Biskupský dvůr

Bishop’s Courtyard

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


Biskupský dvůr byl sídlem Hospodářské společnosti, ve které Mendel pracoval 33 let.

Hospodářská společnost (Ackerbaugesellschaft) suplovala v Mendelově době funkci vědecké akademie pro Moravu. Mendel v této společnosti pracoval od roku 1851 až do konce svého života. Aktivně působil v jejích přírodovědných sekcích a od roku 1868 patřil do jejího předsednictva. Hospodářská společnost založila v roce 1817 Františkovo (dnešní Moravské zemské) muzeum, vybudovala moderní státní školství, organizovala přírodovědný a společenskovědní výzkum a usilovala o vznik university. V roce 1861 se její přírodovědná sekce transformovala na Přírodozkumný spolek, ve kterém Mendel zveřejnil výsledky svých pokusů s hybridy rostlin v roce 1865. Aktuálně se v prostorech Hospodářské společnosti nachází Mendelianum Moravského zemského muzea, které se systematicky věnuje výzkumu Mendelova života a díla a propagaci jeho vědeckého a kulturního odkazu již od roku 1962.
 


ENGLISH
 

The Bishop’s Courtyard was the seat of the Agricultural Society, where Mendel worked for 33 years.

In Mendel’s time, the Agricultural Society (Ackerbaugesellschaft) substituted the role of a scientific academy in Moravia. Mendel was a member from 1851 until the end of his life. He was active in its natural history sections and from 1868 he sat on its board. In 1817, the Agricultural Society founded the Francis Museum (today’s Moravian Museum); it established a modern state educational system, organized natural history and social science research and endeavoured to establish a university. In 1861, its natural history section was transformed into the Nature Research Society, where Mendel published the results of his experiments with plant hybrids in 1865. Currently the premises of the former Agricultural Society house the Mendelianum of the Moravian Museum, which, since 1962, has been dedicated to the systematic research of Mendel’s life and work and the propagation of his scientific and cultural legacy.
 


DEUTSCH
 

Der Bischofshof war der Sitz der Ackerbaugesellschaft, in welcher Mendel 33 Jahre lang tätig war.

Die Ackerbaugesellschaft erfüllte in  Mendels Zeit die Funktion der mährischen Akademie der Wissenschaften. Mendel arbeitete dort von 1851 bis zum Ende seines Lebens. Er betätigte sich aktiv in ihren naturwissenschaftlichen Sektionen und ab 1868 war er Mitglied ihres Vorstands. Die Ackerbaugesellschaft gründete im Jahre 1817 das Franzensmuseum (heute Mährisches Landesmuseum), gestaltete ein modernes staatliches Schulsystem, organisierte  die natur- und gesellschaftswissenschaftliche Forschung und bemühte sich um die Entstehung der Universität. Im Jahre 1861 transformierte sich ihre naturwissenschaftliche Sektion in den Naturforschenden Verein, wo Mendel im Jahre 1865 die Ergebnisse seiner Versuche mit Pflanzenhybriden veröffentlichte. Gegenwärtig befindet sich in den Räumlichkeiten der Ackenbaugesellschaft das Mendelianum / Mährisches Landesmuseum, das sich bereits seit 1962 systematisch der Erforschung Mendels Lebens und Werks  und der Propagation seines wissenschaftlichen und kulturellen Nachlasses widmet.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS