Pořádáme > Multimediální průvodci > 7. Pražské jaro 1968 a sovětská okupace

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Říjen 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
2
3
25
26
Úterý, 26.10.2021
27
28
29
31

Doprovodná akce
Vernisáž
Přednáška
Exkurze
Zábava
Konference

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY

 


 Zřizovatel:


                      

 
       

Pražské jaro 1968 a sovětská okupace

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

předcházející kapitola | následující kapitola

Prague Spring of 1968 and the Soviet Occupation
Пражская весна 1968 и советская оккупация

 

Postupné politické uvolňování od poloviny 60. let 20. století a tzv. pražské jaro 1968 patří bezesporu k významným událostem moderních československých i evropských dějin. Pokus o reformu politického systému, i když dnes víme, že absolutně nereálný, vyburcoval tehdy naši společnost, která v jarních a letních měsících roku 1968 nadšeně přijímala obrodný proces. Zrušení cenzury, svoboda projevu, spolčování a shromažďování, obnovení vyšetřování smrti Jana Masaryka nebo pozvolná rehabilitace obětí politických procesů z 50. let - tyto a mnohé další dosud nevídané věci probouzely mezi lidmi naději na pozitivní změny. Rozčarování a šok z násilného vpádu vojsk pěti zemí Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968 pak nemohly být větší. Kreml v čele s Leonidem Brežněvem nemohl dopustit ztrátu kontroly nad jedním ze svých satelitů a pásy okupačních tanků tak rozdrtily byť jen možnost politických či  společenských změn.

V období po srpnu 1968 začaly konzervativní a protireformní síly ve vedení KSČ pozvolna přebírat iniciativu ve vnitropolitickém boji. V lednu 1969 ještě načas vyburcoval společnost čin studenta Jana Palacha, který se na protest proti přítomnosti okupačních vojsk a omezování lidských svobod upálil v Praze na Václavském náměstí.  O měsíc později se na stejném místě upálil student Jan Zajíc původem z Vítkova u Opavy. Třetí „živou pochodní“, protestující proti okupaci Československa, se 4. dubna 1969 v Jihlavě stal Evžen Plocek. 

Již v dubnu 1969 byl z místa prvního tajemníka strany odvolán Alexander Dubček a místo něj zvolen dr. Gustáv Husák, který zahájil proces likvidace všech demokratických vymožeností, dosažených po lednu 1968. Začalo období tzv. normalizace, která v několika etapách znamenala kádrové čistky v komunistické straně, ztrátu zaměstnání proreformně smýšlejících osob, obnovení cenzury, zrušení mnoha společenských organizací a politických sdružení a další. Protestní akce k příležitosti prvního výročí invaze ve dnech 20. - 22. srpna 1969 se staly největším aktivním vystoupením československé veřejnosti proti komunistickému režimu před listopadem 1989. Největší srážky s jednotkami tehdejší bezpečnosti, armády a Lidových milicí se odehrály v Praze a Brně a vyžádaly si také oběti na životech. Za pomoci střelby, slzného plynu a vodních děl se podařilo demonstrace potlačit. Na následující dvě dekády se vládnoucí normalizační garnituře podařilo potlačit aktivnější odpor, když se na druhou stranu spokojila s projevy vnějšího přizpůsobení obyvatelstva nové realitě.

English:

The gradual political liberalisation from the mid-1960s and the so-called Prague  Spring 1968 undoubtedly belong to the major events of modern Czechoslovak and European history. The attempt to reform the political system, even though absolutely unrealistic as we now know, got our society fired up and it enthusiastically accepted the revival process in the spring and summer of 1968. Abolition of censorship, freedom of expression, association and assembly, renewed investigation into the death of Jan Masaryk or gradual rehabilitation of victims of political trials in the 1950s - these and many other unprecedented things awoke hope for positive changes among people. The disappointment and shock of the violent invasion of armies of the five Warsaw Pact countries on 21 August 1968 then could not have been greater. Kremlin headed by Leonid Brezhnev could not have afforded to lose control over one of its satellites and the belts of occupation tanks thus crushed any slight possibility of political or social changes.

The conservative and anti-reform forces in the leadership of the Communist Party gradually took over the initiative in the domestic political fight in the period after August 1968. In January 1969, for some time, the society was fired up by the act of student Jan Palach who set himself on fire in the Wenceslas Square in Prague to protest the presence of the occupying troops and restriction of civil freedoms. A month later, student Jan Zajíc originally from Vítkov near Opava set himself on fire and died in the same place. The third “living torch” protesting against the occupation of Czechoslovakia was Evžen Plocek in Jihlava on 4 April 1969. Already in April 1969, Alexander Dubček was dismissed from the office of the first secretary of the party and Dr. Gustáv Husák was elected instead and began the process of eliminating all democratic achievements reached after January 1968. The period of the so-called normalization began, which brought, in several stages, staff purges in the Communist Party, loss of employment of reformist-minded persons, the restoration of censorship, the dissolution of many social organisations, political associations and others. Protests marking the first anniversary of the invasion on 20-22 August 1969 became the largest active uprising of the Czechoslovak public against the communist regime before November of 1989. The biggest clashes with the security forces, the Army and the People’s Militia took place in Prague and Brno, claiming casualties. The demonstrations were suppressed with the help of gunfire, tear gas and water cannons. During the next two decades, the ruling normalisation forces managed to suppress more active resistance while they were, one the other hand, satisfied with manifestations of external adaptation of the population to the new reality.

Русский:

Постепенное политическое раскрепощение середины 60-х годов 20 века и так называемая Пражская весна 1968 года безусловно относятся к важным событиям современной чехословацкой и европейской истории. Попытка реформы политической системы (и хотя сегодня мы уже знаем, что она была абсолютно нереальной) пробудила наше общество, которое весной и летом 1968 года восторженно приветствовало процесс возрождения. Отмена цензуры, свобода выступлений, объединений и собраний, открытие расследования смерти Яна Масарика и постепенная реабилитация жертв политических процессов 50-х годов – все это и многие другие до сих пор невиданные вещи пробуждали в людях надежду на положительные изменения. Именно поэтому насильственное вторжение войск пяти стран Варшавского договора 21 августа 1968 года вызвало сильнейшее разочарование и потрясение. Кремль во главе с Леонидом Брежневым не мог допустить потери контроля над одним из своих сателлитов, и гусеницы танков задавили даже саму возможность политических и общественных изменений.

В период после 1968 года консервативные и антиреформенные силы в руководстве КПЧ постепенно захватывали инициативу во внутриполитической борьбе. В январе 1969 года еще раз ненадолго пробудил общество поступок Яна Палаха, который совершил самосожжение на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против присутствия оккупационных войск.  Через месяц на том же самом месте совершил самосожжение студент Яна Зайиц родом из Виткова у Опавы. Третьим „живым факелом“, протестующим против оккупации Чехословакии, 4 апреля 1969 года в городе Йиглава стал Эвжен Плоцек. 

Уже в апреле 1969 года с поста первого секретаря партии был отозван Александр Дубчек и вместо него избран Густав Гусак, который начал процесс ликвидации всех демократических завоеваний, достигнутых после января 1968 года. Начался период так называемой нормализации, которая означала чистки в коммунистической партии, увольнение с работы лиц, приветствующих реформы, восстановление цензуры, упразднение множества общественных организаций и политических объединений и др. Акции протеста по случаю первой годовщины вторжения 20 - 22 августа 1969 года стали самым массовым активным выступлением чехословацкой общественности против коммунистического режима до ноября 1989 года. Самые крупные столкновения с подразделениями органов безопасности, армии и Народной милиции произошли в Праге и Брно и сопровождались жертвами. Демонстрации были подавлены с применением стрельбы, слезоточивого газа и водяных пушек. На два следующих десятилетия нормализационному правительству удалось подавить активное сопротивление, казалось, что население приспособилось к новой реальности.

 
vyrobila www.omegedesign.cz