Oddělení dějin divadla

Adresa

Kapucínské nám. 8
659 37 Brno

tel.: +420 533 435 256
e-mail: divadelni@mzm.cz

Vedoucí oddělení

PhDr. Jaroslav Blecha - výzkum, dokumentace a hodnocení přeměn českého loutkového divadla (loutkářské rody, kočovné loutkové divadlo, amatérské rodinné a spolkové loutkové divadlo). Dále srovnávací výzkum a mapování českých loutkářských sbírek s důrazem na determinaci původu českých loutek, hledání obecných znaků v přeměnách jejich tvarosloví a technologie
tel.: +420 533 435 256
e-mail: jblecha@mzm.cz

Zaměstnanci

 • Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. - kurátor. Výzkum a dokumentace profesionálního činoherního divadla 18. – 20. stol. na českém území, resp. na Moravě, s koncentrací na projevy související s lidovým barokním divadlem, českou divadelní avantgardou a modernou
  tel.: +420 533 435 259, e-mail: ajochmanova@mzm.cz
 • Mgr. Hana Ocetková - kurátor. Výzkum a dokumentace profesionálního hudebního divadla a baletu 19.-20. století na Moravě
  tel.: +420 533 435 256, e-mail: hocetkova@mzm.cz
 • Helena Šedá - restaurátor-konzervátor
  tel.: +420 533 435 258, e-mail: hseda@mzm.cz
 • Mgr. Olga Piperová Taušová - konzervátor

Charakteristika oddělení

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně existuje od roku 1955. Spravuje sbírku teatrálií (ponejvíce moravik), která původně vznikala zásluhou Družstva českého Národního divadla v Brně od roku 1881. Po zániku družstva v roce 1948 bylo správou sbírky pověřeno Moravské muzeum v Brně, kam byly předměty roku 1951 přemístěny (cca 22000 ks). V roce 1955 byl zřízen divadelní referát při hudebně-historickém oddělení, od 1. dubna 1957 bylo pracoviště osamostatněno jako divadelní oddělení. Poté začala být sbírka budována a spravována systematicky, doplňována vlastní akviziční činností. Větší část sbírkového fondu pochází z 19. a 20. století. Malý počet předmětů má původ i v 18. století (divadelní cedule). V současné době pracoviště spravuje více než 87 tisíc sbírkových předmětů a odbornou specializovanou knihovnu o 14000 titulech. Struktura sbírky v zásadě vychází z tradičního pojetí. Základem jsou průvodní dokumenty jednotlivých složek divadla. Z toho hlediska je sbírka teatrálií systemizována, tzn. dokumentuje např. vývoj scénografie, dramaturgie atd. Je zpřístupněna především badatelům v oboru, ne laické veřejnosti.

Posláním pracoviště je studium, dokumentace, vědecké hodnocení dokumentů, zveřejňování poznatků a osvětová činnost v oblasti divadla na Moravě, tj. sledování a dokumentace současného profesionálního (zčásti i ochotnického) divadla všech druhů a žánrů. Dále výzkum, studium a dokumentace historických divadelních jevů včetně cizojazyčných divadelních kultur na našem území, ovlivňujících vývojové tendence českého divadla. 

Chystaná akce

Muzejní odpoledne s tradičním loutkovým divadlem (Palác šlechtičen, 11. 2. 2023 od 14:00 hod.)

Expozice představuje tradiční české loutkářství prostřednictvím rozsáhlé sbírky Moravského zemského muzea. Nabízí typické loutky, dekorace, divadla a jiné dokumenty v kontextu s jejich divadelní funkci a dobovým milieu. Přibližuje sociální původ, společenské postavení a zázemí tvůrců, prostředí i atmosféru produkcí, konvence scénování a také příznačný repertoár. Program: 1) prohlídka expozice Loutkářské umění, 2) Teatro Pimprle (CZ): Isabela Ultramarine, 3) Teatro Carnevalo (SK): Gašparko a zázračná skrinka, 4) Juraj Hamar, Jaroslav Blecha (SK, CZ): Loutky se představují. Více zde.

 • Výzkum, dokumentace a hodnocení dějin divadla, resp. divadelní kultury na Moravě, tj. sledování a dokumentace současného profesionálního (zčásti i ochotnického) divadla všech druhů a žánrů. Dále výzkum, studium a dokumentace historických divadelních jevů včetně cizojazyčných divadelních kultur na našem území, ovlivňujících vývojové tendence českého divadla.
 • Dílčí specifické projekty včetně grantových pak vycházejí z konkrétních podmínek, tj. obsazení kurátorských míst (v současné době 3 kurátoři, 2,5 úvazku).
 • Současný výzkumný záměr nese název "Specifikum dějin českého divadla v kontextu s pramennou bází moravik" (Problematika profesionálního divadla 18. století na Moravě. Role významných moravských tvůrčích osobností v české divadelní kultuře 19. a 20. století. Pozice a funkce moravských loutkářských rodů, ochotnických spolkových loutkářských souborů a rodinného loutkového divadla v procesu formování českého divadla.).
 • Cílem je systematické studium, dokumentace a hodnocení přeměn a vývoje českého divadla na Moravě (se zaměřením na další rozšiřování a systemizaci sbírky moravských teatrálií oddělení dějin divadla, tj. nalezení, selekci, získání a dokumentaci reprezentativních dokladů zkoumaného jevu. Dále průběžné vyhodnocování a zveřejňování získaných poznatků).
 • Rozšiřování a systemizace sbírky moravských teatrálií, tj. nalézání, selekce, získání a dokumentace reprezentativních dokladů zkoumaného jevu
 • Evidence a katalogizace sbírkových předmětů
 • Digitalizace sbírkových předmětů (obrazová, audiovizuální)
 • Konzervace a restaurování sbírkových předmětů
 • Zhotovování replik sbírkových předmětů (zejména k prezentačním účelům)
 • Sbírkový fond
 • Badatelna - pondělí a středa (8.30-12.00), v jiné termíny v pracovní dny (8-18 hod) po předchozí telefonické nebo korespondenční dohodě
 • Odborná divadelní knihovna - přístupná veřejnosti, výpůjční hodiny po předchozí telefonické dohodě +420 533 435 259, e-mail: dkonecna@mzm.cz 
 • Koncipování a realizace vlastních výstav (domácích i zahraničních)
 • Koncipování a realizace průvodních programů výstav (tvůrčí dílny)
 • Příležitostné přednášky, semináře, besedy, mediální pořady
 • Příležitostná spolupráce s rozhlasem, televizí a filmem
 • Zapůjčování sbírkových předmětů ke studijním a prezentačním účelům
 • Expertní popř. znalecké (v případě loutek) posudky, odborné posudky grantů aj. divadelních projektů, determinace a expertizy divadelních předmětů  a souborů předmětů k nákupům do veřejných sbírek, k vývozu do zahraničí a k restaurování, konzultace, služby  badatelům
 • Spolupráce s vysokými školami - FF MU Brno (Kabinet divadelních studií), FF UK Praha (Katedra divadelní vědy), FF UP Olomouc (Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Umělecké centrum UP), JAMU Brno - pedagogická činnost, pravidelné přednášky, posudky  prací, oponentury, konzultace
 • Spolupráce s muzejně divadelními pracovišti - divadelní oddělení NM v Praze, MLK v Chrudimi, divadelní oddělení ZSM v Opavě, Institut umění – Divadelní ústav v Praze
 • Členství a činnost v národních a mezinárodních teatrologických společnostech a institucích (SIBMAS, Teatrologická společnost, Sdružení profesionálních loutkářů, České středisko UNIMA, UNIMA International - Research commission)
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS