Úvod > Věda a výzkum > Odborné publikace > Řada Anthropos

Řada Anthropos

Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology ang Quaternary Geology

V roce 1964 vydává Moravské museum v Brně a jeho oddělení pro diluvium v řadě Anthropos obsáhlou studii profesora Jana Jelínka „Anthropologie mladší doby kamenné“.Až do osmdesátých let minulého století se pak v edičních počinech muzejního nakladatelství objevují v Anthroposu odborné články se zaměřením na anthropologii, paleontologii a kvartérní geologii.Od roku 2009 se začíná psát nová historie původní vědecké monografické řady. Přední muzejní archeologové a anthropologové publikují na stránkách výsledky své dlouholeté práce z významných archeologických nalezišť jižní Moravy. Do jednotlivých čísel přispívají také zahraniční badatelé, kteří se zabývají danou tematikou, obohacují a rozšiřují tak autorské zázemí Athroposu. Dosud bylo vydáno šest těchto publikací, formátově též navazujících na minulost.V jejich autorském zázemí figurují například doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc., doc. PhDr. Martin Oliva, doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D. a další.

Vydané publikace:

Martin Oliva et al.

SÍDLIŠTĚ MAMUTÍHO LIDU U MILOVIC POD PÁLAVOU, Vol. 27

Otázka struktur s mamutími kostmi

MILOVICE: SITE OF THE MAMMOTH PEOPLE BELOW THE PAVLOV HILLS

The question of Mammoth bone structures 

 

Zdeňka Nerudová – Karel Valoch

MORAVANY NAD VÁHOM 

Katalog paleolitických industrií z výzkumu prof. Karla Absolona

 

Petr Neruda – Zdeňka Nerudová eds.

MORAVSKÝ KRUMLOV IV – Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě

MORAVSKÝ KRUMLOV IV

Moravský Krumlov IV – Multilayer Middle and Early Upper Palaeolithic Site in Moravia

 

Karel Valoch ed. 

MUŠOV I (OKR. BŘECLAV) – GEOLOGICKÁ A ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA NA JIŽNÍ MORAVĚ

Mušov (Bez. Břeclav) – Eine geologische und archäologische Lokalität in Südmähren

 

Zdeňka Nerudová ed. 

JESKYNĚ BALCARKA V MORAVSKÉM KRASU

Interdisciplinární studie

DIE BALCARKA-HÖHLE IM MÄHRISCHEN KARST

Eine Interdisziplinäre Studie

 

Martin Oliva

PRAVĚKÉ HORNICTVÍ V KRUMLOVSKÉM LESE

Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě

PREHISTORIC MINING IN THE “KRUMLOVSKÝ LES” (SOUTHERN MORAVIA)

Origin and development of an industrial-sacred landscape 

 

Petr Neruda – Martina Lázničková – Gabriela Dreslerová

RETUŠÉRY A KOSTI S RÝHAMI Z JESKYNĚ KŮLNA V MORAVSKÉM KRASU

Interdisciplinární analýza tvrdých živočišných tkání ze středopaleolitických bronzů

RETOUCHERS AND BONES WITH GROOWES FROM THE KŮLNA CAVE IN THE MORAVIAN KARST

Interdisciplinary Analysis of Hard Animal Materials from Middle Paleolithic Horizons 

 

Ivana Jarošová – Martina Fojtová – Zdeněk Tvrdý eds.

ANTROPOLOGICKÁ ANALÝZA RANĚ STŘEDOVĚKÉ POPULACE Z DOLNÍCH VĚSTONIC – NA PÍSKÁCH, Vol. 34

Anthropological Analysis of the Early Medieval Population from Dolní Věstonice – Na Pískách 

 

Miriam Nývltová Fišáková

Osteometrická a funkční analýza a evoluce autopodií u rodu Homo

Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodium in genus Homo

 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz