Kostel sv. Tomáše

Church of St. Thomas

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


Klášter u kostela sv. Tomáše byl původním sídlem Augustiniánského řádu v Brně.

V době, kdy Mendel přišel do Brna (1843), sídlili augustiniáni na Starém Brně. V důsledku josefínských reforem museli své výstavní budovy u sv. Tomáše vyklidit pro úřady zemského místodržitelství. Josefínské reformy přinesly významné společenské změny a silně narušily jednotu duchovního a světského života. Vlnu rušení kontemplativních řádů augustiniáni přestáli, ale ocitli se na odlehlém místě daleko za hradbami ve zchátralém klášteře cisterciaček na Starém Brně. Rozlehlá klášterní zahrada s vysokou cihlovou zdí, která zajišťovala cisterciačkám život v klauzuře, se ukázala jako výhoda pro Mendela, který v ní měl ideální podmínky pro své pokusy s hybridizací rostlin, experimenty s kontrolovaným pářením včelích matek i meteorologická pozorování. Za opatů C. Nappa a G. Mendela prožíval klášter zlatou éru vědy, na které se podíleli také A. Thaler, M. Klácel, T. Bratránek, P. Gabriel a J. Lindenthal.
 


ENGLISH
 

The monastery at the Church of St. Thomas was the original seat of the Augustinians in Brno.

At the time when Mendel came to Brno (1843) the Augustinians were based in Old Brno. Due to the Josephinian reforms, they had to leave their beautiful uildings at St. Thomas, which were then occupied by the offices of the provincial government. The Josephinian reforms brought important social changes and badly disrupted the unity of spiritual and secular life. The Augustinians endured the wave of dissolutions of the contemplative orders, but they found themselves in a remote place outside behind the city wall in a dilapidated Cistercian monastery in Old Brno. The vast monastery garden, with its high brick wall, having provided the Cistercian nuns with a cloistered life, turned out to be an advantage for Mendel, who found there ideal conditions for his experiments with plant hybridization, experiments with the controlled mating of queen bees, and  meteorological observations. Under the abbots C. Napp and G. Mendel, the monastery experienced a golden era of science, in which also A. Thaler, M. Klácel, T. Bratránek, P. Gabriel and J. Lindenthal participated.
 


DEUTSCH
 

Das Kloster an der Thomaskirche war der ursprüngliche Sitz des Augustinerordens in Brünn.

In der Zeit, wenn Mendel nach Brünn kam, siedelten die Augustiner in Atbrünn. Infolge josephinischer Reformen mussten sie ihre schön erbauten Gebäude an der Thomaskirche für Büros der Statthalterei freimachen. Josephinische Reformen brachten bedeutende gesellschaftliche Veränderungen und beeinträchtigten stark die Einheit des geistigen und weltlichen Lebens. Die Augustiner überstanden die Welle von Auflösungen kontemplativer Orden, mussten jedoch auf eine abgelegene Stelle weit hinter den Stadtmauern umziehen und sich in dem baufälligen Zisterzienserinnenkloster in Altbrünn niederlassen. Der ausgedehnte Klostergarten mit hoher Ziegelmauer, die den Zisterzienserinnen das Leben in Klausur gewährt hatte, erwies sich als vorteilhaft  für Mendel, der darin ideale Bedingungen für seine Versuche mit Pflanzenhybriden, Experimente mit kontrollierter Paarung von Bienenmüttern und meteorologische Beobachtungen fand. Unter den Äbten C. Napp und G. Mendel erlebte das Kloster die goldene Zeit der Wissenschaft, an welcher sich auch A. Thaler, M. Klácel, T. Bratránek, P. Gabriel und J. Lindenthal beteiligten.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS