Centrum slovanské archeologie

Adresa

Velehradská třída 537,
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 603 487 403

Vedoucí centra:

Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
Raně středověká archeologie
tel.: +420 724 127 779
e-mail: lgaluska@mzm.cz

 

 

 

Zaměstnanci:

 • Mgr. Lucie Valášková - archeolog
  e-mail: lvalaskova@mzm.cz
 • PaedDr. Jiří Jilík - propagace, průvodce v expozici
  tel.: +420 603 487 403 
 • Vratislav Hubík - terénní pracovník archeologického výzkumu

Charakteristika centra

 • Centrum slovanské archeologie (CSA) Moravského zemského muzea (MZM) bylo jako samostatný útvar v rámci MZM ustanoveno dne 1. 4. 2015. Jeho hlavní sídlo je v Uherském Hradišti, terénní stanici má ve Starém Městě a jednu pracovnu i v Brně, v rámci Archeologického ústavu MZM. CSA vzešlo z pracoviště slovanské archeologie Archeologického ústavu MZM působícího zejména ve Starém Městě, od roku 1949 až do roku 1985 vedeného prof. PhDr. Vilémem Hrubým, DrSc., od roku 1986 do 2015 doc. PhDr. Luďkem Galuškou, CSc.
 • Terénní archeologická činnost CSA je z hlediska teritoriálního zaměřena na Uherskohradišťsko, zde pak především na lokality Starého Města a Modré u Velehradu, z hlediska časového je zájem vymezen mladší fází stěhování národů (6. století) a začátkem vrcholného středověku (13. století) včetně.
 • Sbírky CSA jsou tvořeny zejména vlastními archeologickými nálezy z období Velké Moravy pocházejícími ze Starého Města, Uherského Hradiště-Sadů, Modré u Velehradu, Osvětiman - hradiska sv. Klimenta, Ostrožské Nové Vsi a dalších míst Uherskohradišťska, ale i nálezy z období časně slovanského, předvelkomoravského a povelkomoravského. Prim mezi nimi hrají zlaté a stříbrné velkomoravské šperky, včetně tzv. Sokolníka, tj, terčovité plaketky s vyobrazením jezdce s dravým ptákem - jednoho z nejvýraznějších symbolů Velké Moravy - pocházející ze Starého Města.
 • Součástí uherskohradišťského sídla CSA je i expozice "Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě" a přednáškový sál, v němž jsou pořádány akce pro veřejnost i vědecká setkání odborníků. V Brně, v Districhštejsném paláci, tvoří sbírkové předměty CSA podstatnou část exponátů ve stávající expozic MZM s názvem Velkéá Morava. CSA úzce spolupracuje s Archeoskanzenem v Modré a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, udržuje kontakty s předními archeologickými pracovišti včetně zahraničních, hlavně pak s Archeologickým ústavem AVČR v.v.i. v Brně.  
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS