Věda a výzkum > Výzkumné projekty > Ukončené výzkumné projekty

Věda a výzkum

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Benefice

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY

 Zřizovatel:


                      

 
   

 

Ukončené výzkumné projekty

Přehled ukončených projektů a záměrů

DF12P01OVV010 Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy
Poskytovatel: Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Řešitel: doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (Archeologický ústav MZM)
Období řešení projektu: 2012-2015
GAP405/11/0406  Chronostratigrafická revize unikátní paleolitické lokality jeskyně Kůlny
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Moravské zemské muzeum
Řešitel: Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., (Ústav Anthropos)
Období řešení projektu: 2011-2015
GAP409/12/0254 Korespondence Leoše Janáčka. Finální etapa edičního zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a dalších institucích
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Masarykova univerzita
Řešitel: Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (Oddělení dějin hudby MZM)
Období řešení projektu: 2012-2016
DA00P01OOU012 Příprava tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy (2000-2004, MK0/DA)
DA99P01OOU008 České loutkové divadlo – rukopis odborné obrazové publikace o výtvarném fenoménu české loutky (1999-2000, MK0/DA)
DE06P04OMG011 Keltská pohřebiště na Moravě ve sbírkách Moravského zemského muzea (2006-2009, MK0/DE)
DE07P04OMG010 Studium a zhodnocení významné geologické a archeologické lokality Mušov I, evidence dosud získané kolekce materiálu, prezentace a publikace výsledků studia (2007-2008, MK0/DE)
DE07P04OMG011 Bifaciální nástroje jako podklad pro kulturní determinaci (2007-2009, MK0/DE)
DE07P04OMG012 Česká tištěná stolní loutková divadla a dekorace ve sbírce Moravského zemského muzea (2007-2010, MK0/DE)
DE07P04OMG014 Elektronický katalog jako způsob odborného zpracování a prezentace starých archeologických nálezů z období středověku a raného novověku ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně (2007-2010, MK0/DE)
DE07P04OMG021 Evidence, digitalizace, odborné zpracování a prezentace souboru fotografických pozitivů a skleněných negativů z pozůstalosti prof. Karla Absolona, uložených ve sbírkách MZM v Brně (2007-2010, MK0/DE)
DC07P02OUK002 Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR
DD06P03OUK006 Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a Moravy
ED3.2.00/09.0180 Mendelianum - atraktivní svět genetiky (2012-2014, MŠMT)
GA205/95/1211 Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí (1995-1997, GA0/GA)
GA205/96/0855 Přechod magmatické a hydrotermální fáze v komplexních pegmatitech a její vztah k chemickému složení okolních hornin (1996-1998, GA0/GA)
GA205/99/0434 Turmalín, dumortierit a jejich minerální asociace jako indikátor procesů tavení v bórem bohatých peraluminických horninách moldanubika (1999-2001, GA0/GA)
GA205/99/0567 Odraz exhumace variské spodní kůry ve složení viséských siliciklastik (východní okraj Českého masivu) (1999-2001, GA0/GA)
GA206/01/0093 Druhy rodu Marasmius tropické Afriky (2001-2003, GA0/GA)
GA206/04/0995 Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) (2004-2006, GA0/GA)
GA206/06/1126 Antropologická a bioarcheologická analýza neolitických sídlišť na Moravě (2006-2008, GA0/GA)
GA206/07/1555 Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách – národní dědictví světového významu (III) (2007-2010, GA0/GA)
GA206/96/1603 Klasifikace, fylogeneze a biogeografie nadčeledi Cleroidea (Coleoptera) (1996-1998, GA0/GA)
GA206/98/0257 Evropské druhy rodů Hemimycena, Delicatula,, Xeromphalina a Fayodia (1998-2000, GA0/GA)
GA206/99/D002 Vývoj evropské hadí fauny v období kenozoika (1999-2002, GA0/GA)
GA404/00/1070 Pohřebiště neolitických zemědělců s lineární keramikou ve Vedrovicích (2000-2001, GA0/GA)
GA404/02/1038 Těžba a využití kamenných surovin v pravěku Moravy (2002-2004, GA0/GA)
GA404/02/1260 Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě II (2002-2003, GA0/GA)
GA404/03/0157 Paleolit a mezolit Čech, Moravy a Slezska (2003-2005, GA0/GA)
GA404/03/0741 Vedrovice – Ohrazená osada kultury s lineární keramikou I. (2003-2005, GA0/GA)
GA404/05/0182 "Sacrum et profanum" v kultuře tradičních svátků (2005-2007, GA0/GA)
GA404/06/0635 Vývoj peněžně ekonomických vztahů na Moravě ve 13. století (2006-2008, GA0/GA)
GA404/06/1720 Pravěká těžba v Krumlovském lese (příprava a vydání monografie) (2006-2008, GA0/GA)
GA404/07/0856 Neandertálci a úprava kostí – interdisciplinární analýza a kulturní důsledky (2007-2009, GA0/GA)
GA404/08/1321 Sídliště lovců mamutů u Milovic (okr. Břeclav) – vydání publikace (2008-2008, GA0/GA)
GA404/09/0499 Neandertálci z Bojnic v časoprostorovém kontextu střední Evropy

GA404/09/0585 Výšinné sakrální centrum mladší doby bronzové na Cezavách u Blučiny – digitální katalog a analýzy pramenů

GA404/09/1193 Mincovní a měnový vývoj na Moravě ve 2. polovině 13. století
GA404/95/1224 Pravěká sociokultovní architektura na Moravě (1995-1997, GA0/GA)
GA404/95/1419 Těžba, zpracování a distribuce surovin v neolitu jižní Moravy – příklad rohovce z oblasti Krumlovského lesa (1995-1997, GA0/GA)
GA404/96/0019 Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Moravě (1996-1998, GA0/GA)
GA408/06/1524 Identifikace německojazyčných městských divadel na Moravě a ve Slezsku (2006-2008, GA0/GA)
GA408/07/0536  Korespondence Leoše Janáčka. Ediční zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně
GA409/02/1532 Genetika za železnou oponou: její potlačování a reinstitucionalizace v Československu (2002-2004, GA0/GA)
GA526/05/0086 Václavky (Armillaria spp.): druhové spektrum, populační ekologie, fytopatologie a hospodářský význam na příkladu lesních ekosystémů Moravy a Slezska (2005-2007, GA0/GA)
GAP210/10/0743  Chemické složení a stupeň strukturního uspořádání přírodních turmalínů – geochemické versus strukturní faktory (2010-2013, GAO/GA)
GAP405/10/1710 Osobní ozdoby mladého paleolitu na Moravě: tafonomická a technologická analýza
GAP405/12/1422 Měnová politika za vlády Leopolda I. a jeho synů (1657-1750) se zaměřením na území Moravy (2012-2014, GA ČR)
GC206/07/J003 Fylogenetická taxonomie rodu Marasmius (Basidiomycota, Marasmiaceae) a příbuzných rodů v Korejské republice (2007-2009, GA0/GC)
GV404/96/K089 Sídelní aglomerace velkomoravských mocenských center v proměnách údolní nivy (1996-2001, GA0/GV)
IAA3408601 Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických, metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masívu (1996-1998, AV0/IA)
IAA3408902 Tremolitem bohaté mramory jako specifický litotyp pro korelace pestrých jednotek ve východní části Českého masívu (1999-2001, AV0/IA)
IAA9001901 Paleolitické a mezolitické osídlení krasu (1999-2001, AV0/IA)
KJB804270501 Sídliště z pozdní doby římské a počáteční fáze stěhování národů ve Zlechově (2005-2007, AV0/KJ)
KK96M050P140 Studium minerálů z klasických lokalit pegnatitů na Moravě (1996-1996, MK0/KK)
KZ01P02OUK004 Vytvoření centrální databáze knihovních fondů Moravského zemského muzea a její zpřístupnění odborné veřejnosti na Internetu. (2001-2003, MK0/KZ)
KZ97P01OMG062 Monitoring a dokumentace kvantitativních a kvalitativních změn v populaci obojživelníků a plazů ve vztahu k umělému vodnímu režimu v prostoru Horního a Dolního mušovského luhu, Plačkova lesa a ... (1997-1999, MK0/RK)
KZ97P01OMG063 Kraslice na Moravě – tradice, současný stav a muzejní sbírka (1997-1999, MK0/RK)
KZ97P01OMG064 Etnografické fotografie na Moravě na přelomu 19. a 20. století. (1997-2000, MK0/RK)
KZ97P01OMG066 Taxonomie palearktických a orientálních Coraebini (1997-1999, MK0/RK)
KZ97P01OMG066 Taxonomie palearktických a orientálních Coraebini (1997-1999, MK0/RK)
KZ97P01OMG067 Keltské pohřebiště v Brně – Maloměřicích (1997-1999, MK0/RK)
KZ97P01OMG069 Studium klasických lokalit pegmatitů na Moravě (1997-1998, MK0/RK)
KZ97P01OMG070 Průzkum a dokumentace pravěkých těžebních revírů v Krumlovském lese (1997-2000, MK0/RK)
KZ97P01OMG071 Zpracování typového materiálu hub v herbáři Moravského zemského muzea v Brně (1997-1998, MK0/RK)
MEB020809 Zvíře zdroj potravy, zvíře zobrazované: strategie využívání velkých savců v mladém paleolitu (2008-2009, MSM/ME)
MK0CEZ00F2401 Podíl Moravy na procesu vzniku ideje české státnosti (2000-2004, MK0)
MK0CEZ00F2402 Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, karpatské a panonské oblasti a jejich dokumentace (2000-2004, MK0)
PG96283 Vydávání odborných časopisů Moravského zemského muzea v roce 1996 Acta Musei Moraviae a Anthropologie (1996-1996, MSM/PG)
PK01P04RNK001 Lidové umělecké řemeslo v regionu střední Moravy. (2001-2003, MK0/PK)
PK04P04RNK001 Tradice lidových obyčejů v životě současných generací (2004-2005, MK0/PK)
PK99P04OPP040 Prezentace zaniklé středověké vsi Konůvky ve Ždánickém lese formou naučné stezky jako způsob kulturního a turistického využití archeologické lokality v regionu. (1999-2002, MK0/PK)
QD1048 Systémy integrované ochrany ovocných dřevin proti komplexu škodlivých organismů (2001-2005, MZE/QD)
RK01P03OMG020 Obyčejová tradice na Moravě v muzejní sbírce. (2001-2003, MK0/RK)
RK01P03OMG021 Zhodnocení typových materiálů ve sbírce Münch – Bellinghausena v Moravském zemském muzeu v Brně – pokračování. (2001-2002, MK0/RK)
RK04P03OMG002 Keltské pohřebiště v Holubicích (2004-2005, MK0/RK)
RK04P03OMG003 Sídliště lovců mamutů u Milovic (okr. Břeclav) – zpracování výsledků výzkumu a příprava publikace (2004-2005, MK0/RK)
RK04P03OMG012 Začlenění otevřené lokality Moravský Krumlov IV do sbírkových fondů ústavu Anthropos (2004-2005, MK0/RK)
RK04P03OMG013 Sbírka Vesny a její význam z muzeologického hlediska. Úloha Vesny v národně uvědomovacím procesu v letech 1870-1920 (2004-2005, MK0/RK)
RK04P03OMG023 Mechorosty v přístupných jeskyních České republiky (2004-2005, MK0/RK)
RK04P03OMG024 Obnova mokřadních biotopů Třeboňské pánve zasažených srpnovou povodní v roce 2002 – dokumentace změn v biodiversity sinicové a řasové flóry (2004-2005, MK0/RK)
RK96P01OMG039 Klasifikace, fylogeneze a biogeografie čeledí Trogossitidae, Thanerocleridae a Cleridae (Coleoptera) na úrovni rodů a tribů. (1996-1998, MK0/RK)
RK96P01OMG042 Zhodnocení typových materiálů ve sbírce Munch Bellinghausena v Moravském zemském muzeu (1996-1997, MK0/RK)
RK96P01OMG043 Výsledky výzkumů Hemiptera na Moravě prováděné Moravským zemským muzeem (Psylloidea: Psyllinae) (1996-1998, MK0/RK)
RK96P01OMG044 Výsledky výzkumů Hemiptera (Heteroptera) na Moravě prováděných Moravským zemským muzeem ( Reduviidae, Phymatidae, Lygaeidae) (1996-1998, MK0/RK)
RK99P03OMG003 Studium typového materiálu vybraných minerálů popsaných z území Čech a Moravy (1999-2001, MK0/RK)
RK99P03OMG014 Studium klasických lokalit minerálů na Moravě (1999-2002, MK0/RK)
RK99P03OMG015 Morfologie modelových druhů vyšších taxonů Buprestidae (Insecta: Coleoptera) a počítačová analýza znakových stavů. (1999-1999, MK0/RK)
RK99P03OMG016 Vývoj technologie na přechodu středního a mladého paleolitu v kontextu geneze člověka. (1999-2002, MK0/RK)
RK99P03OMG017 Současný stav permokarbonských lokalit boskovické brázdy na Moravě (1999-2001, MK0/RK)
 
vyrobila www.omegedesign.cz