O muzeu > Přehled oddělení > Ředitelka Historického muzea

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Ředitelka Historického muzea

Zpět na přehled oddělení

PhDr. Hana Dvořáková

tel.: +420 542 422 374

e-mail: hdvorakovamzm.cz

 

portrét ke stažení

 

Po studiích na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na katedře etnografie, fakultativně filmová věda, působila jako kurátorka v Městském muzeu v Kloboukách u Brna, Regionálním muzeu v Mikulově, Středisku vědeckého filmu ČSAV. Od roku 1992 je vedoucí Etnografického ústavu MZM a specializuje se na problematiku lidové religiozity, hraček a okrajové žánry. Je členkou Vědecké rady Slovenského národného muzeu, Moravského zemského muzea a Západočeského muzea v Plzni, výstavní rady Národního muzea, odborných komisí včetně poroty oborové soutěže Gloria Musealis, redakční rady Národopisné revue, sborníku Jižní Morava, členkou Národopisné společnoti a Österreichisches Verein für Volkskunde. Je autorkou četných výstavních projektů, z nichž výstava na téma votivních darů „Me tibi dedico“ získala v roce 2000 ocenění Národopisné společnosti, stejně jako výstava „Svět pod sklem, podoby vosku“ (r.2007), spoluřešitelka grantových úkolů, publikuje v odborném domácím i zahraničním tisku, s aktivní účastí na domácích i zahraničních konferencích.

 

Grantové úkoly:

- 1997-2000 Lidová religiozita na Moravě. Grant MK ČR

- 2000-2010 Podíl Moravy na procesu vzniku a proměn ideje čs. státnosti. IG

- 2006-2007 Koncepce účinnější péče o tradiční lid. kulturu. Vládní úkol 

- 2007-2011 Grantový úkol MK 00009486202

 

Výběr publikační činnosti (recenzovaná periodika, monografie, vědecké katalogy, hesla v encyklopediích):

 

- Volkstracht   als  Zeichen  nationaler   Identifikation  und Abgrenzung. In: Netzwerk Volkskunde. Ideen und Wege. Festgabe fur Klaus Beitl. Wien 1999, s- 391-98.ISBN 3-900359-83-0

- Jakub Vrbas.Pohledy  do minulosti  Klobouk u  Brna. Klobouky u Brna 1999, 374 s. Předmluva, úvod, spolu s E. Kordiovským redakce kritického vydání.ISBN 80-85048-92-2.

- De kersttraditii in Moravie.  Katalog výstavy. MZM Brno 2000, 14.s. 

- Me tibi dedico...Katalog výstavy, MZM Brno 2000, 44.s.ISBN 80-7028-156-1

- Pouť v kontextu společenských procesů. In: Tradice lid. kultury v kulturním vývoji české republiky. Strážnice 2001, 109- 114. ISBN 80-86156-41-9

- Fenomén české hračky ve  vztahu k okolním zemím. In: Evropský kulturní   prostor -  jednota v   rozmanitosti.   Praha   1997, s.160-64.ISBN 0009-0794.

- Matičce křtinské z vděčnosti...In:FE,1997, s.37-46.ISSN 0862-1209

- The Star of Betlehem. Katalog výstavy. MZM Brno, 1998, 30.s.ISBN 80-7028-118-9

- Dva  aspekty projevu současné zbožnosti  na příkladě poutí do Zarošic a na Turzovku. In: NR,1998, 2, s.91-98.ISSN 0862-8351

- Na okraj současného stavu  bádání o poutích. In: FE,1998,32,s. 135-143.ISSN 0862-1209

- Ist das bohmische Spielzeug tatsachlich tschechisch? In: Acta Ethnographica Hungarica, 44 / 1-2, 1999,s.225-236. ISSN 1216-9803

- Alte und neue Wallfahrtsorte. In: A Szenttisztelet. Bibilioteca religionis popularis Szegediensis. Szegeg 2001, s.160-164. ISBN 9634824021

- Romské poutě jako jedna z podob účasti na oficiálním náboženském kultu. In: NR, 3/2002, s. 141-147. ISSN 0862-8351

- Tendenzen in der Gestaltung von Sammlungen traditioneller  Kultur in Zentralinstitutionen – am Beispiel des Mährischen Landesmuseums Brünn. In: Die Museumssammlungen- Sammlunsinetention, Auswahlkriterien, Kontextualisierung. Kitteseer Schriften zur Volkskunde, 15,2003,s. 103-110. ISBN 3-902381-02-7

- Marginal Notes concerning the Study of Folk Religiosity in the Czech Lands. In: Ethnology of Religion, s.45-56. Budapest 2004. ISSN 1786-2418, ISBN 9630581795

- Ethnographic Institute of Moravian Museum Brno. In: European ethnographic museums in SEM. Lublaň 2004, s.16-19. Katalog k výstavě. ISBN 961-6388-06-1

- Der Wallfahrtsort als Repräsentant der Nationaltradition. In: Doležel, D.-Kühne,H. (edd.): Wallfahrten in der europaischen Kultur/Pilgrimage in European cultur. Frankfurt a. Main-berlin 2006, s. 687-694. ISSN 1862-149X, ISBN 3-631-54996-2.

- Hledání ráje a umělé světy. K počátkům komercializace tradiční kultury. In: Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. Sborník příspěvků z XXI. Strážnického sympúozia. Strážnice 2006, s. 28-33. ISBN 80-86156-79-6

- Svět pod sklem. Podoby vosku. MZM Brno 2006,47s. ISBN 80-7028-292-3

- Brouček, S.- Jeřábek, R.( edit.) Lidová kultura na Moravě. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha 2007. Hesla ve II.sv.:1/ devocionálie, s.136-137, 2/ hračkářství, s.278-279. Hesla ve III.sv.: 1/ poutní madony, s. 787-789, 2/ poutní místo, s. 789-791.

- Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. Obrazy ze života moravského venkova. Scénář stálé expozice EÚ MZM 2011, s.112s.

- Hanák na Pacifiku. Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila. A man from Haná. The forgotten figure of František Pospíšil. Dvořáková,H. (ed.): Brno 2008,s.218. ISBN 978-80-7028-329-5

- Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila. In: Dvořáková, H.(ed) Hanák na Pacifiku. Brno 2008. s. 7-35.

- Strava jako nositel kulturních stereotypů. In: Dittertová, E. (ed.)Stolečku prostři se. Tischlein deck dich ein. Cheb 2009, s. 16-20. ISBN 978-80-86611-29-7.

- Doklady lidové religiozity v činnosti  Etnografického ústavu MZM. In: FE 2009, s.67-76.

- Bring mir etwas…Wallafahrtsgeschenke. In: Olvasó. Beiträge zur 60. Geburtstag von Gábor Barna. Szeged 2010, ISSN 1419-1288, ISBN 978-963-88914-2-6, s.696-703.

- P.Maria,pomoz, stůj při mně…Na okraj problematiky votivních darů. In: Mihola, J. (ed.) Nebeský Jeruzalém. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu, Brno 2010, s.205-214.  ISBN 978-80-7028-359-2

- Sousedé na talíři- Die Nachbarn auf dem Teller. Brno 2011, s. 11-33. ISBN 978-80-254-9632-9 + ed. katalogu  ke stejnojmenné výstavě.

- Na okraj studia lidové religiozity v českých zemích.In:Mitáček, J., Galuška, L. (eds.)Stopy minulosti.Brno 2011, s 375-6,379-398.ISBN 978-80-7028-384-4

- Votivní dary Madony Svatotomské  (spoluautor K.Severin). In: Čihalík, M.,Suchánek, P.(eds.): Stříbrný oltář. Brno 2011, s.104-117. ISBN 978-80-86752-94-5.

- Die Minderheiten in Mähren im Fokus von František Pospíšil. ISBN 978-3-8309-2722-8. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde Bd. 53 (2012), s. 123–132.Waxmann 2012. Münster/New York/München/Berlin.

- Bilder aus der Wischauer Sprachinsel. Historische Fotografien von František Pospíšil.

- Begleitheft zur Ausstellung des Mährischen Landesmuseums Brün und der München. Mnichov, s. 10-42. Sudetendeutschen Stiftung. Katalog k výstavě. Nemá ISBN.

- Picturing the Dance. František Pospšil- Pionier des ethnographischen Films. In: (Irene Ziehe - Ulrich Hägele ,Hrsg.) Fotografie und Film im Archiv : Sammeln, Bewahren, Erforschen . Visuelle Kultur. Münster ; New York ; München ; Berlin : Waxmann, 2013, ISBN 978-3-8309-2926-0., s.63-72.

- Titoť jsou otcové naši. Pouť nebo tábor lidu? Ohlas cyrilometodějské úcty v lidových vrstvách. ISBN978-80-7308-513-1. In: Junek, Marek (ed.). Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta 2013, s. 251-261.

- Kugluf a povidla – rakouské nebo české? Sladká kuchyně v roli kulturního dědictví. In: Folia Ethnographica XCVIII 2013 47/2, s. 165-177. ISSN 0862-1209.

- Národopis v zákopech a na bojišti. In: J. Mitáček (ed.). Velká válka 1914-1918. Brno MZM 2014, s. 109-114. ISBN 978-80-7028-421-6.

- Ludvík Kunz – osobnost české etnografie. In: Folia ethnographica  XCIX 2014,48/1, s. 5-12.  ISSN 0862-1209.

- Fenomén Grulich . In: Folia Ethnographica, 50/1 2016, 97-110.

- Neznámý pokus o „zasíťování“. Kontakty německých a českých badatelů v letech 1963-1969. In: Etnologie ve zúženém prostoru Woitsch, J.,Jůnová, A.,kol.(ed), Praha 2016.

 

Získaná ocenění:

- Me tibi dedico, Národopisná společnost, nejlepší výstava, r. 2000

- Svět pod sklem, Národopisná společnost, nejlepší výstava, r. 2007

- Hanák na Pacifiku, Fr.Pospíšil, Národopisná společnost, oborový počin, r. 2009

 

Členství ve vědeckých a profesních organizacích:

- Kuratorium Ethn. Museum Kitsee (do r. 2008, rozpuštěno pro uzavření muzea) 

- Österreichisches Verein für Volkskunde 

- Členka poroty Gloria Musealis 2009-2012.

- Člen Ústavní rady Západočeského muzea v Plzni

- Vědecká rada Slovenského národného múzea, Bratislava 

- Výstavní rada Národního muzea, Praha

- Vědecká rada MZM, Brno (od 2011-2016). 

- členka odborné rady Mikulovského výtvarného sympozia Dílna, Mikulov (od r.2003).

- členka Národopisné společnosti, AV Praha.

- členka Komise pro tradiční lid.kulturu 2013-2016 JmK

- členka odborné Komise pro zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lid.kultury JmK 2015

- členka poroty oborové soutěže Gloria Musealis (do r. 2013) 

- členka Národopisné společnosti

- členka Österreichisches Verein für Volkskunde

- členka výboru Českého spolku betlémářů

 

Stipendia:

- 1994 - Moravica a bohemica v centrálních muzejních sbírkách Rakouska (Rakouský ústav pro jihovýchodní a východní Evropu, 1994)

- 1999 - Současné instalační trendy  v etno. muzejnictví. Holandská  asociace muzeí. 1999.

- 2005 - Bayerische Hospitationsprogram für Fachkräfte aus europaischen Museen. Mnichov, 19. - 26. 6. 2005

- 2008 - Bildungsprogram für fachkräfte aus europaischen Museen. Mnichov, květen 2008

- 2012 - Johannes Künzig institutu Freiburg, stipendijní pobyt

- 2014 - Institut für Ostdeutsche Volkskunde Freiburg, stipendijní pobyt

- 2016 - Johannes Künzig institutu Freiburg, stipendijní pobyt


 
vyrobila www.omegedesign.cz