Pořádáme > Multimediální průvodci > 8. Morava normalizační

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Říjen 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
2
3
25
26
Úterý, 26.10.2021
27
28
29
31

Doprovodná akce
Vernisáž
Přednáška
Exkurze
Zábava
Konference

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY

 


 Zřizovatel:


                      

 
       

Morava normalizační

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

předcházející kapitola | následující kapitola

Normalization in Moravia
Моравия в период нормализации

 

Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 znamenala konec snah o zásadní reformu komunistického režimu, o skloubení ideálu socialismu s myšlenkami demokracie a lidské svobody. Odchod Alexandra Dubčeka z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a nástup Gustáva Husáka do čela strany v dubnu 1969 znamenal začátek nového období, které bývá označováno jako „normalizace“. Historikové se přou, zda tento termín, uvedený ve své době do života Husákem a jeho spolupracovníky, dostatečně vystihuje vývoj, kterým československá společnost od dubna 1969 prošla. Skutečností však je, že toto označení se stále běžně užívá, nikomu se nepodařilo najít výstižnější a negativní konotace, které s ním jsou spojeny, ustupují do pozadí.

„Normalizovat“ československou společnost podle představ Gustáva Husáka a nového vedení KSČ by se nikdy nepodařilo, kdyby nebylo srpnové okupace a pobytu sovětských vojsk na československém území. Přesto však je s podivem, jak poměrně rychle se podařilo zlomit odpor veřejnosti proti novým poměrům. Svůj podíl na tom nepochybně má osobní a politické selhání vedoucích představitelů reformních snah roku 1968 – Alexandra Dubčeka, Ludvíka Svobody, Oldřicha Černíka i Josefa Smrkovského. 

Husákovo vedení začalo nejdříve čistkami v řadách samotné KSČ, pak následovaly ostatní organizace, jako byly odbory, další politické strany Národní fronty, tvůrčí a umělecké svazy atd. Nakonec zachvátila vlna propouštění a vyhazování z práce, vedoucích funkcí i odborných pozic celou společnost, bez ohledu na morální škody a ekonomické ztráty, které tohle pomstychtivé běsnění způsobilo. Pokusy o zformování organizovaného odporu byly jen sporadické a předem odsouzené k neúspěchu. Lidé si uvědomovali, že za tehdejší mezinárodněpolitické situace vlastními silami poměry zvrátit nemohou. 

Velká část Čechů a Slováků na novou situaci reagovala odchodem do exilu: Státní bezpečnost uváděla, že od srpna 1968 do roku 1987 Československo opustilo 136 876 lidí. Rokem 1987 pokusy o odchod do emigrace ovšem nekončily – pokračovaly vlastně až do pádu komunistického režimu v roce 1989. Počet uprchlíků z Československa je tedy pochopitelně vyšší, než uvádí citovaná policejní zpráva. Pro tak malou společnost, jako byla československá, to byla velká ztráta.

Jen málokdo z těch, kdož po okupaci 1968 zůstali ve vlasti, skutečně podporoval vládnoucí režim. Většina obyvatel se stáhla do soukromí – odbyla si pracovní povinnosti a pak se věnovala svým vlastním zájmům, mimořádného rozmachu se dočkalo chalupářství a chataření. Zájem o věci veřejné a ochota angažovat se v nich byly minimální. Lidí se zmocňovala lhostejnost, společnost prostupoval marasmus a ztráta ideálů. Jestliže před rokem 1968 většina československé společnosti věřila v myšlenku socialismu – ostatně i rok 1968 sám byl pokusem o jeho zdokonalení – pak dvacetileté období normalizace Čechy a Slováky o tuto iluzi připravilo. Avšak ani nečetné opoziční aktivity, kterých přibývalo zvláště od poloviny 70. let, si podporu obyvatel nezískaly. Byl to život ze dne na den, bez ideálů a vznešených cílů.

Morava v době normalizace žila stejně jako ostatní části Československé socialistické republiky, snad jen v tom zde byla situace horší, že její obyvatelé zažívali i jistou frustraci z neúspěšné snahy o obnovu zemského zřízení a samosprávy v roce 1968. Také na Moravě se v 70. a 80. letech formovaly iniciativy, usilující o změnu poměrů a nastolení demokracie, ať to byla Charta 77, Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných či vydavatelství nelegálních samizdatových tiskovin. Také Morava se v roce 1989 spontánně připojila ke snahám o svržení komunistického režimu a návrat do společnosti evropských zemí.

English:

The occupation of Czechoslovakia by Warsaw Pact armies on 21 August 1968 marked the end of efforts for a fundamental reform of the communist regime, for a reconciliation of the idea of socialism with ideas of democracy and human freedom. 

The dismissal of Alexander Dubček from the post of the First Secretary of the Central Committee of the Communist Party and the beginning of Gustáv Husák’s leadership in the Party in April 1969 marked the beginning of a new era which is referred to as “normalization”. Historians dispute whether this term, brought to life by Husák and his colleagues during their era, sufficiently describes the development which the Czechoslovak society underwent from April 1969. However, the fact is that this term is still commonly used, and no one managed to find a more precise term and the negative connotations that are associated with it have receded into the background. According to the beliefs of Gustáv Husák and the new leadership of the Communist Party, it would have never been possible to “normalise” the Czechoslovak society, had it not been for the August occupation and operations of the Soviet troops in the Czechoslovak territory. However, it is surprising how relatively quickly they managed to break the public’s resistance to the new conditions. The personal and political failures of the leaders of the reform efforts of 1968 - Alexander Dubček, Ludvík Svoboda, Oldřich Černík and Josef Smrkovský - undoubtedly contributed to it.

Husák’s leadership first began with purges in the ranks of the Communist Party itself, followed by other organisations, such as trade unions, other political parties of the National Front, creative and artistic associations etc. Finally, the wave of dismissals and layoffs from jobs, leadership positions and specialist positions took over the whole society, regardless of moral damages and economic losses caused by this vengeful rampage. Attempts to form organised resistance were only sporadic and predestined for failure. People realised that in the international political situation at the time they were not able to reverse the situation on their own.

A large part of Czechs and Slovaks responded to the new situation with going to exile: The state security reported that 136,876 people left Czechoslovakia from August 1968 to 1987. However, attempts to go into exile did not end in 1987 - in fact, they continued until the fall of the communist regime in 1989. The number of refugees from Czechoslovakia is thus obviously greater than the quoted police report. For such a small society, as was Czechoslovakia, it was a major loss.

Only few of those, who remained in their homeland after the occupation in 1968, really supported the ruling regime. Most residents withdrew to privacy - they endured their job duties and then focused on their own interest, the habit of going to weekend cottages and summer houses experienced an extraordinary boom. Interest in public affairs and willingness to engage in them were minimal. People were seized by indifference and the society was pervaded by marasmus and loss of ideals. If the majority of Czechoslovak society believed in the idea of socialism before 1968 - the year of 1968 itself was, after all, an attempt to improve it - then the two decades of normalization made this illusion in Czechs and Slovaks disappear. Even the infrequent opposition activities, the frequency of which grew particularly from the mid-1970s, did not gain support of the population. It was about living day to day, without any ideals or noble goals.

During the normalization, Moravia lived like the rest of the Czechoslovak Socialist Republic, except that the situation was worse there because its residents also felt some frustration from the failed attempts to restore the provincial arrangement and local government in 1968. Initiatives seeking a change in the situation and the establishment of democracy were forming in Moravia in the 1970s and 1980s as well, whether it be Charter 77, the Committee for the Defence of the Unjustly Persecuted or the printing of illegal samizdat publications. In 1989, Moravia spontaneously joined the efforts to overthrow the communist regime and return to the society of European countries.

Русский:

Оккупация Чехословакии войсками Варшавского договора 21 августа 1968 года означала конец попыток принципиальной реформы коммунистического режима, объединения идеалов социализма с идеей демократии и свободы человека. Уход Александра Дубчека с поста первого секретаря ЦК КПЧ и назначение Густака Гусака в апреле 1969 года означали начало нового периода, который называют „нормализацией“. Историки спорят о том, в достаточной ли степени этот термин, введенный в свое время Гусаком и его соратниками, отражает путь развития, который прошло чехословацкое общество с апреля 1969 года. Остается фактом, что этот термин используется до сих пор, никому не удалось найти более меткое определение, и связанные с ним негативные оттенки отступают на задний план.

„Нормализировать“ чехословацкое общество в соответствии с представлениями Густава Гусака и нового руководства КПЧ никогда бы не удалось, если бы не было августовской оккупации и пребывания советских войск на территории Чехословакии. Тем не менее, удивительно, насколько быстро удалось сломить сопротивление общественности против новых порядков. Свою роль в этом, безусловно, сыграла личная и политическая слабость передовых представителей реформаторского движения 1968 года – Александра Дубчека, Людвика Свободы, Олдржиха Черника и Йозефа Смрковского. 

Руководство Гусака началось с чисток в рядах самой КПЧ, затем последовали остальные организации, как например, профсоюзы, другие политические страны Национального фронта, творческие и художественные союзы и т.д. В конце концов волна увольнений с руководящих и квалифицированных должностей захватила все общество, невзирая на моральный ущерб и экономические потери, вызванные этим мстительным неистовством. Попытки формирования организованного сопротивления были редкими и заранее обреченными на провал. Люди осознавали, что в сложившейся в то время международной политической ситуации они не смогут изменить порядок собственными силами. 

Большая часть чехов и словаков реагировала на новую ситуацию эмиграцией: Госбезопасность указывала, что в период с августа 1968 по 1987 год из Чехословакии выехало 136 876 человек. Попытки эмиграции не закончились в 1987 году и продолжались до самого падения коммунистического режима в 1989 году. Число беженцев из Чехословакии, разумеется, было намного выше, чем указано в цитируемом полицейском отчете. Для такого малого общества, каким было чехословацкое общество, это была большая потеря.

Только лишь небольшое число оставшихся на родине после оккупации 1968 года действительно поддерживало правящий режим.  Большинство граждан спряталось за частную жизнь – выполнив свои рабочие обязанности, занималось своими личными делами, массовые масштабы приобрело увлечение дачами и огородами. Интерес к общественным делам и желание принимать в них участие были минимальными. Людей охватило равнодушие, общество было пронизано упадком и потерей идеалов. В то время как до 1968 года преобладающая часть чехословацкого общества верила идее социализма (впрочем и сам 1968 год был попыткой его совершенствования), последующие двадцать лет нормализации отняли у чехов и словаков эту иллюзию. Даже немногочисленные протесты оппозиции, число которых возрастало с середины 70-х годов, не пользовались поддержкой населения.  Это была жизнь изо дня в день, без идеалов и возвышенных целей.

Моравия в период нормализации жила так же как и остальные части Чехословацкой Социалистической республики, с той лишь разницей, что здесь ситуация была еще хуже, так как жители Моравии были вдобавок подавлены безуспешными попытками восстановления земского устройства и самоуправления в 1968 году. В 70-80 годы в Моравии также формировались инициативы, стремящиеся к изменению порядка и восстановлению демократии. В качестве примера можно привести Хартию 77, Комитет по защите несправедливо преследуемых, издательства нелегальных самиздатовских материалов. В 1989 году Моравия стихийно присоединилась к попытке свержения коммунистического режима и возвращения в сообщество европейских стран.

 
vyrobila www.omegedesign.cz