Augustiniánský klášter

Augustinian Monastery

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


V zahradě Augustiniánského kláštera na Starém Brně Mendel prováděl své hybridizační pokusy s hrachem.

Ve svém životopise Mendel uvádí, že neudržitelná finanční situace rozhodla o jeho volbě. Jedenadvacetiletý Johann Mendel, původně směřující k učitelství, vstoupil do kláštera a stal se Gregorem. Pečlivě promyšlené pokusy s hybridy rostlin prováděl v klášterní zahradě se skleníkem po svém návratu ze studia fyziky a přírodopisu na univerzitě ve Vídni. V klášteře dělal i svá meteorologická měření a experimenty s kontrolovaným pářením včelích matek. O svých výsledcích referoval na zasedáních Přírodozkumného spolku, který vznikl na státní brněnské reálné škole, kde Mendel vyučoval fyziku a přírodopis až do svého zvolení opatem a prelátem Augustiniánského řádu v roce 1868.

Mendel zemřel ve starobrněnském klášteře 6. ledna 1884 na svátek tříkrálový. Pohřební obřad se konal 9. ledna ve starobrněnském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Mendel je pochován v dolní části tehdy nově zřízeného Ústředního hřbitova v Brně u hřbitovní zdi sledující dnešní Jihlavskou ulici.
 


ENGLISH
 

Mendel carried out his hybridization experiments with peas in the garden of the Augustinian monastery in Old Brno.  

In his biography Mendel mentions that an unsustainable financial situation decided his life choices. The 21-year-old Johann Mendel, originally wishing to become a teacher, entered a monastery and became Gregor. He carried out carefully thought-out experiments with plant hybrids in the monastery garden and greenhouse following his return from studying physics and natural history at the University of Vienna. In the monastery he also made his meteorological measurements and conducted experiments with controlled mating of queen bees. He presented his results at the meetings of the Nature Research Society, which was founded at the Realschule in Brno, where Mendel taught physics and natural history until being elected abbot and prelate of the Augustinian Order in 1868.

Mendel died in the Old Brno monastery on 6th January 1884, the feast day of Epiphany. The funeral took place on 9th January in the Church of the Assumption of the Virgin Mary. Mendel is buried in the lower part of the then newly established Brno Central Cemetery near the wall which runs along modern-day Jihlavská street.
 


DEUTSCH
 

Im Garten des Augustinerklosters in Altbrünn führte Mendel seine Versuche mit Erbsenhybridisierung.

In seiner Biographie führt Mendel an, dass über seine Wahl die unhaltbare finanzielle Situation entschied. Der 21jährige Johann Mendel, der ursprünglich Lehrer werden wollte, betrat das Kloster und wurde Gregor. Die sorgfälltig durchdachten Versuche mit Pflanzenhybriden führte er im Klostergarten mit Treibhaus durch nach seiner Rückkehr aus den Studien von Physik und Naturkunde an der Universität Wien. Im Kloster führte er auch meteorologische Beobachtungen  und Experimente mit kontrollierter Paarung von Bienenmüttern durch. Über seine Ergebnisse berichtete er an den Tagungen des Naturforschenden Vereins, der an der staatlichen Realschule in Brünn entstanden war, wo Mendel Physik  und Naturkunde unterrichtete, bevor er im Jahre 1868 zum Abt und Prälat des Augustinerordens gewählt wurde.

Mendel starb im Altbrünner Kloster am 6. Januar 1884, an dem Dreikönigstag. Die Bestattungszeremonie fand am 9. Januar in der Altbrünner Mariä Himmelfahrtskirche statt. Mendel ist im unteren Teil des damals neu errichteten Zentralfriedhofs Brünn an der Friedhofsmauer entlang der heutigen Jihlavská-Straße beerdigt.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS