Filosofický ústav

Institute of Philosophy

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


Na Filosofickém ústavu u Minoritů Mendel studoval zemědělství, ovocnářství a vinařství.

V roce 1843 Mendel absolvoval Filosofický ústav v Olomouci. Na Filosofickém ústavu v Brně si dodatečně zapsal přednášky ze zemědělství, ovocnářství a vinařství. Od roku 1824 nahrazoval učební předmět zemědělství postupně přírodopis. Zkoušky, které se konaly za přítomnosti dvou komisařů z Hospodářské společnosti, absolvoval Mendel v roce 1846. Na jeho vysvědčeních je podepsán profesor František Diebl. Tento významný šlechtitel a autor čtyřdílné učebnice věnoval velkou pozornost umělému opylování rostlin. Mendel z Dieblových poznatků čerpal jako člen Ovocnářské, vinařské a zahradnické sekce Hospodářské společnosti, zkušební komisař v sadovnictví a recenzent přírodovědných knih pro muzejní knihovnu. Kontext rozsáhlých prakticky zaměřených aktivit Hospodářské společnosti s důrazem na vědu a vzdělání umožňuje zodpovědět otázku, jak mohlo v provinčním Brně dojít k tak významnému objevu, kterého dosáhl Mendel.
 


ENGLISH
 

Mendel studied agriculture, pomology, and viniculture at the Institute of Philosophy at the Minorite Monastery.

Mendel graduated from the Institute of Philosophy in Olomouc in 1843. At the Institute of Philosophy in Brno he enrolled additionally in lectures on agriculture, pomology, and viniculture. From 1824, the subject of agriculture was gradually replaced by natural history. In 1846, Mendel passed the exams that took place in the presence of two commissioners from the Agricultural Society. His certificate is signed by Professor František Diebl. This important plant breeder and author of a four-volume textbook paid great attention to the artificial pollination of plants. Mendel drew on Diebl’s findings as a member of the Pomological, Vinicultural and Horticultural Section of the Agricultural Society, as an examiner in pomology and reviewer of natural history books for the museum library. The context of the extensive practise-oriented activities of the Agricultural Society, with an emphasis on science and education, provides us with the answer to the question how such an important discovery achieved as Mendel’s could have been made in the provincial town of Brno.
 


DEUTSCH
 

An dem Philosophischen Institut des Minoritenordens studierte Mendel Landwirtschaft, Obst- und Weinbau.

Im Jahre 1843 absolvierte Mendel das Philosophische Institut in Olmütz. An dem Philosophischen Institut in Brünn besuchte er anschließend Vorlesungen über Landwirtschaft, Obst- und Weinbau. Ab 1824 wurde das Lehrfach Landwirtschaft allmählich durch die Naturkunde abgelöst. Prüfungen, die in Anwesenheit von zwei Komissären aus der Ackerbaugesellschaft abgehalten wurden, legte Mendel im Jahre 1846 ab. Auf seinem Zeugnis ist Professor František Diebl unterzeichnet. Dieser bedeutende Züchter und Autor eines vierteiligen Lehrbuchs  widmete eine große Aufmerksamkeit  der künstlichen Bestäubung der Pflanzen. Mendel schöpfte aus Diebls Erkenntnissen als Mitglied der Obst-, Wein- und Gartenbausektion der Ackerbaugesellschaft, Prüfungskommisar für Gartenbau und Beurteiler naturwissenschaftlicher Bücher für die Museumsbibliothek. Der Kontext umfangreicher, praktisch orientierter Aktivitäten der Ackerbaugesellschaft mit der Betonung der Wissenschaft und Bildung bringt die Antwort auf die Frage, wie in der Provinzstadt Brünn eine so bedeutende Entdeckung, welche Mendel erzielte, erfolgen konnte.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS