhibitions were a showcase for new breeding developments. The Agricultural Society promoted the introduction of new scientific findings into practice even for small farmers. Mendel’s evolutionary lines of hybrids provided the scientific basis for the selection of the most suitable plant species for sowing. He was a soughtafter connoisseur of quality seed of world renown.
 


DEUTSCH
 

Das Neue Rathaus gehört zu Stellen, wo Blumenausstellungen der Ackerbaugesellschaft stattfanden.

Mendel war ein bedeutendes Mitglied der Obst-, Wein- und Gartenbausektion der Ackerbaugesellschaft, die Frühlings- und Herbstausstellungen von Blumen, Gemüsen und Obst organisierte. Die Ausstellungen fanden auch im Franzensmuseum (dem heutigen Mährischen Landesmuseum), in der Reduta sowie im Pavillon im Augarten statt. Sie waren ein Prestigeereignis für Gärtner der Adelssitze, Klöster und Gärtnereifirmen  aus ganz Mähren. In Frühlingsausstellungen dominierten besonders Hyazinthen, Lilien und Tulpen, im Herbst überwogen  Birnen, Äpfel, Pflaumen und Weintrauben. Mendel beteiligte sich an den Ausstellungen als Hauptjuror sowie als Aussteller. Die Ausstellungen waren für ihn eine Schau von Neuigkeiten auf dem Gebiet der Veredelung. Die Ackerbaugesellschaft förderte die Einführung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis auch bei kleinen Bauern. Mendels Entwicklungsreihen von Hybriden boten eine wissenschaftliche Basis für die Wahl der für die Aussaat geeignetesten Pflanzenarten. Er war ein weltweit anerkannter und vielgesuchter Kenner qualitätsvollen Saatguts.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS