Pořádáme > Multimediální průvodci > 10. Současná Morava v souřadnicích Evropy

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Říjen 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
2
3
25
26
Úterý, 26.10.2021
27
28
29
31

Doprovodná akce
Vernisáž
Přednáška
Exkurze
Zábava
Konference

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY

 


 Zřizovatel:


                      

 
       

Současná Morava v souřadnicích Evropy

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

předcházející kapitola

Today’s Moravia in Europe
Современная Моравия в координатах Европы

 

Administrativní členění České republiky sice na mnoha místech pomíjí historické hranice Moravy, ale v mnoha jiných sférách je Morava stále přítomná. Současná Morava se stala nedílnou součástí střední Evropy již dávno, a i dnes plní roli důležité spojnice zejména mezi severem a jihem Evropy. Otevření hranic po vstupu do Evropské unie a do Schengenu tuto roli ještě zvýšilo. Napříč Moravou dnes vedou důležité dopravní spojnice, které do budoucna pravděpodobně posílí svůj význam.  

Morava je zemí opírající se o několik větších center, kde vedle bývalého zemského hlavního města Brna hrají důležitou roli zejména krajská města Olomouc, Ostrava a Zlín. Při posuzování role těchto měst a života v nich se nelze omezit jen na vlastní města, ale rovněž na rostoucí aglomerace kolem nich. Důležitou roli hrají v životě velkých měst univerzity, tradiční i nově založené, výzkumná centra a další vzdělávací a vědecké instituce. Pouze Jihlava se mezi krajskými městy řadí spíše k menším, přesto ale nelze její význam pomíjet.

Transformace ekonomiky se různým způsobem dotkla moravských regionů. Změnila se struktura pracovních příležitostí, znamenající pro některé jednotlivce i regiony šanci na rozvoj v nových sférách, pro jiné naopak komplikace po zániku tradičních podniků a na ně napojených pracovních míst. Morava nebyla transformací zasažena tak tvrdě jako přilehlé části českého Slezska, ale i tak se některé oblasti potýkají se značnými problémy.

Roste průměrný věk obyvatelstva, přičemž moravská populace nestárne tak výrazně jako jiné regiony v Evropě. Zároveň zde probíhají procesy typické pro současnou Evropu - lidé se více stěhují do měst, resp. jejich blízkého okolí, periferní venkovské oblasti se naopak potýkají s nedostatkem zejména mladých a postupně stárnou.

Přes veškeré změny, které zemi potkaly v minulých desetiletích, zůstává Morava specifickou oblastí v rámci České republiky i Evropy. Přijímá moderní trendy, ale zároveň zachovává dostatek tradic odlišujících ji od sousedů.

English:

The administrative organisation of the Czech Republic ignores the historical border of Moravia in many places, but Moravia is still present in many other areas. The current Moravia has become an integral part of Central Europe a long ago, yet today it still plays the role of an important connection between north and south Europe. The opening of the border after the accession to the European Union and to Schengen increased this role even further. Important transport links pass through Moravia today and their importance is likely to increase in the future.

Moravia is a region relying on a few larger centres, where, next to the former provincial capital of Brno, important roles are played mainly by the regional capitals of Olomouc, Ostrava and Zlín. The assessment of the role of these cities and life in them cannot be limited to the cities themselves, but also the growing agglomerations around them. Important roles in the life of the large cities are played by universities, both traditional and newly established, research centres and other educational and scientific institutions. Only Jihlava ranks among smaller cities among regional capitals but its significance cannot be ignored.

Transformation of the economy touched Moravian regions in different ways. The structure of job opportunities has changed, presenting a chance for development in new areas for some individuals and regions, and complications after the elimination of traditional businesses and the related jobs for others. Moravia was not affected by the transformation as severely as the adjacent parts of the Czech Silesia, but some areas still face significant challenges.

The average age of the population is growing and the Moravian population is not ageing as much as other European regions. At the same time, processes typical of today’s Europe take place here - people move to cities or their vicinity more often, and peripheral rural areas are facing a shortage of young people and are getting older. Despite all the changes that the region encountered in recent decades, Moravia remains a specific area within Czech Republic and Europe. It adopts modern trends while maintaining enough traditions that distinguish it from its neighbours.

Русский:

Несмотря на то, что административное разделение Чешской Республики в ряде мест не учитывает исторические границы Моравии, во многих других сферах продолжает ощущаться ее присутствие. Современная Моравия стала неотъемлемой частью Центральной Европы уже давно, и сегодня играет роль важного соединительного звена между севером и югом Европы. Открытие границ после вступления в Европейский Союз и Шенгенскую зону еще больше укрепило эту роль. По всей территории Моравии сегодня проходят важные транспортные линии, значение которых в будущем будет постоянно возрастать.  

Моравия - это регион, опирающийся на несколько крупных центров, в котором наряду со столицей Брно играют важную роль областные города Оломоуц, Острава и Злин. Рассматривая значение этих городов, нельзя забывать о растущих вокруг них агломерациях. Важную роль в жизни крупных городов играют традиционные и вновь созданные университеты, научно-исследовательские центры и другие образовательные и научные учреждения. Самым маленьким из областных городов является Йиглава, но и о ее значении для региона не следует забывать.

Трансформация экономики коснулась моравских регионов в разной степени. Изменилась структура занятости, некоторым регионам это изменение предоставило возможность развития в новых сферах, другим принесло трудности вследствие закрытия традиционных предприятий и связанного с этим уменьшения количества рабочих мест.  Моравию трансформация затронула не так сильно, как соседние части чешской Силезии, но несмотря на это некоторые области сталкиваются с серьезными проблемами. 

Увеличивается средний возраст населения, при этом население Моравии стареет не так быстро, как в других регионах Европы. В то же время и здесь идут процессы, типичные для современной Европы – люди все чаще переселяются в города и их близлежащие окрестности, а сельские районы сталкиваются с недостатком молодежи и постепенно стареют.

Несмотря на изменения, с которыми регион сталкивался на протяжение последних десятилетий, Моравия остается специфической областью в рамках Чешской Республики и Европы, в которой наряду с современными тенденциями продолжают существовать традиции, отличающие ее от соседей.

 
vyrobila www.omegedesign.cz