O muzeu > Přehled oddělení > Ústav Anthropos > Krumlovský les 2003

O muzeu

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Benefice

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY

 Zřizovatel:


                      

 
   

 

Výzkum pravěké těžební krajiny v Krumlovském lese (Kat. Mor. Krumlov, okr. Znojmo) v roce 2003

Po sezóně 2002 plné překvapení se v r. 2003 docílilo výsledků méně spektakulárních, avšak z hlediska středoevropské archeologie opět velmi neobvyklých. Směrem po svahu byla prodloužena sonda VI-9-1, ve které jsme loni narazili na šachtu s neolitickými pohřby. Horní šachta v nově otevřeném úseku dosáhla hloubky 6,5 m pod současným povrchem, kde byly práce z bezpeč. důvodů zastaveny, aniž bychom dosáhli sterilního dna. Ústí šachty se nejasně jevilo pod 0,5 m vrstvou lesní půdy a dalším cca půl metrem pravěké haldy. Níže šachta probíhala ve složitém souvrství třetihorních písků a štěrčíků a byla většinou vyplněna jemným žlutým pískem. Ten se jen mezi hl. 4,5 a 5,5 m zřetelně kupolovitě vrstvil a obsahoval vyklenuté polohy hrubších štěrků a štípané industrie. V této úrovni se šachta rozšiřovala do stran, ale nevíme o kolik, protože naše výdřeva nedovolovala horizontální sondáž.. Zde se asi nacházela vytěžovaná sloj s valouny rohovce. Pod tím až ke dnu sondy pokračoval opět jemnější písek s menšími valouny a skrovnou ŠI. Průměr šachty nad rozšířením se pohyboval mezi 1 a 1,5 m.

Ve vzdál. cca 2 m k JZ od šachty se nacházela další šachta, jejíž dno tvořila v hl. 8 m granodioritová skála. Výplň této 7. šachty byla podstatně členitější a místy obsahovala i větší množství štípané industrie. Do hl. 350 cm obnášel průměr nepravidelně kruhovitého horiz. průřezu asi 1,5 m, hlouběji a zvláště u dna se šachta rozšiřovala. Ze SZ strany ji tečovala další šachta (8), jdoucí jen do hl. 3,5 m, zastižená jen v profilu. Na dně obsahovala značné množství ŠI. Její ústí překrývá mocná černá poloha s mladohalštatskými tuhovými střepy. Šachty 6-8 neobsahovaly žádnou keramiku a pouze z šachty 7 pochází drobný uhlík, který by snad mohl poskytnout RC datum. Štípaná industrie i její charakteristická. distribuce se však shoduje s šachtou 5 z r. 2002, jež obsahovala halštatské střepy.

Níže po svahu jsme otevřeli 11 m dl. sondu VI-9-2, jež pod 3-4 m mocnou haldou (datovanou tuhovými střepy do halštatu) odhalila subhorizontální těžbu systémem podkopávek písčítých sedimentů s rohovci. Odtud se nepodařilo získat žádné přímé datovací prvky, úprava jader do kubických tvarů se však velmi liší od ŠI z šachet a odpovídá mladší či pozdní době kamenné.

V nejsevernějším revíru VIII byla otevřena sonda VIII-1-2, která v hl. 3 m dosáhla granodioritového podloží. Celý zásyp tvořily balvany a granodioritový detrit, téměř bez hlinité a písčité složky. Přesto obsahoval valouny rohovce a štípanou industrii. Ta je dle přesných analogií z již datovaných šachet jednoznačně mladoúnětického stáří. V horních vrstvách se ŠI vyskytovala v obrovských kvantech a řidčeji pokračovala až ke dnu. Střepy ani uhlíky se nenašly.

V jižním revíru II jsme na dně největší jámy otevřeli sondu II-10-2. Pod složitou písčitě-kamenitou výplní s výsypkami ŠI se v hl. 4m nacházelo skalní dno, klesající do neznámé hloubky směrem k S. Použitá technologie řadí štíp. industrii do konce st. d. bronzové, což by mohla potvrdit data z nalezených uhlíků.

Z grantových prostředků jsme hradili i výzkum paleolitické lokality Mor. Krumlov IV, která se nachází v areálu VI. těžebního revíru (výzkum vedou P. a Z. Nerudovi a do r. 2002 byl podporován grantem MK ČR - viz zvl. zprávu na této stránce Anthroposu).

Překvapující datování rozmachu těžby do starší doby bronzové potvrdila radiokarbonová data ze sond I-1-1, III-1-1 a IV-2-1, která spadají na závěr uvedené epochy. Další 3 data ze sondy VI-1-3 kladou tamní rozsáhlou terasovou těžbu do závěru eneolitu. Je zajímavé, že pohárové kultury z této doby téměř postrádaly sídliště a zásahy do země jsou s výjimkou hrobů jen sporadické. Další 2 data se týkají šachty č. 4 v sondě VI-9-1 se 2 ženskými kostrami a miskou na nožce - prokázalo se, že miska i kostry (z hloubek 6 a 7 m) pocházejí z nejmladší MMK, tj. z časného eneolitu. Všechna data byla získána z laboratoře v Groningen. Rozbory dřevěných uhlíků (dr. Čulíková) ukázaly, že ve vzorcích ze všech období (začátek a konec eneolitu, konec st.d. bronzové) zde značně převládaly duby, stejně jako dnes.

Spoluřešitel prof. A. Přichystal zkoumal výskyt jurských rohovců u Olomučan a archeoologickou sondáží (ved. M. Přichystal) objevil pravděpodobné stopy pravěké těžby se spoustou artefaktů.

Publikace (o výzkumu v Krumlovském lese a o problematice kamenných surovin v rámci grantu GAČR "Těžba a využití kamenných surovin v pravěku Moravy"): 

  • M. Oliva: Extraction de silexite jurassique dans la foret de Krumlov (Krumlovský les, Moravie du sud, rép. Tcheque) sous ses aspects pratiques et sociaux. In: Les matieres premieres lithiques en préhistoire, 245-252. Préhistoire du Sud-Est, suppl. No. 5. Cressensac 2003.
  • M. Oliva: O nezanedbatelnosti neočekávatelného: štípané industrie starší doby bronzové na Moravě. AR 55, 2003, 10-46.
  • M. Oliva: L'approvisionnement en matiere premiere dans le Gravettien morave dans son contexte économique et social. In: J. Brůžek, B. Vandermeersch et M.D. Garralda eds. Changements biologiques et culturels en Europe de la fin du Paléolithique moyen au Néolithique, 117-128. Université Bordeaux. I. Bordeaux 2003.
  • M. Oliva: Géographie du Magdalénien morave sous l'aspect économique et social. In: S.A. Vasilev, O. Soffer, J. Kozlowski eds.: Perceived Landscapes and Built Environments, The cultural geography of Late Paleolithic Eurasia, 131-137. BAR int. ser. 1122, Oxford.
  • M. Oliva: Gravettien okrajových zón pálavského mikroregionu a menších sídelních oblastí na Moravě
  • AMM sci. soc. 88, 2003, 91-132. Spoluřešitel: Přichystal, A. 2003: Petroarcheologie ve střední Evropě po třiceti letech. - Sborník abstraktů z konference "Petrológia a jej aplikácie: súčastnosť a perspektívy", str. 5, Univerzita Komenského v Bratislavě. Hašek, V. - Přichystal, A. - Tomešek, J. 2003: Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci Olomučany. II. etapa. - 7 stran. MS PřF MU v Brně a AÚ AV ČR v Brně.

Řada dalších statí je v tisku. 

(Martin OLIVA)

 
vyrobila www.omegedesign.cz