E-shop > Obchodní podmínky

E-shop

  

Kalendář akcí

Říjen 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
2
3
25
26
Úterý, 26.10.2021
27
28
29
31

Doprovodná akce
Vernisáž
Přednáška
Exkurze
Zábava
Konference

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY

 


 Zřizovatel:


                      

 
       

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu Moravského zemského muzea na jeho internetových stránkách.

 

Prodávající:
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno

IČ: 00094862
DIČ: CZ00094862

Státní příspěvková organizace nezapsaná do Obchodního rejstříku

 

Kontaktní údaje:

Ediční oddělení: tel.: +420 515 910 469, lmaresovamzm.cz
Adresa pro doručování: Ediční oddělení, Petrská 1, 602 00 Brno
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 4138621/0710
www.mzm.cz

 

Kupující: kupujícím se rozumí každý návštěvník internetových stránek prodávajícího, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku na zboží.

Název a hlavní charakteristiky prodávaného zboží: název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

 

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

2. Objednávka

a) Prodávající zpřístupňuje v internetovém obchodu informace o  zboží určeném k prodeji. Prodávající umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.

b) Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

c) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

d) Kupující je povinen vyplnit všechny údaje v objednávce uvedené jako povinné, jinak je objednávka neúplná a nemůže být akceptována. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující rovněž výši ceny Zboží včetně nákladů na přepravu a balné, zvolený způsob dopravy, platební podmínky.

e) Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě  potvrzení objednávky odeslané bezprostředně po doručení objednávky na Váš e-mail. Prodávajícím potvrzená objednávka je považována za závaznou pro obě strany. 

f) Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout nebo následně stornovat objednávku nebo její část v případě: 

– zboží je již vyprodáno,
– není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo, e-mail),
– pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.  

g) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. Dodací podmínky

a) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně nákladů na přepravu a balné. Cenu je možné uhradit hotově při převzetí zboží, na dobírku nebo bezhotovostně na účet na základě faktury. S konečnou cenou a způsobem její úhrady je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

b) Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

c) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

d) Způsoby dodání:

1) Prostřednictvím České pošty, a. s.
- dobírka (úhrada ceny + 99 Kč poštovného a balného při převzetí dobírky)

2) Osobní odběr v sídle MZM:
- muzejní prodejna, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, 659 37 Brno, Česká republika. Další náklady nebudou účtovány.

e) Expedice objednaného zboží:

1) Expedice zásilek v rámci ČR:
Není-li stanoveno jinak, bude Zboží odesláno na adresu uvedenou v objednávce do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, v případě osobního odběru je Zboží rezervováno po dobu 10 dnů ode dne uzavření smlouvy. Není-li stanoveno jinak, úhradu za Zboží je možné provést pouze v českých korunách.

2)  Osobní odběr v sídle MZM (po předchozí tel. domluvě či výzvě e-mailem):
- muzejní prodejna, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, 659 37 Brno, Česká republika

3) Objednávky ze zahraničí:
Objednávky ze zahraničí budou řešeny individuálně. Může být požadována platba předem a v případě doručení zboží prostřednictvím smluvního přepravce bude k uvedené ceně zboží připočten expediční poplatek ve výši aktuálního platného ceníku přepravce k datu expedice dle cílové země.

f) Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Tato skutečnost nemá však vliv na výši nákladů na přepravu a balné.

 

4. Odstoupení od smlouvy kupujícím

a) Kupující, který je spotřebitelem, má dle § 1829 odst. 1 obč. zákoníku právo odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). 

b) Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující - spotřebitel v jejím průběhu odešle prodejci oznámení mailem, dopisem nebo prostřednictvím formuláře v internetovém obchodu, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Součástí zásilky musí být kopie faktury. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo nakládání podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

c) Kupujícímu v případě odstoupení vzniká nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené do 30 dnů od vrácení zboží kupujícím. Prodávající tak učiní formou bankovního převodu nebo hotovostní platbou. Způsob vrácení částky bude předem dohodnut s kupujícím.

d) Porušení originálního obalu zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu má za následek, že kupující nemá právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

 

5. Reklamace

a) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, zejm. že zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly (není poškozené) a je v odpovídajícím množství.

b) Při reklamaci se postupuje dle platných právních předpisů, zejm. o ochraně spotřebitele. 

c) Místo uplatnění reklamace:
Moravské zemské muzeum,
Ediční oddělení,
Zelný trh 6, 659 37 Brno

 

6. Ochrana osobních údajů

a) Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo) prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

b) Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

c) Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

d) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

e) Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

f) V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

2) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

g) Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

h) Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

7. Právní režim a řešení sporů

a) Smlouvy uzavřené v internetovém obchodě se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., a souvisejících předpisů týkajících se ochrany spotřebitelů. 

b) Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

 

8. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky platí ve znění účinném v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz