Ukončené výzkumné projekty

Přehled ukončených projektů a záměrů

DF12P01OVV010 Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy
 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Řešitel: doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (Archeologický ústav MZM)
Období řešení projektu: 2012-2015

GAP405/11/0406  Chronostratigrafická revize unikátní paleolitické lokality jeskyně Kůlny
 

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Moravské zemské muzeum
Řešitel: Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., (Ústav Anthropos)
Období řešení projektu: 2011-2015

GAP409/12/0254 Korespondence Leoše Janáčka. Finální etapa edičního zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a dalších institucích
 

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Masarykova univerzita
Řešitel: Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (Oddělení dějin hudby MZM)
Období řešení projektu: 2012-2016

DA00P01OOU012 Příprava tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy (2000-2004, MK0/DA)
DA99P01OOU008 České loutkové divadlo – rukopis odborné obrazové publikace o výtvarném fenoménu české loutky (1999-2000, MK0/DA)
DE06P04OMG011 Keltská pohřebiště na Moravě ve sbírkách Moravského zemského muzea (2006-2009, MK0/DE)
DE07P04OMG010 Studium a zhodnocení významné geologické a archeologické lokality Mušov I, evidence dosud získané kolekce materiálu, prezentace a publikace výsledků studia (2007-2008, MK0/DE)
DE07P04OMG011 Bifaciální nástroje jako podklad pro kulturní determinaci (2007-2009, MK0/DE)
DE07P04OMG012 Česká tištěná stolní loutková divadla a dekorace ve sbírce Moravského zemského muzea (2007-2010, MK0/DE)
DE07P04OMG014 Elektronický katalog jako způsob odborného zpracování a prezentace starých archeologických nálezů z období středověku a raného novověku ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně (2007-2010, MK0/DE)
DE07P04OMG021 Evidence, digitalizace, odborné zpracování a prezentace souboru fotografických pozitivů a skleněných negativů z pozůstalosti prof. Karla Absolona, uložených ve sbírkách MZM v Brně (2007-2010, MK0/DE)
DC07P02OUK002 Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR
DD06P03OUK006 Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a Moravy
ED3.2.00/09.0180 Mendelianum - atraktivní svět genetiky (2012-2014, MŠMT)
GA205/95/1211 Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí (1995-1997, GA0/GA)
GA205/96/0855 Přechod magmatické a hydrotermální fáze v komplexních pegmatitech a její vztah k chemickému složení okolních hornin (1996-1998, GA0/GA)
GA205/99/0434 Turmalín, dumortierit a jejich minerální asociace jako indikátor procesů tavení v bórem bohatých peraluminických horninách moldanubika (1999-2001, GA0/GA)
GA205/99/0567 Odraz exhumace variské spodní kůry ve složení viséských siliciklastik (východní okraj Českého masivu) (1999-2001, GA0/GA)
GA206/01/0093 Druhy rodu Marasmius tropické Afriky (2001-2003, GA0/GA)
GA206/04/0995 Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) (2004-2006, GA0/GA)
GA206/06/1126 Antropologická a bioarcheologická analýza neolitických sídlišť na Moravě (2006-2008, GA0/GA)
GA206/07/1555 Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách – národní dědictví světového významu (III) (2007-2010, GA0/GA)
GA206/96/1603 Klasifikace, fylogeneze a biogeografie nadčeledi Cleroidea (Coleoptera) (1996-1998, GA0/GA)
GA206/98/0257 Evropské druhy rodů Hemimycena, Delicatula,, Xeromphalina a Fayodia (1998-2000, GA0/GA)
GA206/99/D002 Vývoj evropské hadí fauny v období kenozoika (1999-2002, GA0/GA)
GA404/00/1070 Pohřebiště neolitických zemědělců s lineární keramikou ve Vedrovicích (2000-2001, GA0/GA)
GA404/02/1038 Těžba a využití kamenných surovin v pravěku Moravy (2002-2004, GA0/GA)
GA404/02/1260 Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě II (2002-2003, GA0/GA)
GA404/03/0157 Paleolit a mezolit Čech, Moravy a Slezska (2003-2005, GA0/GA)
GA404/03/0741 Vedrovice – Ohrazená osada kultury s lineární keramikou I. (2003-2005, GA0/GA)
GA404/05/0182 "Sacrum et profanum" v kultuře tradičních svátků (2005-2007, GA0/GA)
GA404/06/0635 Vývoj peněžně ekonomických vztahů na Moravě ve 13. století (2006-2008, GA0/GA)
GA404/06/1720 Pravěká těžba v Krumlovském lese (příprava a vydání monografie) (2006-2008, GA0/GA)
GA404/07/0856 Neandertálci a úprava kostí – interdisciplinární analýza a kulturní důsledky (2007-2009, GA0/GA)
GA404/08/1321 Sídliště lovců mamutů u Milovic (okr. Břeclav) – vydání publikace (2008-2008, GA0/GA)
GA404/09/0499 Neandertálci z Bojnic v časoprostorovém kontextu střední Evropy
GA404/09/0585 Výšinné sakrální centrum mladší doby bronzové na Cezavách u Blučiny – digitální katalog a analýzy pramenů
GA404/09/1193 Mincovní a měnový vývoj na Moravě ve 2. polovině 13. století
GA404/95/1224 Pravěká sociokultovní architektura na Moravě (1995-1997, GA0/GA)
GA404/95/1419 Těžba, zpracování a distribuce surovin v neolitu jižní Moravy – příklad rohovce z oblasti Krumlovského lesa (1995-1997, GA0/GA)
GA404/96/0019 Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě (1996-1998, GA0/GA)
GA408/06/1524 Identifikace německojazyčných městských divadel na Moravě a ve Slezsku (2006-2008, GA0/GA)
GA408/07/0536  Korespondence Leoše Janáčka. Ediční zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně
GA409/02/1532 Genetika za železnou oponou: její potlačování a reinstitucionalizace v Československu (2002-2004, GA0/GA)
GA526/05/0086 Václavky (Armillaria spp.): druhové spektrum, populační ekologie, fytopatologie a hospodářský význam na příkladu lesních ekosystémů Moravy a Slezska (2005-2007, GA0/GA)
GAP210/10/0743  Chemické složení a stupeň strukturního uspořádání přírodních turmalínů – geochemické versus strukturní faktory (2010-2013, GAO/GA)
GAP405/10/1710 Osobní ozdoby mladého paleolitu na Moravě: tafonomická a technologická analýza
GAP405/12/1422 Měnová politika za vlády Leopolda I. a jeho synů (1657-1750) se zaměřením na území Moravy (2012-2014, GA ČR)
GC206/07/J003 Fylogenetická taxonomie rodu Marasmius (Basidiomycota, Marasmiaceae) a příbuzných rodů v Korejské republice (2007-2009, GA0/GC)
GV404/96/K089 Sídelní aglomerace velkomoravských mocenských center v proměnách údolní nivy (1996-2001, GA0/GV)
IAA3408601 Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických, metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masívu (1996-1998, AV0/IA)
IAA3408902 Tremolitem bohaté mramory jako specifický litotyp pro korelace pestrých jednotek ve východní části Českého masívu (1999-2001, AV0/IA)
IAA9001901 Paleolitické a mezolitické osídlení krasu (1999-2001, AV0/IA)
KJB804270501 Sídliště z pozdní doby římské a počáteční fáze stěhování národů ve Zlechově (2005-2007, AV0/KJ)
KK96M050P140 Studium minerálů z klasických lokalit pegnatitů na Moravě (1996-1996, MK0/KK)
KZ01P02OUK004 Vytvoření centrální databáze knihovních fondů Moravského zemského muzea a její zpřístupnění odborné veřejnosti na Internetu. (2001-2003, MK0/KZ)
KZ97P01OMG062 Monitoring a dokumentace kvantitativních a kvalitativních změn v populaci obojživelníků a plazů ve vztahu k umělému vodnímu režimu v prostoru Horního a Dolního mušovského luhu, Plačkova lesa a ... (1997-1999, MK0/RK)
KZ97P01OMG063 Kraslice na Moravě – tradice, současný stav a muzejní sbírka (1997-1999, MK0/RK)
KZ97P01OMG064 Etnografické fotografie na Moravě na přelomu 19. a 20. století. (1997-2000, MK0/RK)
KZ97P01OMG066 Taxonomie palearktických a orientálních Coraebini (1997-1999, MK0/RK)
KZ97P01OMG066 Taxonomie palearktických a orientálních Coraebini (1997-1999, MK0/RK)
KZ97P01OMG067 Keltské pohřebiště v Brně – Maloměřicích (1997-1999, MK0/RK)
KZ97P01OMG069 Studium klasických lokalit pegmatitů na Moravě (1997-1998, MK0/RK)
KZ97P01OMG070 Průzkum a dokumentace pravěkých těžebních revírů v Krumlovském lese (1997-2000, MK0/RK)
KZ97P01OMG071 Zpracování typového materiálu hub v herbáři Moravského zemského muzea v Brně (1997-1998, MK0/RK)
MEB020809 Zvíře zdroj potravy, zvíře zobrazované: strategie využívání velkých savců v mladém paleolitu (2008-2009, MSM/ME)
MK0CEZ00F2401 Podíl Moravy na procesu vzniku ideje české státnosti (2000-2004, MK0)
MK0CEZ00F2402 Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, karpatské a panonské oblasti a jejich dokumentace (2000-2004, MK0)
PG96283 Vydávání odborných časopisů Moravského zemského muzea v roce 1996 Acta Musei Moraviae a Anthropologie (1996-1996, MSM/PG)
PK01P04RNK001 Lidové umělecké řemeslo v regionu střední Moravy. (2001-2003, MK0/PK)
PK04P04RNK001 Tradice lidových obyčejů v životě současných generací (2004-2005, MK0/PK)
PK99P04OPP040 Prezentace zaniklé středověké vsi Konůvky ve Ždánickém lese formou naučné stezky jako způsob kulturního a turistického využití archeologické lokality v regionu. (1999-2002, MK0/PK)
QD1048 Systémy integrované ochrany ovocných dřevin proti komplexu škodlivých organismů (2001-2005, MZE/QD)
RK01P03OMG020 Obyčejová tradice na Moravě v muzejní sbírce. (2001-2003, MK0/RK)
RK01P03OMG021 Zhodnocení typových materiálů ve sbírce Münch – Bellinghausena v Moravském zemském muzeu v Brně – pokračování. (2001-2002, MK0/RK)
RK04P03OMG002 Keltské pohřebiště v Holubicích (2004-2005, MK0/RK)
RK04P03OMG003 Sídliště lovců mamutů u Milovic (okr. Břeclav) – zpracování výsledků výzkumu a příprava publikace (2004-2005, MK0/RK)
RK04P03OMG012 Začlenění otevřené lokality Moravský Krumlov IV do sbírkových fondů ústavu Anthropos (2004-2005, MK0/RK)
RK04P03OMG013 Sbírka Vesny a její význam z muzeologického hlediska. Úloha Vesny v národně uvědomovacím procesu v letech 1870-1920 (2004-2005, MK0/RK)
RK04P03OMG023 Mechorosty v přístupných jeskyních České republiky (2004-2005, MK0/RK)
RK04P03OMG024 Obnova mokřadních biotopů Třeboňské pánve zasažených srpnovou povodní v roce 2002 – dokumentace změn v biodiversity sinicové a řasové flóry (2004-2005, MK0/RK)
RK96P01OMG039 Klasifikace, fylogeneze a biogeografie čeledí Trogossitidae, Thanerocleridae a Cleridae (Coleoptera) na úrovni rodů a tribů. (1996-1998, MK0/RK)
RK96P01OMG042 Zhodnocení typových materiálů ve sbírce Munch Bellinghausena v Moravském zemském muzeu (1996-1997, MK0/RK)
RK96P01OMG043 Výsledky výzkumů Hemiptera na Moravě prováděné Moravským zemským muzeem (Psylloidea: Psyllinae) (1996-1998, MK0/RK)
RK96P01OMG044 Výsledky výzkumů Hemiptera (Heteroptera) na Moravě prováděných Moravským zemským muzeem ( Reduviidae, Phymatidae, Lygaeidae) (1996-1998, MK0/RK)
RK99P03OMG003 Studium typového materiálu vybraných minerálů popsaných z území Čech a Moravy (1999-2001, MK0/RK)
RK99P03OMG014 Studium klasických lokalit minerálů na Moravě (1999-2002, MK0/RK)
RK99P03OMG015 Morfologie modelových druhů vyšších taxonů Buprestidae (Insecta: Coleoptera) a počítačová analýza znakových stavů. (1999-1999, MK0/RK)
RK99P03OMG016 Vývoj technologie na přechodu středního a mladého paleolitu v kontextu geneze člověka. (1999-2002, MK0/RK)
RK99P03OMG017 Současný stav permokarbonských lokalit boskovické brázdy na Moravě (1999-2001, MK0/RK)
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS