Hypotéční banka

Mortage Bank

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


Pamětní deska na budově České národní banky připomíná Mendela jako vrchního ředitele Hypotéční banky Markrabství moravského.

V Brně Mendelovy doby přebíralo měšťanstvo hospodářskou moc a podílelo se také na politickém vlivu. Vlastníci obchodního kapitálu a majitelé textilních továren přispěli ke vzniku první výpůjční banky v habsburské monarchii. Moravská hypotéční banka měla původně sídlo v Kounicově paláci na dnešním náměstí Svobody v Brně, na jehož místě dnes stojí moderní dům Komerční banky. V roce 1876 se Mendel stal místoředitelem Moravské hypotéční banky. Dva roky poté se banka přestěhovala z Kounicova paláce do pronajatých místností v budově Moravské zemské sněmovny. Od roku 1881 byl Mendel ředitelem hypotéční banky. Do této funkce ho navrhl vůdce brněnských liberálů a jeho bývalý nadřízený na reálce, Joseph Auspitz. Prokonstituční Liberální straně dal Mendel svůj hlas ve volbách v roce 1871. Krátce po Mendelově smrti se Hypotéční banka přestěhovala do nově postaveného paláce, ve kterém dnes sídlí Česká národní banka.
 


ENGLISH
 

The memorial plaque on the building of the Czech National Bank commemorates Mendel as general director of the Moravian Mortgage Bank.

In Mendel´s lifetime, the bourgeoisie assumed economic power in Brno and participated in political life. Owners of commercial capital and textile factories contributed to the establishment of the first lending bank in the Habsburg monarchy. The Moravian Mortgage Bank had its original seat in Kounic Palace in modern-day Freedom Square in Brno, where nowadays the modern Komerční Bank building stands. In 1876 Mendel was appointed vice-director of the Moravian Mortgage Bank. Two years later, the bank moved from Kounic Palace to rented premises in the building of the Moravian Diet. From 1881, Mendel was the director of the Mortgage Bank. He was nominated for this position by the leader of the Brno Liberals and his former superior at the Realschule, Joseph Auspitz. Mendel gave his vote to the pro-constitutional Liberal Party in the elections of 1871. Shortly after Mendel’s death, the Mortgage Bank moved to a newly built palace, today the seat of the Czech National Bank.
 


DEUTSCH
 

Die Gedenktafel am Gebäude der Tschechischen Nationalbank erinnert an Mendel als Direktor der Hypothekenbank der Markgrafschaft Mähren.  

In Mendels Zeit übernahmen die Bürger in Brünn die Wirtschaftsmacht und beteiligten sich auch am politischen Geschehen. Besitzer des Handelskapitals und Eigentümer von Textilfabriken trugen zur Entstehung der ersten kreditgebenden Bank in der habsburgischen Monarchie bei. Die Mährische Hypothekenbank hatte ursprünglich ihren Sitz im Kaunitz-Palais auf dem heutigen Platz der Freiheit, auf dessen Stelle nun das moderne Haus der Kommerzbank steht. Im Jahre 1876 wurde Mendel zum stellvertretenden Direktor der Mährischen Hypothekenbank. Zwei Jahre später zog die Bank von dem Kaunitz-Palais in vermietete Räumlichkeiten im Gebäude des Mährischen Landtags um. Ab 1881 war Mendel Direktor der Hypothekenbank. In diese Funktion entwarf ihn der Leiter der Brünner Liberalen und sein ehemaliger Vorgesetzter an der Realschule Joseph Auspitz. Der prokonstitutionellen Liberalpartei  gab Mendel seine Stimme in Wahlen in 1871. Kurz nach Mendels Tod zog die Hypothenbank in das neu erbaute Palais um, in welchem heute die Tschechische Nationalbank ihren Sitz hat.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US