Pořádáme > Multimediální průvodci > 2. Moravané v letech Velké války 1914 - 1918

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Leden 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Moravané v letech Velké války 1914 - 1918

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

předcházející kapitola | následující kapitola

Moravians during the Great War
Мораване в годы Великой войны

 

Na počátku 20. století připomínala Evropa sud střelného prachu se zapáleným doutnákem. Pod rouškou zdánlivého klidu dosáhly rozpory mezi předními evropskými mocnostmi maximální míry. Francie se sotva vzpamatovala z nedávno skončené Dreyfusovy aféry, kdy vlna nenávisti a antisemitismu rozdělila celou společnost, ale stále více toužila pomstít se Německu za porážku a ponížení z roku 1871. Na druhé straně se císař Vilém II. utvrzoval v přesvědčení, že Velká Británie s Francií osnují spiknutí proti Německu, které přitom mělo být, jak sám věřil, předurčeno k dominantnímu postavení ve světě. Zaslepen velmocenskými ambicemi a sny o nadřazenosti německého národa připravoval útočné plány proti svým domnělým i skutečným nepřátelům. Rozpory mezi evropskými státy, rozdělenými do dvou obranných bloků: Trojspolku (Německo, Rakousko-Uhersko, Itálie) a Dohody (Velká Británie, Francie, Rusko) vyvrcholily v létě 1914. Tou příčinou, která nakonec zažehla plamen Velké války, se stal atentát na rakouského následníka trůnu arcivévodu Františka d´Este v bosenském Sarajevu. Jak kdysi předpověděl pruský kancléř Bismarck, ozbrojený konflikt rozpoutalo „… nějaké zatracené bláznovství na Balkáně“.

Sarajevské výstřely studenta Gavrila Principa navždy změnily běh dějin a tvář světa. Habsburská monarchie se rozhodla ke konečnému řešení „srbského problému“, tak jako učinila již v roce 1908 v případě Bosny a Hercegoviny. Přesně měsíc po atentátu rakouský císař František Josef I. vyhlásil válku Srbsku. Rusko, jako tradiční srbský spojenec, začalo mobilizovat, což vyvolalo odezvu Německa, které mu vyhlásilo válku dne 1. srpna 1914. O dva dny později bylo vyhlášeno nepřátelství rovněž Francii. Dalšího dne se na stranu Francie a Ruska připojila Velká Británie. Nakonec získala válka celosvětový charakter, zapojilo se do ní 36 států.  Za čtyři roky si do té doby nejhorší konflikt lidských dějin vyžádal téměř 10 milionů životů vojáků, 7 milionů osob z řad civilního obyvatelstva (v důsledku válečných operací, ale také epidemií a podvýživy), nesmírné materiální škody a obrovský morální šok celé generace. Ještě neutichly zbraně na frontách, ale světem se začala valit další ničivá pohroma v podobě pandemie španělské chřipky. Mezi lety 1918 – 1920 jí podle odhadů padlo za oběť 50 až 100 milionů lidí.

První světová válka způsobila rovněž geopolitické zemětřesení. Zanikly čtyři mocné říše a na mapě Evropy se objevila řada nových států. Na sklonku roku 1918 se po sérii porážek německých a rakousko-uherských vojsk zhroutila habsburská monarchie a na jejích troskách vzniklo také Československo. K jeho vytvoření a vysoké prestiži mezi vítěznými mocnostmi přispěly i dobrovolnické útvary Čechů a Slováků, bojujících po boku Spojenců. Jejich jádrem byly již od srpna 1914 krajanské spolky v carském Rusku a ve Francii, ale největší a rozhodující podíl měli čeští a slovenští vojáci rakousko-uherské armády, kteří padli do zajetí. Oni se stali hlavní součástí československých legií v Rusku, Srbsku, ve Francii a Itálii. Celkem bojovalo na frontách 1. světové války přes 90 000 legionářů a více než 5 000 jich padlo. Byli to první vojáci státu, který se teprve rodil. Samostatná republika v té době existovala jen v srdcích těchto dobrovolníků, kteří se hlásili do boje za osvobození svého národa z područí Rakouska-Uherska. V duchu sokolských tradic a s ideály humanismu tito vojáci bojovali a umírali. První československý prezident T. G. Masaryk na slavnostním shromáždění k 10. výročí vzniku České družiny a Roty Nazdar v roce 1924 řekl: „… byli to muži, kteří pochopili dějinný význam zápasu o spravedlivější uspořádání světa.“

English:

In the early 20th century, Europe was reminiscent of a barrel of gun powder with a lit fuse. Under the cover of an illusory peace, the disputes between the leading European powers reached the maximum level. France had barely recovered from the recently closed Dreyfus Affair, when the wave of hatred and anti-Semitism divided the whole society, but it longed more and more for revenge against Germany for the defeat and humiliation of 1871. On the other hand, Emperor Wilhelm II strengthened the belief that Great Britain and France were plotting a conspiracy against Germany which was, however, as he believed, destined for dominance in the world. Blinded by the ambitions of great power and dreams about the superiority of the German nation, he was preparing offensive plans against their imagined and actual enemies. The disputes between European countries divided into two defensive blocks - Triple Alliance (Germany, Austria-Hungary, Italy) and Agreement (UK, France, Russia) - culminated in the summer of 1914. The cause, which eventually sparked the flame of the Great War, was the assassination of the Austrian crown prince Archduke Franz Ferdinand d’Este in Sarajevo, Bosnia. As once predicted by the Prussian Chancellor Bismarck, the armed conflict was unleashed by “... some damn foolishness in the Balkans”. The shots fired by student Gavrilo Princip forever changed the course of history and the face of the world. The Habsburg Monarchy decided for the final solution of the “Serbian problem”, as it did in 1908 in the case of Bosnia and Herzegovina. Exactly a month after the assassination, Austrian Emperor Franz Joseph I declared war on Serbia. Russia, a traditional ally of the Serbs, began to mobilize, triggering a response in Germany, which declared war on Russia on 1 August 1914. Two days later, hostility was also declared against France. The next day, United Kingdom joined the side of France and Russia. Eventually, the war took on a global character and 36 countries got involved. Over four years, the worst conflict in human history until then claimed nearly 10 million lives of soldiers, 7 million civilians (as a result of military operations, as well as epidemics and malnutrition), enormous material damage and massive moral shock of the whole generation. Weapons had not even quieted down on the fronts but another devastating disaster in the form of a Spanish flue pandemic began to roll through the world. It is estimated that 50-100 million people fallen victim to it between the years 1918-1920.

World War I also caused a geopolitical earthquake. Four mighty empires fell apart and a number of new states appeared on the map of Europe. In late 1918, the Habsburg Monarchy fell apart after a series of defeats of the German and Austro-Hungarian armies and Czechoslovakia was one of the states that rose from its ruins. Volunteer formations of Czechs and Slovaks fighting alongside the Allies also contributed to its formation and high prestige among the winning powers. From as early as August 1914, the core of these formations consisted of expatriate associations in Tsarist Russia and France, but the Czech and Slovak soldiers of the Austro-Hungarian army, who fell into captivity, had the largest and major share in them. They became a major part of the Czechoslovak legions in Russia, Serbia, France and Italy. Over 90,000 legionnaires fought on the fronts of World War I and more than 5,000 of them died. They were the first army forces of the state which was still only forming. At that time, an independent republic existed only in the hearts of those volunteers who were signing up to fight for the liberation of their nation from the rule of Austria-Hungary.

These soldiers fought and died in the spirit of the Sokol traditions and with ideals of humanism. The first Czechoslovak president T. G. Masaryk said at the ceremonial assembly on the occasion of the 10th anniversary of the Czech Company and the Nazdar Troop in 1924: “... they were men who understood the historical significance of the fight for a fairer world order.”

Русский:

В начале 20 века Европа напоминала бочку пороха с зажженным фитилем. Под маской мнимого спокойствия противоречия между передовыми европейскими державами достигли наивысшей степени. Франция только начала приходить в себя после недавно закончившегося дела Дрейфуса, когда волна ненависти и антисемитизма разделила все общество, но при этом все больше и больше загоралась желанием отомстить Германии за поражение и унижение 1871 года. С другой стороны, император Вильгельм II укреплялся в убеждении, что Великобритания и Франция составили заговор против Германии, которая, как он верил, была предопределена к тому, чтобы занять главенствующую позицию в мире. Ослепленный великодержавными амбициями и мечтами о превосходстве немецкого народа, он разрабатывал планы агрессии против своих мнимых и реальных врагов. Противоречия между европейскими государствами, разделенными на два военно-политических блока: Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанта (Великобритания, Франция, Россия) достигли наивысшей степени напряженности летом 1914 года. Поводом, разжегшим огонь Первой мировой войны, послужило покушение на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда д’Эсте в боснийском Сараево. Как когда-то предсказал прусский канцлер Бисмарк, вооруженный конфликт развязало „… какое-то  окаянное безумие на Балкане“.

Сараевские выстрелы студента Гаврилы Принципа навсегда изменили ход истории и лицо мира. Габсбургская монархия склонилась к подобному окончательному решению „сербской проблемы“, что и в 1908 году в случае Боснии и Герцеговины. Ровно через месяц после покушения император Франц Иосиф I объявил войну Сербии. Россия, будучи традиционным союзником Сербии, начала мобилизацию, в ответ на это 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. Через два дня была объявлена война Франции. На следующий день на сторону Франции и России встала Великобритания. В конечном итоге война приобрела всемирный характер, в ней участвовало 36 государств.  В течение четырех лет жертвами самого страшного на то время конфликта в истории человечества стали почти 10 миллионов военных, 7 миллионов гражданского населения (как во время военных операций, так и из-за эпидемий и голода), война принесла неизмеримые материальные потери и вызвала сильнейший моральный шок у всего поколения. Еще не затихло оружие на фронтах, а на мир надвинулась очередная смертоносная катастрофа в виде пандемии Испанского гриппа.  С 1918 по 1920 год ее жертвами стало приблизительно 50 – 100 миллионов человек. 

Первая мировая война также вызвала геополитическое землетрясение. Исчезли четыре могущественные империи, и на карте Европы появился ряд новых государств. В конце 1918 года после серии поражений немецких и австро-венгерских войск рухнула габсбургская монархия, и одним из государств, возникших на ее развалинах, была Чехословакия. Вклад в его образование и высокий престиж среди победивших держав внесли добровольные формирования чехов и словаков, воюющих бок о бок с союзниками. Уже с августа 1914 года их ядром были землячества в царской России и во Франции, но самую большую и решающую роль сыграли чешские и словацкие солдаты австро-венгерской армии, попавшие в плен. Они стали главной частью чехословацких корпусов в России, Сербии, Франции и Италии. В общей сложности на фронтах Первой мировой войны воевало более 90 000 и погибло более 5 000 легионеров. Это были первые солдаты еще только  рождающегося государства. Независимая республика в то время существовала только в сердцах этих добровольцев, которые рвались в бой за освобождение своего народа от ига Австро-Венгрии.  Эти солдаты боролись и умирали в духе традиций Сокола и идеалов гуманизма. На торжественном митинге по случаю 10 лет возникновения Чешской дружины и роты «Наздар» в 1924 году первый президент Чехословакии Т. Г. Масарик сказал: „… это были мужчины, которые осознали историческое значение борьбы за более справедливое упорядочение мира.“

 
vyrobila www.omegedesign.cz