Věda a výzkum

Moravské zemské muzeum je druhým největším a druhým nejstarším muzeem České republiky, píšícím svou historii již od roku 1817. Od svého vzniku bylo, jako pokračovatel vědeckých tradic Hospodářské společnosti pro orbu, přírodovědu a vlastivědu existující již od 18. století, budováno a rozvíjeno jako důležité vědecké centrum, jehož kořeny sahají k samotným počátkům vědeckého bádání v českých zemích. Proto je Moravské zemské muzeum významné nejen svými rozsáhlými sbírkami, ale řadí se také mezi důležité vědecké instituce s výrazným mezinárodním přesahem.

Moravské zemské muzeum, v.o. je výzkumnou organizací provádějící převážně základní výzkum založený na zpracování jak vlastních sbírek, tak i sbírek jiných institucí domácích nebo zahraničních. Výsledky výzkumu v oblasti přírodních i společenských věd jsou pravidelně publikovány v mezinárodních vědeckých časopisech, monografiích nebo prezentovány na konferencích. Zároveň je snahou pracovníků muzea přiblížit výsledky bádání široké veřejnosti prostřednictvím stálých expozic, výstav, přednášek a dalších forem popularizační činnosti a často se také podílejí na vysokoškolské výuce.

Pracovníci Moravského zemského muzea jsou pravidelně řešiteli či spoluřešiteli řady vědecko-výzkumných úkolů, které vyplývají ze zaměření odborných oddělení a jejich vlastní vědecké specializace v rámci statutu výzkumné organizace. Kromě toho vědečtí a odborní pracovníci Moravského zemského muzea úspěšně řeší projekty např. Ministerstva kultury ČR a Grantové agentury ČR a podílejí se na výzkumech zajišťovaných na mezinárodní úrovni.

Moravské zemské muzeum vydává dva mezinárodní vědecké časopisy. Jsou to Acta Musei Moraviae a Anthropologie. První z nich vychází v  šesti řadách (Scientiae biologicae, Scientiae geologicae, Scientiae sociales, Folia ethnographica, Folia numismatica a Folia Mendeliana). Oba časopisy jsou zapsány v "Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice". Kromě periodik vydává Moravské zemské muzeum každoročně další vědecké monografie a sborníky psané nebo editované interními či externími odborníky.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS