Pořádáme > Soutěže > Muzeum Photo 2017

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Červenec 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Sobota, 27.07.2019
28
29
30

Exkurze
Přednáška
Koncert
Zábava

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Muzeum Photo 2017

4. ročník fotografické soutěže s muzejní a galerijní tematikou

Výsledky 4. ročníku fotosoutěže Muzeum Photo 2017

Porota ve složení Filip Fojtík (fotograf MZM), Jan Cága (fotograf, dokumentátor, nositel řady ocenění Czech Press Photo), Šárka Fidrichová (grafička MZM) rozhodli s ohledem na počet zaslaných fotografií o udělení pouze jedné 1. ceny a jednoho Čestného uznání.

1. cena: Adam Holubovský, Muzeum romské kultury, Brno

První cena bez uvedení soutěžní kategorie byla udělena za soubor pěti černobílých fotografií, na kterých jsou zachycena pietní místa související s holocaustem a účastníci pietních shromáždění. Fotografie z různých míst tvoří jeden obsahově i výtvarně kvalitní celek, v němž použití černobílé barevnosti podporuje působivost tématu i zachycených motivů. Na jednotlivých fotografiích je patrná práce s kompozičním řešením prostoru, světlem a u dvou krajinných motivů také s přírodními strukturami, která posunuje soubor z dokumentární do výtvarné polohy.

Čestné uznání: Pavlu Rozsívalovi, Olomouc

Čestné uznání je uděleno za soubor čtyř barevných ateliérových fotografií kreativně dotvořených dřevěných plastik světců, které tvoří s obdobnými fotografiemi z předchozích ročníků soutěže Muzeum Photo, mimořádně kvalitní a pozitivně působící celek. Kromě kreativního přístupu k aranžmá a kompozici, je oceněna také vysoká technická kvalita a výtvarná kultivovanost všech fotografií.


Všechny fotografie zaslané do soutěže budou vystaveny v Dietrichsteinském paláci – Sále Karla Valocha, Zelný trh 8, Brno v termínu od 13. června do 1. července 2018. K soutěži bude vydán elektronický katalog. Vernisáž výstavy, na které budou předány ceny, se uskuteční 12. června v 17 hodin.

Téma soutěže

Fotografie s tematikou Jak minulost ovlivňuje přítomnost a budoucnost – 200 let muzejnictví aneb muzeum jako paměť národa vzniklé v období od 1. března 2017 do 15. listopadu 2017.

Soutěžní kategorie:

1) Život v muzeu – Snímky z vernisáží, pořádaných akcí, workshopů, nebo třeba obyčejné momentky z denního běžného provozu muzejních a galerijních institucí. Jednoduše vše, kde existuje nějaký vztah mezi člověkem, institucí a uměním.

2) Kreativita v muzeu – Snímky převážně výtvarného pojetí např. sbírkových či jiných předmětů, výstavních prostor, nebo kreativní vizuálně osobité uchopení jakéhokoliv tématu, který má určitý vztah k muzeu, galerii či historickému objektu.

3) Muzeum dětskýma očima – Soutěžní kategorie pro děti a mládež - autorem snímku je osoba do 15 let (včetně). Snímky zachycující expozice, výstavy a muzejní akce z pohledu dětského návštěvníka.

Termín soutěže:

1. 3. 2017 – 15. 11. 2017

Podmínky soutěže:

Účastník se zapojí do soutěže zasláním přihlášky a minimálně jedné fotografie, maximálně však pěti kusů fotografií, které svým pojetím splňují téma soutěže. Vzor přihlášky je volně ke stažení na webu muzea.

Soutěžní fotografie (zvětšeniny) musí mít minimální rozměr 30x40 cm. Na rubovou stranu fotografií napište jméno, příjmení, název a kategorii, do které snímek přihlašujete.

K soutěžním fotografiím musí být přiložena i jejich datová podoba na CD/DVD. Datová podoba snímků musí splňovat následující parametry:
- minimální rozměr 3500 x 2200 pixelů
- rozlišení 300 dpi
- formát JPG v barevném prostoru RGB

Soutěžní fotografie spolu s vytištěnou přihláškou a přiloženou datovou podobou na CD/DVD, doručte (osobně nebo poštou) nejpozději do 15. listopadu 2017 na adresu pořadatele:

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6
659 37 Brno

Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Pánková
tel. +420 533 435 273
mobil: +420 606 738 098
e-mail: epankova@mzm.cz

 • Odesláním soutěžní fotografie účastník soutěže potvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla respektuje. Účastník rovněž tímto potvrzuje své autorství a souhlas s užitím soutěžního díla (fotografií) v souladu s účelem soutěže a jejím určením, a to neomezeně co do místa, času a teritoriálního rozsahu, a všemi způsoby užití, tj. zejména s jejím užitím ve výstavě, ve sdělovacích prostředcích, v tisku, na internetu (především k prezentaci muzea, prezentaci soutěže) a také s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele této soutěže.
 • Odesláním soutěžní fotografie dává účastník soutěže pořadateli souhlas k bezplatnému zveřejnění zaslaných snímků a/nebo jejich částí všemi obvyklými způsoby na komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, včetně internetu, bez časového, územního, množstevního a místního omezení. Toto zahrnuje také právo soutěžní snímky užít a upravit způsobem, který nesnižuje jejich hodnotu, spojit je s jinými díly nebo zařadit do díla souborného, a to ať v souvislosti s propagací této soutěže (včetně budoucích ročníků) pořadatelem nebo osob na soutěži zúčastněných, či pro jakýkoli jiný účel určený pořadatelem. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.
 • Soutěžní fotografie musí být vždy zaslána s vyplněnou přihláškou, jinak bude fotografie ze soutěže vyřazena. V případě soutěžní kategorie do 15 let je podmínkou souhlas zákonného zástupce účastníka soutěže vyjádřený podpisem přihlášky.
 • Přihlášky, které nebudou obsahovat náležitosti stanovené podmínkami soutěže, budou ze soutěže vyloučeny a nebudou hodnoceny.
 • Fotografie poslané do soutěže nelze v průběhu soutěže upravovat (měnit název, popis apod.).
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit soutěžní fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem (především s vulgárním či jiným nevhodným obsahem), popřípadě neodpovídají požadovanému zadání.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za selhání doručení, telefonů, lidská selhání nebo selhání počítačů či za chyby připojení, telefonů, telefonních linek nebo systémů, přetížení na Internetu nebo jakékoli webové stránce, za technické nebo mechanické vady či za jiné vady nebo chyby způsobené vybavením, programem, lidskou chybou nebo jiným způsobem, v souvislosti s včasným podáním úplné přihlášky do soutěže, ani za jakoukoli újmu či škodu způsobenou účastníkovi, na počítači účastníka nebo jakékoli jiné osoby, související s účastí v soutěži nebo vzniklé v jejím důsledku.
 • Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním.
 • Výhry v soutěži jsou nepřevoditelné.
 • Z účasti na soutěži jsou vyloučeni pracovníci MZM a jejich rodinní příslušníci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit ze závažných důvodů, a to bez náhrady.
 • Fotografie přihlášené do soutěže se autorům nevracejí a zůstávají pořadateli.
 • Další práva a povinnosti, které nejsou v těchto podmínkách upraveny, se řídí občanským zákoníkem.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo neudělit první, druhou nebo třetí cenu, případně udělit více cen na témže stupni.

Hodnocení:

Fotografie zaslané do soutěže posoudí odborná porota určená pořadatelem. Snímky budou porotě prezentovány anonymně. Porota má právo, v zájmu zkvalitnění soutěže, rozhodnout o neudělení ceny v kterékoliv z kategorií.

Výsledky soutěže Muzeum Photo 2017 budou vyhlášeny na tiskové konferenci pořádané pořadatelem.

Ceny v soutěžních kategoriích:

V každé ze tří soutěžních kategorií odborná porota udělí první, druhou a třetí cenu. Držitelé prvních cen jednotlivých kategoriích získávají finanční odměnu 3.000 Kč. Držitelé druhých cen získávají 2.000 Kč a držitelé třetích cen získávají 1.000 Kč.

Oceněné a další vybrané práce budou vystaveny na výstavě v prostorách Moravského zemského muzea a k výstavě bude vydán elektronický katalog. Datum uvedení výstavy bude upřesněno pořadatelem po vyhlášení výsledků soutěže.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz