Centrum slovanské archeologie

Adresa

Velehradská třída 537
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 603 487 403

Vedoucí oddělení

Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
Raně středověká archeologie
tel.: +420 724 127 779
e-mail: lgaluska@mzm.cz

 

 

 

 

Zaměstnanci

 • Mgr. Lucie Valášková - archeolog
  e-mail: lvalaskova@mzm.cz
 • Bc. Jakub Langr - archeolog
  e-mail: jlangr@mzm.cz
 • Milan Železník - knihovník, dokumentace, propagace, průvodce v expozici
  tel.: +420 606 033 103

Charakteristika centra

 • Centrum slovanské archeologie (CSA) Moravského zemského muzea (MZM) bylo jako samostatný útvar v rámci MZM ustanoveno dne 1. 4. 2015. Jeho hlavní sídlo je v Uherském Hradišti, terénní stanici má ve Starém Městě, a jednu pracovnu i v Brně, v rámci Archeologického ústavu MZM. CSA vzniklo z pracoviště slovanské archeologie Archeologického ústavu MZM, dříve Prehistorického oddělení Moravského muzea, působícího zejména ve Starém Městě. Od roku 1949 až do roku 1985 bylo toto pracoviště vedeno prof. PhDr. Vilémem Hrubým, DrSc., od roku 1986 do 2015 doc. PhDr. Luďkem Galuškou, CSc.
 • Terénní archeologická činnost CSA je z hlediska teritoriálního zaměřena na Uherskohradišťsko, zde pak především na lokality v oblasti Starého Města a Modré u Velehradu. Z hlediska časového je jeho zájem vymezen mladší fází stěhování národů (6. století) a začátkem vrcholného středověku (13. století) včetně.
 • Sbírky CSA jsou tvořeny zejména vlastními archeologickými nálezy z období Velké Moravy pocházejícími ze Starého Města, Uherského Hradiště-Sadů, Modré u Velehradu, Osvětiman - hradiska sv. Klimenta, Ostrožské Nové Vsi a dalších míst Uherskohradišťska, ale i nálezy z období časně slovanského, a z doby předvelkomoravské a povelkomoravské. Prim ve sbírce hrají zlaté a stříbrné velkomoravské šperky, včetně tzv. sokolníka, tj, stříbrné terčovité plaketky s vyobrazením jezdce s dravým ptákem - jednoho z nejvýraznějších symbolů Velké Moravy - pocházejícího ze Starého Města.
 • Součástí uherskohradišťského sídla CSA je expozice "Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě". V Brně, v Ditrichštejnském paláci, tvoří sbírkové předměty CSA podstatnou část exponátů ve stávající expozici MZM s názvem Velká Morava. Na smluvní bázi CSA úzce spolupracuje s obcí a archeoskanzenem v Modré u Velehradu, jehož je spolutvůrcem, a dále s předními domácími archeologickými pracovišti, tj. s Archeologickým ústavem AVČR v.v.i. v Brně a Ústavem archeologie a muzeologie FF MU v Brně, ze zahraničních pak s Archeologickým ústavem SAV v Nitře a s Astra Muzeem a s Univerzitou v rumunském Sibiu.
 • CSA vykonává rozsáhlou činnost v oblasti popularizace archeologie a vědy obecně. Pořádá přednášky pro veřejnost, úzce spolupracuje se sdělovacími prostředky na tvorbě rozhlasových a TV pořadů, např. na filmu Svatopluk – vládce Moravanů a Slovanů (2022) a filmových trilogií Slyšte, Slované (2017) a Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů (2013).
CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US