Úvod > E-shop > Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě MZM

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu Moravského zemského muzea na jeho internetových stránkách.

Označení prodávajícího:
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno
IČ: 00094862
DIČ: CZ00094862
Státní příspěvková organizace nezapsaná do Obchodního rejstříku

Kontaktní údaje:
Oddělení komunikace a marketingu: tel.: +420 533 435 275, mpalan@mzm.cz
Ediční oddělení: tel.: +420 533 435 310, ehlavatkova@mzm.cz
Adresa pro doručování: Ediční oddělení, Petrská 1, 602 00 Brno
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 4138621/0710
www.mzm.cz

Název a hlavní charakteristiky prodávaného zboží: název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.


•    Objednávka
Objednávku můžete vytvořit přímo v internetovém obchodě nebo e-mailem. Kupující musí vyplnit povinné údaje v objednávce, jinak je objednávka neúplná a nemůže být akceptována. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami dle § 53 odst. 4 OZ, a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující rovněž výši ceny Zboží včetně nákladů na přepravu a balné, zvolený způsob dopravy, platební podmínky.
Bude-li Zákazník uplatňovat DPH, musí při registraci nebo při zadání uvést DIČ.

•    Závaznost objednávky
Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě  potvrzení objednávky odeslané bezprostředně po doručení objednávky na Váš e-mail. Prodávajícím potvrzená objednávka je považována za závaznou pro obě strany.
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v případě:
– zboží je již vyprodáno,
– není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo, e-mail),
– pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. 

•    Dodací podmínky
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně nákladů na přepravu a balné. S konečnou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.
Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo kontaktní adresa při osobním předání.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
Cena
Cenou zboží se rozumí cena uvedená v e-shopu a je platná do vydání nových ceníků (v nabídce je vždy uvedena cena zboží s DPH).

•    Způsoby dodání
Prostřednictvím České pošty, a. s.
-    dobírka (úhrada ceny + 99 Kč poštovného a balného při převzetí dobírky)

Osobní odběr v sídle MZM:
-    muzejní prodejna, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, 659 37 Brno, Česká republika. Další náklady nebudou účtovány.

Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Tato skutečnost nemá však vliv na výši nákladů na přepravu a balné.

•    Odstoupení od smlouvy kupujícím
Od uzavřené smlouvy lze odstoupit za podmínek stanovených Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odstoupit od smlouvy nelze mimo jiné od smluv, jejichž předmětem koupě je nákup novin, periodik a časopisů, audio a videonahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, musí e-mailem prodávajícího o odstoupení informovat a vrátit zboží nepoškozené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem na kontaktní adresu zpět v uvedené lhůtě. Náklady na přepravu a zabalení zboží hradí kupující. Nebude-li oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží, nelze na odstoupení brát zřetel a zásilka nebude prodávajícím převzata.

•    Expedice objednaného zboží
Expedice zásilek v rámci ČR:
Není-li stanoveno jinak, bude Zboží odesláno na adresu uvedenou v objednávce do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, v případě osobního odběru je Zboží rezervováno po dobu 10 dnů ode dne uzavření smlouvy. Není-li stanoveno jinak, úhradu za Zboží je možné provést pouze v českých korunách.
Osobní odběr v sídle MZM (po předchozí tel. domluvě či výzvě e-mailem):
-    muzejní prodejna, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, 659 37 Brno, Česká republika.

•    Objednávky ze zahraničí
Objednávky ze zahraničí budou řešeny individuálně mimo elektronický obchod.


•    Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci nebo zástupci prodávajícího. Kupující je povinen zahájit u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky brán zřetel. V případě shledání porušení či poškození obalu doporučujeme kupujícímu zásilku odmítnout.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi údaji v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží, uplatnit vadu u prodávajícího.

•    Reklamace
Reklamaci zboží proveďte e-mailem či písemně.
Reklamované zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) nebo osobně po předchozí tel. domluvě na naši adresu (Ediční oddělení, Zelný trh 6, 659 37 Brno). Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím.
V případě neoprávněné reklamace prodávající reklamaci odmítne a zboží vrátí kupujícímu na jeho náklady.

•    Ochrana osobních údajů
Údaje poskytnuté prodávajícím (např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČ, DIČ apod.), které jsou součástí objednávky nebo které byly sděleny během objednávání zboží kupujícím, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Tyto údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Veškeré Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

•    Právní režim a řešení sporů
Smlouvy uzavřené v internetovém obchodě se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vznikající z těchto smluv, jakož i spory týkající se jejich platnosti či následků neplatnosti, včetně sporů vznikajících v souvislosti se smlouvami, budou rozhodovány u obecného soudu prodávajícího.

•    Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu Moravského zemského muzea. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.
Obchodní podmínky platí ve znění účinném v den odeslání elektronické objednávky zákazníkem.

 
vyrobila www.omegedesign.cz