Archeologický ústav

Adresa

Kapucínské náměstí 8
659 37 Brno

tel.: +420 533 435 250
e-mail: archeologie@mzm.cz

Pověřen vedením

Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D. 
Historie archeologie, paleolit
tel.: +420 533 435 249
mob.: +420 737 542 550
e-mail: pkostrhun@mzm.cz 

 

 

 

 

 

 

Zástupce vedoucího

 • PhDr. Milan Salaš, DrSc. - výzkumný a vědecký pracovník zabývající se dobou bronzovou a halštatskou, kovové depoty, socio-rituální kontexty doby bronzové
  tel.: +420 533 435 250, e-mail: msalas@mzm.cz

Archeologické pracoviště

 • Mgr. Kateřina Bergerová - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů archeologie středověku
  tel.: +420 533 435 244, e-mail: kbergerova@mzm.cz
 • Mgr. Alžběta Bedáňová - archeolog, správkyně sbírek neolitu a eneolitu
  tel.: +420 533 435 248, e-mail: acerevkova@mzm.cz
 • Mgr. Katarína Čerňavová - archeolog, záchranné výzkumy
  tel.: +420 533 435 248, mob.: +420 778 772 914, e-mail: kcernavova@mzm.cz
 • Mgr. Hana Čižmářová, Ph.D. - kurátor sbírek protohistorického období a sbírky antiky, publikační činnost
  tel.: +420 533 435 246, e-mail: hcizmarova@mzm.cz
 • PhDr. Jana Čižmářová - kurátor sbírek protohistorického období (doba laténská, římská a stěhování národů) a sbírky antiky, pohřebiště a sídelní struktury doby laténské
  tel.: +420 533 435 246, e-mail: jcizmarova@mzm.cz
 • Helena Hrdličková - knihovnice
  tel.: +420 533 435 254, e-mail: hhrdlickova@mzm.cz
 • Dana Konečná - knihovnice
  tel.: +420 533 435 254, e-mail: dkonecna@mzm.cz
 • PhDr. Zdena Měchurová, CSc. - kurátor pro archeologii středověku
  tel.: +420 533 435 253, e-mail: zmechurova@mzm.cz
 • PhDr. Milan Salaš, DrSc. - výzkumný a vědecký pracovník zabývající se dobou bronzovou a halštatskou, kovové depoty, socio-rituální kontexty doby bronzové
  tel.: +420 533 435 250, e-mail: msalas@mzm.cz

Laboratoř a konzervátorské pracoviště

 • Konzervátorské a restaurátorské práce keramiky, železných a bronzových předmětů (328.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
 • Mgr. Katarína Čerňavová - vedoucí laboratoře, konzervátor (specializace konzervace keramiky)
  tel.: +420 547 213 441, e-mail: rebesovice.lab@mzm.cz
 • Jana Hajná, DiS. - konzervátor (specializace konzervace kovů)
  tel.: +420 547 213 441, e-mail: rebesovice.lab@mzm.cz
 • Markéta Křižanová, DiS. - konzervátor (specializace konzervace keramiky)
  tel.: +420 547 213 441, e-mail: rebesovice.lab@mzm.cz
 • Mgr. Veronika Steblová, DiS. - konzervátor (specializace konzervace keramiky)
  tel.: +420 547 213 441, e-mail: rebesovice.lab@mzm.cz

Elektronický katalog "archeostředověk"

Charakteristika oddělení

Výzkumná činnost:

 • Výzkum a zpracování nálezového fondu hradiska a kultovního centra z doby bronzové na Cezavách u Blučiny (M. Salaš)
 • Záchranné terénní výzkumy depotů: Rešice, Svinošice, Kloboučky (M. Salaš)
 • Systematické zpracování neolitických lokalit ze starých fondů Moravského zemského muzea (A. Čerevková)
 • Pohřebiště a sídlištní struktury doby laténské na Moravě (J. Čižmářová)
 • Studium hmotné kultury středověku na Moravě a ve Slezsku s důrazem na interdisciplinární spolupráci - dějiny umění, etnografie, přírodovědné metody (Z. Měchurová, K. Bergerová)
 • Sledování středověkých lokalit po ukončení archeologických výzkumů v Moravském zemském muzeu – Konůvky, Mstěnice, Bystřec (Z. Měchurová, K. Bergerová)
 • Zpracování archivních fondů z oblasti historie archeologie (P. Kostrhun)

Trvalé aktivity:

 • Realizace výstav
 • Udělování atestů pro vývoz památek archeologického charakteru do zahraničí
 • Znalecké posudky na ocenění archeologických památek
 • Poradenství – keramika, bronzové artefakty, kamenná industrie
 • Studijní možnosti – po dohodě s vedoucím Archeologického ústavu
 • Spolupráce s Ústavem archeologie a muzeologie FF MU Brno
 • Konzervátorské a restaurátorské práce keramiky, železných a bronzových předmětů
 • Knihovna se specializuje na pravěkou a středověkou archeologii, významnou část fondů tvoří zahraniční časopisy. Knihovna je přístupná po předchozí domluvě s paní Hrdličkovou (tel. 533 35 254, hsoustarova@mzm.cz) nebo s paní Danou Konečnou (533 435 254, dkonecna@mzm.cz)

Stálé expozice

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US