Nemocnice u sv. Anny

St. Anne’s Hospital

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


Nemocnice u sv. Anny prověřila Mendelovy schopnosti pro výkon funkce kooperátora.

Do pastorační činnosti Mendela po ukončení jeho teologických studií v roce 1848 patřily návštěvy a zaopatřování nemocných a umírajících. Tato povinnost u Mendela vyvolávala stavy vyčerpání a nakonec vedla k jeho psychickému i fyzickému zhroucení. Proto byl Mendel funkce kooperátora na starobrněnské faře zproštěn. V nemocnici u sv. Anny se Mendel seznámil s primářem Pavlem Olexikem, který Mendela získal pro meteorologická pozorování. Mendel se vypracoval na uznávaného meteorologa a meteorologická pozorování tvoří většinu jeho publikační činnosti. Zajímavá jsou také Mendelova dlouhodobá měření výšky hladiny spodní vody v klášterní studni. Podle Pettenkofera výška vodní hladiny korelovala s výskytem chorob. S primářem Olexikem Mendel úzce spolupracoval nejen v oblasti meteorologie, ale i šlechtění rostlin a pořádání výstav květin, ovoce a zeleniny. Po Olexikově smrti přenesl jeho meteorologickou stanici z Pekařské č. 100 do starobrněnského kláštera.
 


ENGLISH
 

St. Anne’s Hospital checked Mendel’s abilities for the co-operator function.

Mendel´s pastoral activities after finishing his theological studies in 1848 included visits and administering extreme unction to the sick and dying. This duty caused exhaustion in Mendel and finally resulted in his psychological and physical collapse. Therefore, he was released from the function of co-operator at the Old Brno parish. At St. Anne’s Hospital Mendel got to know senior doctor Pavel Olexik who attracted Mendel‘s attention to meteorological observations. Mendel developed into a respected meteorologist and meteorological observations form the majority of his publishing activities. Also of interest are Mendel’s long-term measurements of the water-table levels in the monastery well. According to Pettenkofer the level of the water-table corresponded to the incidence of diseases. Mendel cooperated closely with senior doctor Olexik not only in the field of meteorology, but also in plant breeding and organizing exhibitions of flowers, fruits, and vegetables. After Olexik’s death, Mendel transferred his meteorological station from Pekařská Street 100 to the Old Brno monastery.
 


DEUTSCH
 

Das St. Anna-Krankenhaus überprüfte Mendels Fähigkeiten zur Ausübung der Funktion des Kooperators.

Zur pastoralen Tätigkeit  Mendels nach dem Abschluss seiner Theologiestudien im Jahre 1848 gehörten Besuche und Erteilung des Sterbesakraments den Kranken und Sterbenden. Diese Pflicht  rief bei Mendel Erschöpfung hervor und führte letztenendlich zu seinem psychischen und physischen Zusammenbruch. Daher wurde Mendel der Funktion des Kooperators an der Altbrünner Pfarre entbunden. Im St. Anna-Spital  machte er sich mit dem Oberarzt Pavel Olexik bekannt, der Mendel für meteorologische Beobachtungen begeisterte. Mendel arbeitete sich zu einem anerkannten Meteorologen empor und seine meteorologischen Beobachtungen bilden den Größtteil seiner Publikationsaktivität. Interessant sind auch Mendels langfristige Messungen des Grundwasserniveaus im Klosterbrunnen. Nach Pettenkofer korrelierte die Höhe des Wasserspiegels mit dem Vorkommen von Krankheiten. Mit dem Oberarzt Olexik arbeitete Mendel nicht nur auf dem Gebiet der Meteorologie eng zusammen, sondern auch bei der Veredelung von Pflanzen und Organisation von Blumen-, Obst- und Gemüseausstellungen. Nach Olexiks Tod trug er seine meteorologische Station aus Pekařská-Straße Nr. 100 in das Altbrünner Kloster über.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS