Kostel sv. Michala

Church of St. Michael

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


Na Teologickém ústavu u Dominikánského kláštera s kostelem sv. Michala  Mendel studoval v letech 1844-1848.

Jeho školní rozvrh zahrnoval církevní dějiny, biblickou archeologii, hermeneutiku, exegezi, Starý a Nový zákon; z jazyků si Mendel osvojil základy latiny, řečtiny, hebrejštiny, chaldejštiny, arabštiny a syrštiny. Na kněze byl vysvěcen již před dokončením studia v roce 1847 z důvodu, pro který byl přijat do Augustiniánského kláštera. Bylo třeba vyřešit problém nedostatku kněží na klášterní faře způsobený jejich vysokou úmrtností na infekční choroby, které je ohrožovaly při zaopatřování nemocných a umírajících. Mendel, který byl do funkce farního kooperátora jmenován ve svých 26 letech, ji však z psychosomatických příčin nedokázal vykonávat a byl jí zproštěn. Tak se mu otevřela vítaná možnost uplatnění na gymnáziu ve Znojmě, kde učil aritmetiku a řečtinu. Ministerské nařízení, které vyžadovalo po učitelích gymnázií vysokoškolskou kvalifikaci, přivedlo Mendela v letech 1851–1853 na univerzitu do Vídně, kde studoval fyziku a přírodopis.
 


ENGLISH
 

Mendel studied at the Theological Institute of the Dominican Monastery with the Church of St. Michael between 1844 and 1848.

Mendel’s curriculum included church history, biblical archaeology, hermeneutics, exegesis, the Old and New Testaments; among languages Mendel acquired the basics of Latin, Greek, Hebrew, Chaldean, Arabic, and Syriac. In 1847, he was ordained a priest before completing his studies for the same reason for which he had been admitted to the Augustinian monastery. It was necessary to solve a lack of priests in the monastery parish caused by their high mortality rate from infectious diseases, which endangered them when administering extreme unction to the sick and dying. However, Mendel, who was appointed parish co-operator at the age of 26, could not fulfil his duties for psychosomatic reasons and was relieved of them. He welcomed the opportunity of teaching at the grammar school in Znojmo, where he taught arithmetic and Greek. A ministerial regulation requiring university education for grammar school teachers brought Mendel to the University of Vienna where he studied physics and natural history from 1851 to 1853.
 


DEUTSCH
 

An dem Theologischen Institut am Dominikanerkloster mit St. Michaeliskirche studierte Mendel in den Jahren 1844-1848.

Sein Lehrplan bezog Kirchengeschichte, biblische Archäologie, Hermeneutik, Exegese, Altes und Neues Testament ein;  von Sprachen lernte Mendel die Grundlagen von Latein, Griechisch, Hebräisch, Chaldäisch, Arabisch und Syrisch. Zum Priester wurde er bereits vor dem Studiumabschluss im Jahre 1847 geweiht, aus dem Grund, für welchen er in das Augustinerkloster aufgenommen worden war. Man brauchte das Problem des Mangels an Priestern an der Klosterpfarre zu lösen, der durch deren hohe Sterblichkeit an Infektionskrankheiten verursacht wurde,  die sie bei Erteilung der Sterbesakramente gefährdeten. Mendel, der in die Funktion des Pfarrkooperators in seinen 26 Jahren ernannt wurde, konnte sie aus psychosomatischen Gründen nicht ausüben und wurde ihr enthoben. So eröffnete sich ihm die Möglichkeit der Betätigung am Gymnasium in Znaim, wo er Arithmetik und Griechisch unterichtete. Die Ministerialverordnung, die von Lehrern an Gymnasien eine Hochschulqualifikation verlangte, führte Mendel in den Jahren 1851–1853 an die Universität Wien, wo er Physik und Naturkunde studierte.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS