Divadlo Reduta

Reduta Theatre

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


Reduta je místem, kde se konaly výstavy květin Mendelovy Hospodářské společnosti.

Ovocnářská, vinařská a zahradnická sekce Hospodářské společnosti byla pořadatelem pravidelných výstav květin, ale i ovoce a zeleniny. Jednalo se o noblesní akce, které byly také přehlídkou nejnovějších kreací módních salonů a živým diskusním fórem a místem společenské zábavy. Mendel byl hlavním poradcem a členem hodnotící komise od roku 1863. Sám byl také vystavovatelem a vypisoval ceny na nové výpěstky získané hybridizací. Atmosféru výstav si nechal umělecky ztvárnit v nástropních malbách velkého sálu knihovny Augustiniánského kláštera na Starém Brně.
V úvodu své objevitelské práce (Pokusy s hybridy rostlin) Mendel uvedl, že podnět k jeho experimentům s hrachem dalo křížení okrasných rostlin za účelem získání nových barevných odrůd. Ovocnářská, vinařská a zahradnická sekce Hospodářské společnosti jako jediná na světě rozpoznala už za Mendelova života, že jeho pokusy vytvářejí novou epochu vědy.
 


ENGLISH
 

Today’s Reduta Theatre is the place where the flower exhibitions of Mendel´s Agricultural Society were held.

The Pomological, Vinicultural and Horticultural section of the Agricultural Society regularly organized exhibitions of flowers, fruits and vegetables. These were refined events, that also functioned as a parade of the latest creations of fashionable salons, and provided a lively discussion forum and a place for social distraction. Mendel was the chief advisor and a member of the judging committee from 1863. He was himself an exhibitor and announced awards for new plants obtained through hybridization.
He had the ambiance of the exhibitions depicted in the ceiling paintings of the great hall of the library of the Augustinian monastery in Old Brno. In the introduction to his research paper (Experiments on Plant Hybridization), Mendel stated that the impetus for his experiments with peas came from crossbreeding of ornamental plants in order to obtain new colour varieties. The pomological, vinicultural and horticultural section of the Agricultural Society was the only one in the world to recognize during Mendel’s lifetime that his experiments were opening
a new era of science.
 


DEUTSCH
 

Reduta ist eine Stelle, wo Blumenausstellungen von Mendels Ackerbaugesellschaft veranstaltet wurden.

Die Obst-, Wein- und Gartenbausektion der Ackerbaugesellschaft veranstaltete regelmäßige Ausstellungen von Blumen sowie Obst und Gemüse. Es handelte sich um prestigevolle Gesellschaftsveranstaltungen, die zugleich eine Modenschau der neuesten Kreationen von Modesalons und ein reges Diskussionsforum und Ort der Gesellschaftsunterhaltung waren. Mendel war der Hautberater und Jury-Mitglied ab 1863. Er selbst war auch Aussteller und lobte Preise für neue, durch Hybridisation erzielte Sorten aus.  Das Ambiente der Ausstellungen ließ er in Deckenmalereien des großen Saals der Bibliothek im Augustinerkloster in Altbrünn künstlerisch darstellen.

In der Einleitung  seiner Entdeckungsarbeit (Versuche mit Pflanzenhybriden) führte Mendel an, dass die Anregung zu seinen Versuchen mit Erbsen von der Kreuzung von Zierpflanzen zwecks der Gewinnung neuer Farbabarten gekommen war. Die Obst-, Wein- und Gartenbausektion der Ackerbaugesellschaft erkannte als die einzige in der Welt bereits zu Mendels Lebenszeit, dass seine Versuche eine neue Epoche der Wissenschaft eröffneten.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS