O muzeu > Přehled oddělení > Oddělení dějin divadla

O muzeu

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Konference

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Oddělení dějin divadla

Zpět na přehled oddělení

 

Adresa:
Kapucínské nám. 8
659 37 Brno
tel.: +420 533 435 256 
e-mail: divadelnimzm.cz 

Vedoucí oddělení:

PhDr. Jaroslav Blecha - výzkum, dokumentace a hodnocení přeměn českého loutkového divadla (loutkářské rody, kočovné loutkové divadlo, amatérské rodinné a spolkové loutkové divadlo). Dále srovnávací výzkum a mapování českých loutkářských sbírek s důrazem na determinaci původu českých loutek, hledání obecných znaků v přeměnách jejich tvarosloví a technologie
tel.: +420 533 435 256
e-mail: jblechamzm.cz

Zaměstnanci:

 • Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D. - kurátor. Výzkum a dokumentace profesionálního činoherního divadla 18. – 20. stol. na českém území, resp. na Moravě, s koncentrací na projevy související s lidovým barokním divadlem, českou divadelní avantgardou a modernou
  tel.: +420 533 435 259, e-mail: ajochmanovamzm.cz 
 • Mgr. Hana Ocetková - kurátor. Výzkum a dokumentace profesionálního hudebního divadla a baletu 19.-20. století na Moravě
  tel.: +420 533 435 256, e-mail: hocetkovamzm.cz 
 • Helena Šedá - restaurátor-konzervátor
  tel.: +420 533 435 258, e-mail: hsedamzm.cz 
 • Mgr. Olga Piperová Taušová - konzervátor

Charakteristika oddělení

Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně existuje od roku 1955. Spravuje sbírku teatrálií (ponejvíce moravik), která původně vznikala zásluhou Družstva českého Národního divadla v Brně od roku 1881. Po zániku družstva v roce 1948 bylo správou sbírky pověřeno Moravské muzeum v Brně, kam byly předměty roku 1951 přemístěny (cca 22000 ks). V roce 1955 byl zřízen divadelní referát při hudebně-historickém oddělení, od 1. dubna 1957 bylo pracoviště osamostatněno jako divadelní oddělení. Poté začala být sbírka budována a spravována systematicky, doplňována vlastní akviziční činností. Větší část sbírkového fondu pochází z 19. a 20. století. Malý počet předmětů má původ i v 18. století (divadelní cedule). V současné době pracoviště spravuje více než 87 tisíc sbírkových předmětů a odbornou specializovanou knihovnu o 14000 titulech. Struktura sbírky v zásadě vychází z tradičního pojetí. Základem jsou průvodní dokumenty jednotlivých složek divadla. Z toho hlediska je sbírka teatrálií systemizována, tzn. dokumentuje např. vývoj scénografie, dramaturgie atd. Je zpřístupněna především badatelům v oboru, ne laické veřejnosti. 
Posláním pracoviště je studium, dokumentace, vědecké hodnocení dokumentů, zveřejňování poznatků a osvětová činnost v oblasti divadla na Moravě, tj. sledování a dokumentace současného profesionálního (zčásti i ochotnického) divadla všech druhů a žánrů. Dále výzkum, studium a dokumentace historických divadelních jevů včetně cizojazyčných divadelních kultur na našem území, ovlivňujících vývojové tendence českého divadla. 

Vědeckovýzkumná činnost:

 • Výzkum, dokumentace a hodnocení dějin divadla, resp. divadelní kultury na Moravě, tj. sledování a dokumentace současného profesionálního (zčásti i ochotnického) divadla všech druhů a žánrů. Dále výzkum, studium a dokumentace historických divadelních jevů včetně cizojazyčných divadelních kultur na našem území, ovlivňujících vývojové tendence českého divadla.
 • Dílčí specifické projekty včetně grantových pak vycházejí z konkrétních podmínek, tj. obsazení kurátorských míst (v současné době 3 kurátoři, 2,5 úvazku).
 • Současný výzkumný záměr nese název "Specifikum dějin českého divadla v kontextu s pramennou bází moravik" (Problematika profesionálního divadla 18. století na Moravě. Role významných moravských tvůrčích osobností v české divadelní kultuře 19. a 20. století. Pozice a funkce moravských loutkářských rodů, ochotnických spolkových loutkářských souborů a rodinného loutkového divadla v procesu formování českého divadla.).
 • Cílem je systematické studium, dokumentace a hodnocení přeměn a vývoje českého divadla na Moravě (se zaměřením na další rozšiřování a systemizaci sbírky moravských teatrálií oddělení dějin divadla, tj. nalezení, selekci, získání a dokumentaci reprezentativních dokladů zkoumaného jevu. Dále průběžné vyhodnocování a zveřejňování získaných poznatků).

Sbírkotvorná činnost:

 • Rozšiřování a systemizace sbírky moravských teatrálií, tj. nalézání, selekce, získání a dokumentace reprezentativních dokladů zkoumaného jevu
 • Evidence a katalogizace sbírkových předmětů
 • Digitalizace sbírkových předmětů (obrazová, audiovizuální)
 • Konzervace a restaurování sbírkových předmětů
 • Zhotovování replik sbírkových předmětů (zejména k prezentačním účelům)
 • Sbírkový fond

Badatelské a knihovnické služby:

 • Badatelna – pondělí a středa (8.30-12.00), v jiné termíny v pracovní dny (8-18 hod) po předchozí telefonické nebo korespondenční dohodě
 • Odborná divadelní knihovna – přístupná veřejnosti, výpůjční hodiny po předchozí telefonické dohodě +420 533 435 259, e-mail: dkonecnamzm.cz 

Prezentace:

 • Koncipování a realizace vlastních výstav (domácích i zahraničních)
 • Koncipování a realizace průvodních programů výstav (tvůrčí dílny)
 • Příležitostné přednášky, semináře, besedy, mediální pořady
 • Příležitostná spolupráce s rozhlasem, televizí a filmem
 • Zapůjčování sbírkových předmětů ke studijním a prezentačním účelům

Další činnosti:

 • Expertní popř. znalecké (v případě loutek) posudky, odborné posudky grantů aj. divadelních projektů, determinace a expertizy divadelních předmětů  a souborů předmětů k nákupům do veřejných sbírek, k vývozu do zahraničí a k restaurování, konzultace, služby  badatelům
 • Spolupráce s vysokými školami - FF MU Brno (Kabinet divadelních studií), FF UK Praha (Katedra divadelní vědy), FF UP Olomouc (Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Umělecké centrum UP), JAMU Brno - pedagogická činnost, pravidelné přednášky, posudky  prací, oponentury, konzultace
 • Spolupráce s muzejně divadelními pracovišti - divadelní oddělení NM v Praze, MLK v Chrudimi, divadelní oddělení ZSM v Opavě, Institut umění – Divadelní ústav v Praze
 • Členství a činnost v národních a mezinárodních teatrologických společnostech a institucích (SIBMAS, Teatrologická společnost, Sdružení profesionálních loutkářů, České středisko UNIMA, UNIMA International - Research commission)
 • Význačné realizované grantové projekty a výstupy
 • Nedávno realizované významnější výstavy

Nabídka přednášek (orientačně)

 • České kočovné marionetové divadlo 
  (loutky českých marionetářů, scénografie českého marionetového divadla, repertoár českého marionetového divadla, Matěj Kopecký – symbol českého loutkářství aj.).
 • České amatérské loutkové divadlo
 • České rodinné loutkové divadlo
 • Loutkové divadlo v Brně
 • Teorie a estetika loutkového divadla
 • Dějiny českého činoherního divadla od 17. století do poloviny 20. století
  (lidové divadlo barokní, počátky novodobého českého divadla, romantismus a české divadlo, dramatická tvorba Klicpery a Tyla, realismus na českých scénách, česká divadelní moderna, česká divadelní avantgarda, české divadlo v letech 1918-1945 atp.)
 
vyrobila www.omegedesign.cz