Pořádáme > Multimediální průvodci > 6. Zlatá šedesátá

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Listopad 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Zlatá šedesátá

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

předcházející kapitola | následující kapitola

The Golden Sixties
Золотые шестидесятые

 

Období od XII. sjezdu KSČ v roce 1962 do tzv. pražského jara v roce 1968 bývá s jistým nádechem nostalgie a značnou mírou nadsázky označováno jako „zlatá šedesátá“ léta. Ve srovnání s předcházejícím i následujícím obdobím komunistické totality tato etapa vývoje skutečně vychází značně idylicky, neboť během ní došlo k jisté liberalizaci panujícího režimu a rozšíření občanských svobod. Projevilo se to ústupem komunistického vedení od dosavadní dogmatické a sektářské politiky, především zmírněním cenzury, která až do té doby bránila veřejnosti v získávání objektivních zpráv a znemožňovala jí vyjádřit vlastní názor. V polovině 60. let začaly sdělovací prostředky informovat svobodněji než dosud a na stránkách novin a časopisů a především ve vysílání Československé televize se začaly objevovat diskuse o palčivých společenských tématech současnosti i nedávné minulosti. Souběžně začaly vycházet knihy domácích i zahraničních autorů, které až do té doby byly zakázány, vznikala nová divadla – na Moravě k nim patřilo například divadlo Večerní Brno – a nečekaný rozkvět zaznamenala také československá filmová tvorba; v této souvislosti se hovoří o nové filmové vlně. 

Zcela mimořádný význam mělo rovněž zmírnění tzv. kádrové politiky, kterou KSČ uplatňovala v každodenním životě a která jí zajišťovala, že na vedoucí místa ve společnosti se dostávali jen její členové nebo lidé nějakým jiným způsobem s ní spjatí. V důsledku toho mohly začít na středních a vysokých školách ve větší míře začít studovat i děti z rodin, které komunistický režim až doposud považoval za nepohodlné či přímo nepřátelské. Uvolnění tlaku kádrové politiky se příznivě projevilo i v rozvoji ostatních oblastí veřejného života – vědy, kultury, ale i hospodářství, neboť do řídících pozic se pozvolna prosazovali lidé na základě svých odborných znalostí a osobních schopností a nejen politických předpokladů, jako tomu bylo do té doby. Novým jevem v životě společnosti se stala i možnost v daleko větší míře než dosud cestovat do zahraničí – a to nejen do států tzv. lidově demokratických či Jugoslávie, ale i do zemí západních. 

Jedním z důvodů probíhající liberalizace byly hospodářské problémy, do nichž se Československo počátkem 60. let dostalo, a nutnost reagovat na ně ekonomickými reformami. Jejich uskutečnění ovšem nebylo možné bez reforem politických a společenských, bez uvolnění dosavadního represivního režimu a bez aktivního zapojení širokých vrstev veřejnosti do výstavby socialistické společnosti. 

Pro období „zlatých šedesátých“ let je charakteristický rovněž rozchod komunistického režimu s tvrdým stalinismem, sílící kritika tzv. kultu osobnosti a potřeba revidovat politické procesy 50. let, byť zpočátku jen s komunistickými funkcionáři. Skutečností je, že k těmto krokům vedení KSČ přikročilo pod vlivem sovětské politiky, reprezentované tehdy prvním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu N. S. Chruščovem. Po jeho politickém pádu v roce 1964 se i v Československu začaly v daleko větší míře objevovat pokusy o omezení probíhající liberalizace a o návrat k osvědčeným totalitním metodám. V čele těchto snah stál především první tajemník ústředního výboru KSČ a prezident republiky Antonín Novotný, nejsilněji se projevily v průběhu XIII. sjezdu KSČ v roce 1966. Avšak obtíže, s nimiž se společnost potýkala, a potřeba dalších reforem byly tak silné, že pokusy o zavedení neostalinské politiky byly nejen neúspěšné, ale nakonec snahy o řešení problémů vyústily v tzv. Pražské jaro roku 1968, v pokus o radikální přestavbu komunistického režimu a spojení socialistického zřízení s demokracií.

English:

The period from the 12th meeting of the Communist Party in 1962 to the socalled Prague Spring in 1968 is often referred to, with a touch of nostalgia and a considerable exaggeration, as the “Golden Sixties”. In comparison with the preceding and following periods of communist totalitarianism, this stage of development is eventually quite idyllic, because it entailed a certain liberalisation of the ruling regime and an extension of civil liberties. This was reflected in a retreat of the communist leadership from the previous dogmatic and sectarian politics, especially in the form of mitigation of censorship, which had prevented the public from obtaining objective news and made it impossible to express one’s own opinion until then. In the mid-1960s, media began to inform freer than before and discussions on pressing social issues of the present and recent past began to appear in newspapers, magazines and especially in the broadcast of the Czechoslovak television. At the same time, books of domestic and foreign authors were published which had been banned until then, new theatres opened - this included, for example, the Evening Theatre in Moravia - and the Czechoslovak film production also experienced an unexpected boom; this is sometimes referred to as the new film wave.

The mitigation of the so-called background check policy was also of extraordinary importance. This policy was applied by the Communist Party in everyday life and ensured that only members of the Party or people somehow associated with it 

get in leading positions in society. As a result, more children from families, which the Communist regime considered inconvenient or even hostile, were able to start studying at secondary schools and universities. The relief of the pressure of the background check policy was also positively reflected in the development of other areas of public life - science, culture and economy, where people started to gradually climb to management positions based on their expertise and personal skills and not just political affiliations as was the case until then. A new phenomenon in society was the possibility to travel abroad to a far greater extent than before - not only to the countries of the so-called people’s democracy and Yugoslavia, but also to Western countries.

One of the reasons for the ongoing liberalisation were economic problems which Czechoslovakia encountered in the early 1960s and the need to respond to them in the form of economic reforms. However, their implementation was not possible 

without political and social reforms, without releasing the previous repressive regime and without the active involvement of large strata of the public in the construction of a socialist society.

The years of the “Golden Sixties” are also characteristic for the break-up of the communist regime with the brutal Stalinism, the growing criticism of the so-called cult of personality and the need to revise the political processes of the 1950s, though only with Communist officials initially. The fact is that the Communist Party leadership took these steps under the influence of the Soviet policy then represented by N. S. Khrushchev, the First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. After his political downfall in 1964, more and more attempts to limit the ongoing liberalisation and return to the well-proven totalitarian methods began to appear in Czechoslovakia as well. Mainly Antonín Novotný, the First Secretary of the Central Committee of the Communist Party and President of the Republic, stood at the forefront and these attempts were most significantly manifested during the 13th meeting of the Communist Party in 1966. However, the difficulties that the society was facing and the need for further reforms were so strong that the attempts to introduce neostalinist policies were not only unsuccessful, but eventually the attempts to solve the problems resulted in the so-called Prague Spring of 1968, in an attempt to radically rebuild the communist regime and the connection between the socialist establishment with democracy.

Русский:

Период после XII съезда КПЧ в 1962 году до так называемой Пражской весны 1968 года с некоторым оттенком ностальгии и высокой степенью преувеличения называют „золотыми шестидесятыми“. По сравнению с предыдущим и последующим периодами коммунистического тоталитаризма этот этап развития действительно кажется идиллическим, так как в это время наблюдались определенная либерализация властвующего режима и расширение гражданских свобод. Это проявилось в отказе коммунистического руководства от прежней догматической и сектантской политики, главным образом, в форме смягчения цензуры, которая до этого не позволяла общественности получать объективную информацию и выражать собственное мнение.  В середине 60-х годов СМИ приобрели большую свободу, на страницах газет и журналов, и прежде всего, в передачах Чехословацкого телевидения стали появляться дискуссии о насущных проблемах современности и недавнего прошлого. Параллельно начали издаваться книги отечественных и зарубежных авторов, которые до этого были запрещены, появлялись новые театры – в Моравии, например, театр «Вечернее Брно» – небывалый расцвет наступил в области чехословацкой кинематографии, который называют новой киноволной. 

Исключительное значение имело смягчение так называемой кадровой политики, которую КПЧ проводила в повседневной жизни, и которая обеспечивала, что на руководящие должности попадали только члены партии или люди, которые каким-то образом были с ней связаны. Вследствие этого в средних и высших учебных заведениях могли начать обучение также дети из семей, которые коммунистический режим до сих пор считал нежелательными или даже вражескими. Смягчение кадровой политики положительно отразилось на развитии и других областей общественной жизни – науки, культуры и экономики, так как на руководящие должности постепенно выдвигались люди на основе профессиональных знаний и личных способностей, а не только политических предпосылок, как это было раньше. Новым явлением в жизни общества стала возможность поездок за рубеж – причем не только в так называемые народно-демократические страны и Югославию, но и в западные страны. 

Одной из причин наступившей либерализации были экономические проблемы, возникшие в Чехословакии в начале 60-х годов, и связанная с этим необходимость экономических реформ. Однако, их осуществление было невозможно без политических и общественных реформ, без смягчения прежнего репрессивного режима и без активного подключения широких слоев общественности к строительству социалистического общества.  

Для периода „золотых шестидесятых“ были характерны отклонение коммунистического режима от жесткого сталинизма, усиливающаяся критика так называемого культа личности и потребность пересмотра политических процессов 50-х годов, и хотя поначалу только тех, которые касались коммунистических деятелей. Остается фактом, что эти шаги руководство КПЧ предприняло под влиянием советской политики, представленной в то время первым секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Н. С. Хрущевым. После его отстранения от власти в 1964 году в Чехословакии усилились попытки ограничения либерализации и возвращения к проверенным тоталитарным методам.  Одним из главных сторонников этих стремлений был первый секретарь Центрального Комитета КПЧ и президент республики Антонин Новотный, ярче всего они проявились на XIII съезде КПЧ в 1966 году. Однако, трудности, с которыми сталкивалось общество, и потребность дальнейших реформ были настолько сильны, что попытки введения неосталинской политики не увенчались успехом, а стремление решить проблемы вылилось в так называемую Пражскую весну 1968 года, в попытку радикальной перестройки коммунистического режима и объединения социалистического строя с демократией.

 
vyrobila www.omegedesign.cz