Pořádáme > Multimediální průvodci > 4. Morava ve stínu hákového kříže 1938 - 1945

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Listopad 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Morava ve stínu hákového kříže 1938 - 1945

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

předcházející kapitola | následující kapitola

Moravia in the Shadow of the Swastika
Моравия под тенью свастики

 

Období let 1939 - 1945 bylo pro Moravu a celé české země v novodobých dějinách nejtragičtější. Mnichovská dohoda v září 1938 znamenala konec první Československé republiky a jejímu nástupnickému státu nazvanému druhá republika bylo vymezeno jen 5,5 měsíce existence. Kromě pohraničních území připojených k nacistickému Německu se republika musela vzdát rozsáhlých území jižního Slovenska ve prospěch Maďarska a Těšínsko obsadili Poláci. Slovensko i Podkarpatská Rus dostaly autonomii a narůstaly zde separatistické nálady. Šok z Mnichova se také projevil nárůstem fašistických tendencí ve společnosti, neobjektivní kritikou politiky Masaryka s Benešem a prvními rasově motivovanými útoky vůči Židům. Hitlerovi však překáželo i okleštěné Československo a připravoval jeho konečnou likvidaci. Využil přitom situace ve východních částech republiky a po vyhlášení slovenské samostatnosti 14. března 1939 začala okupace zbytku českých zemí. O dva dny později oficiálně vznikl Protektorát Čechy a Morava jakožto autonomní součást Velkoněmecké říše a Maďaři dokončili okupaci Podkarpatské Rusi, kterou připojili ke svému území. Proces rozpadu Československa tím byl dokonán. 

Nacisté dali po vzniku protektorátu jasně najevo, jakým způsobem hodlají v nově obsazených zemích vládnout. Ihned po příjezdu jejich vojenských a bezpečnostních jednotek v březnu 1939 se rozeběhly první zatýkací akce nepohodlných jedinců. V protektorátu byla vybudována okupační správa v čele s říšským protektorem jakožto přímým Hitlerovým zástupcem. Prezident Emil Hácha zvolený již v prosinci 1938 sice nadále zůstával ve své funkci a existovala také protektorátní vláda, ale jejich pravomoci byly nacisty postupem času stále více oklešťovány. Obyvatelstvo pak bylo rozděleno do tří kategorií. Jednak šlo o říšskoněmecké státní příslušníky, kam patřili i Němci žijící předtím na území Československa (na Moravě žilo v době vzniku protektorátu asi 150 000 Němců). Druhou kategorií se stali protektorátní příslušníci, tedy obyvatelé s jinou než německou národností. Třetí kategorii představovali Židé a Romové, kteří se ocitli v postavení bezprávného obyvatelstva. 

Pokud jde o pozici Moravy v protektorátním systému, v Brně byla zřízena pobočka Úřadu říšského protektora, která fungovala do prosince 1941. Poté ji zrušil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Zemský úřad v Brně sice zůstal zachován, ale nacisté od počátku omezovali jeho kompetence. Dlouholetý moravský zemský prezident Jan Černý byl v červnu 1941 vystřídán Jaroslavem Cahou. Po jeho tragické smrti v lednu 1941 se funkce ujal Jaroslav Mezník, který měl kontakty s odbojovými organizacemi. Na podzim 1941 byl zatčen a 14. listopadu téhož roku tragicky zahynul v policejní věznici gestapa v Kounicových kolejích. Funkce zemského prezidenta už poté zůstala až do konce okupace neobsazena a úřad řídil jako viceprezident brněnský nacista JUDr. Karl Schwabe. Nacisté také využívali důležité moravské podniky pro svou válečnou výrobu a mnoho mladých lidí bylo donuceno pracovat pro říši v rámci tzv. totálního nasazení. 

Přes útlak okupačního režimu však obyvatelé protektorátu nerezignovali a brzy se mnozí zapojili do odbojové činnosti. Významná byla zejména činnost organizace Obrana národa, která měla na Moravě mimořádný rozsah. Vznikaly i další skupiny, ale nacistický bezpečnostní aparát v čele s tajnou státní policií (gestapem) v průběhu okupace mnoho z nich rozbil nebo výrazně ochromil jejich činnost. Tisíce zatčených odbojářů končily v nacistických věznicích, káznicích či koncentračních táborech a mnozí z nich zaplatili svou statečnost vlastním životem. Od pozdního léta 1944 se pak Morava stala cílem prvních náletů spojeneckého letectva a bombardována byla zejména významná průmyslová centra (Brno, Moravská Ostrava). Četné letecké útoky mířily i proti železniční dopravě. V průběhu dubna a počátku května 1945 bylo území Moravy osvobozeno jednotkami Rudé armády a Rumunské královské armády, přičemž v některých oblastech došlo k prudkým bojům s těžkými ztrátami všech zúčastněných stran.

English:

The period of 1939-1945 was the most tragic period in the modern history of Moravia and the whole Czech lands. The Munich Agreement of 1938 marked the end of the first Czechoslovak Republic and only 5.5 months of existence were reserved to its successor state called the Second Republic. In addition to border areas annexed to Nazi Germany, the Republic had to give up large areas of southern Slovakia to Hungary and the Poles occupied the Cieszyn area. Slovakia and Carpathian Ruthenia were given autonomy and separatist ideas continued to grow. The shock of the Munich Agreement was also reflected in the increase of fascist tendencies in society, biased criticism of the policies of Masaryk and Beneš, and first racially motivated attacks against Jews. However, even the curtailed Czechoslovakia was a hindrance to Hitler and he was preparing for its final elimination. He used the situation in the eastern parts of the Republic and the occupation of the rest of the Czech lands began after the declaration of independence of Slovakia on 14 March 1939. The Protectorate of Bohemia and Moravia was officially formed two days later as an autonomous part of the German Reich, and the Hungarians completed the occupation of the Carpathian Ruthenia which they annexed to their territory. This completed the process of disintegration of Czechoslovakia.

After the establishment of the Protectorate, the Nazis made it clear how they intend to govern the newly occupied countries. Immediately after the arrival of their military and security units in March 1939, the first arrests of non-conforming individuals began. An occupation administration headed by the Reich Protector, as Hitler’s direct representative, was established in the Protectorate. President Emil Hácha elected in December 1938 remained in office and there was also a protectorate government, but their powers were more and more curtailed by the Nazis over time. The population was then divided into three categories. First of all, there were the nationals of the German Reich, which also included Germans previously living in Czechoslovkia (about 150,000 Germans lives in Moravia during the time of the Protectorate). Another category were members of the Protectorate, i.e. residents of non-German nationality. The third category included Jews and Roma who found themselves in the position of population with no rights.

When it comes to the position of Moravia in the protectorate system, a branch of the Office of the Reich Protector was established in Brno and operated until December 1941. It was then closed by the Acting Reich Protector Reinhard Heydrich. The Regional Office in Brno was preserved, but the Nazis were limiting its powers from the beginning. The longtime Moravian provincial president Jan Černý was replaced by Jaroslav Caha in June 1941. After his tragic death in January 1941, Jaroslav Mezník, who was in contact with resistance organisations, took office. He was arrested in autumn 1941 and tragically died on 14 November of the same year in the Gestapo police prison in the Kounic Student Halls. The post of the provincial president then remained vacant until the end of the occupation and the Office was run by JUDr. Karl Schwabe, a Nazi from Brno, as the vice president. The Nazis also used major Moravian businesses for their war production, and many young people were forced to work for the Reich within the so-called total deployment (Totaleinsatz).

Despite the oppression of the occupation regime, however, the residents of the Protectorate did not give up and many of them were soon involved in resistance activities. Especially activities of the organisation Defence of the Nation were important and particularly wide-spread in Moravia. Other groups also emerged, but the Nazi security apparatus headed by the secret state police (Gestapo) during the occupation managed to break up or severely cripple activities of many of them. Thousands of arrested resistance fighters ended up in Nazi prisons, penitentiaries and concentration camps, and many of them paid the ultimate price for their bravery. From late summer 1944, Moravia became the target of the first air raids of the Allied air forces and especially the important industrial centres (Brno, Moravská Ostrava) were bombed. Numerous air strikes were also aimed against rail transport. During April and early May 1945, Moravia was liberated by units of the Red Army and the Romanian Royal Army, and in some areas there were fierce fights with heavy losses for all parties involved.

Русский:

Период с 1939 по 1945 год был для Моравии и всех чешских земель самым трагическим в современной истории. Мюнхенское соглашение сентября 1938 года означало конец Первой Чехословацкой республики, а ее преемнице, так называемой Второй республике, было отведено всего лишь 5,5 месяцев существования. Кроме приграничных территорий, присоединенных к нацистской Германии, республика была вынуждена отказаться от огромной территории в южной Словакии в пользу Венгрии, а область Тешина заняли поляки. Словакия и Подкарпатская Русь получили автономию, и в них усиливались сепаратистские настроения. Потрясение, вызванное Мюнхенской сделкой, вылилось в усиление фашистских тенденций в обществе, необъективную критику политики Масарика и Бенеша и первые расовые преследования евреев. Но Гитлеру мешала даже такая урезанная Чехословакия, поэтому он готовил ее окончательную ликвидацию. При этом он воспользовался ситуацией, сложившейся в восточных районах страны, и после провозглашения независимости Словакии 14 марта 1939 года началась оккупация оставшихся чешских земель. Через два дня возник Протекторат Чехии и Моравии в качестве автономной части Великогерманской империи, а венгры полностью оккупировали Подкарпатскую Русь, присоединив ее к своей территории. На этом завершился процесс распада Чехословакии. 

После возникновения протектората нацисты определенно дали понять, каким способом они намереваются править на занятой территории. Сразу после прибытия их военных подразделений и служб безопасности в марте 1939 года начались первые аресты неудобных лиц. В протекторате была создана оккупационная администрация во главе с рейхспротектором как прямым заместителем Гитлера. Хотя избранный в декабре 1938 года президент Эмиль Гаха оставался на своем посту, и существовало протекторатное правительство, с течением времени нацисты все больше и больше урезали их правомочия. Население было разделено на три категории. Первая категория включала граждан Третьего Рейха, в число которых также входили немцы, жившие до этого на территории Чехословакии (в Моравии на момент возникновения протектората жило около 150 000 немцев). Второй категорией стали граждане протектората, то есть жители, не принадлежавшие к германской нации. К третьей категории относились евреи и цыгане, которые очутились в положении бесправного населения. 

Что касается позиции Моравии в протекторатной системе, в Брно был создан филиал управления рейхспротектора, который существовал до декабря 1941 года, когда его закрыл новый рейхспротектор Рейнхард Гейдрих.  Земское учреждение в Брно сохранилось, но нацисты с самого начала ограничивали его правомочия. Яна Черного, бывшего на протяжении многих лет региональным президентом Моравско-Силезской земли, в июне 1941 года сменил Ярослав Цага. После его трагической гибели в январе 1941 года эту должность занял Ярослав Мезник, который был связан с организациями сопротивления. Осенью 1941 года он был арестован и 14 ноября того же года трагически погиб в полицейской тюрьме гестапо в Коуницовом общежитии. После этого должность регионального президента осталась незанятой до самого конца оккупации, и управлением руководил вице-президент, брненский нацист Доктор юриспруденции Карл Швабе. Нацисты использовали крупные моравские предприятия для своего военного производства, и множество молодых людей было вынуждено работать на Третий Рейх в рамках так называемых принудительных работ. 

Несмотря на гнет оккупационного режима жители протектората не сдавались, и вскоре многие из них присоединились к движению сопротивления. Большое значение имела, в частности, деятельность организации Защита народа, которая приобрела в Моравии исключительные масштабы. Возникали и другие группы, но нацистский аппарат безопасности во главе с тайной государственной полицией (гестапо) разгромил множество таких групп или существенно парализовал их деятельность. Тысячи участников движения сопротивления попали в нацистские тюрьмы, на каторги или в концентрационные лагеря, и многие из них заплатили жизнью за свое мужество. С конца лета 1944 года Моравия стала целью первых налетов авиации союзников, бомбардировке подверглись крупные промышленные центры (Брно, Моравская Острава). Целью частых воздушных атак был железнодорожный транспорт. В апреле и начале мая 1945 года территория Моравии была освобождена частями Красной армии и Румынской королевской армии, при этом в некоторых областях велись жестокие бои с тяжелыми потерями на всех участвующих сторонах.

 
vyrobila www.omegedesign.cz