Knihovní řád Knihovny Moravského zemského muzea

Článek 1 - Poslání knihovny Moravského zemského muzea
Článek 2 - Knihovní fondy
Článek 3 - Práva a povinnosti čtenářů (uživatelů) knihovny Moravského zemského muzea
Článek 4 - Služby
Článek 5 - Poplatky a náhrady
Článek 6 - Závěrečná ustanovení

Příloha 1 - Ceník služeb
 Příloha 2 - Badatelský list (24.6 kB, MS Word dokument)

Článek 1 - Poslání knihovny Moravského zemského muzea

1.1. Knihovna Moravského zemského muzea (dále jen knihovna MZM) je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným fondem.

1.2. Knihovna MZM se skládá ze šestnácti samostatných knihoven sloužících odborným oddělením muzea a ústřední knihovny, jejímž úkolem je především zpracovávání knihovního fondu a poskytování knihovnických informací. Posláním knihovny MZM je shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat vědeckou literaturu nejen pro odborná oddělení muzea, ale i pro širokou veřejnost. Knihovna MZM poskytuje knihovnické a informační služby především zaměstnancům Moravského zemského muzea. Současně plní funkci veřejné odborné knihovny a veškerou svou činností přispívá k rozvoji vědy, kultury a výchově občanů všech věkových a sociálních skupin.

1.3. Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:

 • Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • a dalšími příslušnými zákony a nařízeními

1.4. Muzejní knihovna je knihovnou prezenční

Článek 2 - Knihovní fondy

2.1. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k hlavní činnosti muzea. Jsou doplňovány podle tématického plánu a aktuálních potřeb muzea.

2.2. Knihovna získává literaturu do fondu následujícími způsoby: nákupem, výměnou, odkazy, dary, eviduje i publikace získané hlavní činností muzea a jeho zaměstnanci (sborníky z konferencí, literaturu zakoupenou z grantů, reprezentační publikace, autorské publikace zaměstnanců muzea atd.)

2.3. Knihovní fondy se půjčují pouze prezenčně ke studiu ve studovně. Pro půjčování zvlášť cenných fondů je používán badatelský list, který je přílohou Knihovního řádu.

2.4. Ze specializovaného fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny jednotlivých zaměstnanců odborných oddělení muzea. Tyto knihy nesmí být odnášeny z příslušného pracoviště MZM. Za jejich stav odpovídá vedoucí oddělení.

2.5. Knihovní fondy a zařízení knihovny je státním majetkem a čtenáři - uživatelé jsou povinni je chránit a nesmějí je poškozovat. Veškeré knihovní fondy jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu ve studovně.

Článek 3 - Práva a povinnosti čtenářů (uživatelů) knihovny MZM

3.1. Čtenářem knihovny MZM se stává osoba starší 15 let zaregistrováním v Ústřední knihovně MZM, na jehož základě se jí vydá průkaz čtenáře. V knihovnách jednotlivých oddělení MZM postačí zaregistrování vyplněním badatelského listu. Osoby mladší 18 let mohou být zaregistrovány pouze s ručením zákonného zástupce. Platnost průkazu čtenáře je omezena na dobu určitou a je nutné ji ve stanovených lhůtách prodlužovat. Po uplynutí doby platnosti průkazu čtenář ztrácí právo na poskytování služeb knihovny. Průkaz je nepřenosný a čtenář odpovídá za jeho zneužití. Ztrátu průkazu je čtenář povinen nahlásit pracovníkům knihovny a za vystavení nového průkazu zaplatí poplatek stanovený v Ceníku služeb knihovny MZM.

3.2. Čtenáři se řídí knihovním řádem, směrnicemi knihovny MZM a pokyny pracovníků knihovny.

3.3. Čtenáři knihovny MZM nemají přístup do skladů knihovny.

3.4.Čtenáři knihovny MZM ručí za to, že vypůjčené knihy a jiné materiály vrátí nepoškozené. Je zakázáno z knihovních materiálů vytrhávat, vyřezávat stránky, psát či do nich malovat.

3.5.Čtenáři nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.

3.6. Čtenáři mohou ve studovně volně používat přístupné knihy v příruční knihovně.

3.7. Čtenář nemůže mít půjčeno najednou více než 5 vázaných svazků a více než 5 volných čísel časopisů. Vzácnější materiály (historický knihovní fond, regionální, popř. špatně dostupná literatura) se půjčují pouze jednotlivě.

3.8. Pokud čtenář - uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení Knihovního řádu, může být dočasně, či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny MZM.

Článek 4 - Služby

4.1. Výpůjční služby

 • Knihovna půjčuje ze svých fondů knihy a další materiály pouze k prezenčnímu studiu do studovny knihovny. Vzácné knižní materiály jsou z běžného půjčování vyřazeny a mohou být půjčovány pouze za podmínek stanovených muzeem pro badatele.
 • Pracovníci knihovny připraví čtenáři žádané dílo v čase, který je přiměřený provozním podmínkám knihovny.
 • Mimo prostory studovny si mohou vypůjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze zaměstnanci muzea. Nesmějí je vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům.
 • Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit vedoucí knihovny či jím pověřený pracovník půjčení knihy mimo budovu muzea.

4.2. Meziknihovní výpůjční služby na základě žádanek MVS poskytuje knihovna MZM jen omezeně. Nepůjčují se žádné materiály do zahraničí, dále se nepůjčují časopisy, vzácné a drahé knihy a historické fondy.
4.3. Půjčování knih z fondů knihovny na výstavy apod. lze na základě smlouvy vystavené právníkem MZM.

4.4. Informační a bibliografické služby Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě různých druhů katalogů (jmenný, předmětový atd.) a v počítačové databázi. Poskytuje veřejnosti ústní informace faktografického, bibliografického a knihovnického charakteru.

4.5. Kopírovací služby Knihovna poskytuje kopírovací služby na černobílé kopírce. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny: například z důvodu dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy a podobně. Ceny kopií jsou uvedeny v Ceníku služeb. 

Článek 5 - Poplatky a náhrady

5.1.Knihovna vybírá poplatky za užívání knihovních fondů. Vystavuje průkazky čtenáře Knihovny MZM. Studenti a důchodci nad 60 let věku mají poplatky snížené. Od poplatků jsou osvobozeni zaměstnanci muzea a členové Muzejní a vlastivědné společnosti.

5.2.Poplatky za kopírovací služby jsou stanoveny v platném Ceníku služeb. Při přijímání objednávek může knihovna požadovat zaplacení zálohy či celé částky před započetím práce.

5.3.Vymáhání nevrácených výpůjček a poplatky z prodlení:
Povinnost zaplatit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Poplatek z prodlení lze prominout, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty dobu 30 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny (nemoc atd.). Knihovna vymáhá navrácení děl půjčených mimo budovu upomínkami. Po třech bezvýsledných upomínkách (ze kterých třetí je doručována doporučeně) následuje vymáhání právní cestou. Za agendu spojenou s přípravou vymáhání právní cestou se účtuje jednotný poplatek za každé dílo půjčené na jeden tiskopis.

 • 5.4. Náhrady za poškozené nebo ztracené knihy a jiné materiály Knihovna požaduje tyto formy náhrady:
 • uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě.
 • pokud to není možné, tedy dodáním vázané kopie, popřípadě zaplacením ceny kopie a vazby
 • jestliže náhrada podle předcházejících bodů není možná, může se knihovna dohodnout se čtenářem na dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny
 • nebo požadovat finanční náhradu podle ceny díla na trhu v době ztráty.

5.5. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 6 - Závěrečná ustanovení

6.1. Tento knihovní řád se vztahuje na Ústřední knihovnu MZM a knihovny všech odborných oddělení MZM. Knihovny odborných oddělení MZM mohou mít vlastní dodatky ke knihovnímu řádu, popřípadě výjimky z knihovního řádu odpovídající jejich specifickým potřebám a možnostem. Výpůjční dobu pro veřejnost si pracovníci odborných knihoven stanoví individuálně podle jejich možností.

6.2. Nedílnou součástí tohoto knihovního řádu je Ceník služeb knihovny MZM, badatelský list a přehled výpůjčních hodin pro veřejnost jednotlivých knihoven MZM.

6.3. Tento knihovní řád nabývá účinnosti k datu 1. ledna 2003

vypracovala: Mgr. Renata Novotná
vedoucí ÚK MZM

PhDr. Petr Šuleř
Ředitel MZM

Příloha č. 1 - Ceník služeb knihovny MZM (platný od 1. 1. 2011)

Registrační poplatek (vybírá se vždy na kalendářní rok) 
Základní poplatek - 80 Kč 
Snížený (studenti, důchodci) - 40 Kč 
Jednorázová návštěva knihovny - 20 Kč

Služby za úhradu

1.Reprografické služby
Formát papíru Typ tisku Cena bez DPH 20% DPH cena s DPH zaokrouhleno
Xerokopie formát A4 jednostranná 3,30 Kč 0,66 Kč 3,96 Kč 4,00 Kč
Xerokopie formát A4 oboustranná 4,00 Kč 0,80 Kč 4,80 Kč 5,00 Kč
Xerokopie formát A3 jednostranná 5,70 Kč 1,14 Kč 6,84 Kč 7,00 Kč
Xerokopie formát A3 oboustranná 7,50 Kč 1,50 Kč 9,00 Kč 9,00 Kč
2. Meziknihovní výpůjční služby
Poplatek za 1 titul, případně poskytnutí kopií prostřednictvím MVS
Cena bez DPH 20% DPH cena s DPH zaokrouhleno
41,50 Kč 8,30 Kč 49,80 Kč 50,00 Kč

Poplatek pokrývá paušální náklady na poštovné.
Používání Internetu je zdarma.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US