Pořádáme > Multimediální průvodci > 9. Návrat demokracie 1989 - 1993

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Září 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
6
7
8
9
10
11
12
20
21
Úterý, 21.09.2021
22
23
Čtvrtek, 23.09.2021
24
25
26
27
28
29
30

Přednáška
Doprovodná akce
Exkurze
Zábava

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Návrat demokracie 1989 - 1993

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

předcházející kapitola | následující kapitola

Return of Democracy
Возвращение демократии

 

Koncem 80. let rostla nespokojenost s komunistickým režimem. Občané se museli nejenom nadále smiřovat s omezením svých práv a svobod, kromě toho bylo stále více patrné obecné zaostávání za západní Evropou. Životní úroveň ve srovnání například se sousedním Rakouskem byla viditelně nižší, v průmyslových oblastech rostly zdravotní problémy související s poškozeným životním prostředím. Přípustná přitom byla maximálně umírněná kritika stávajícího stavu, která nesměla směřovat vůči systému jako takovému či adresně vůči jeho špičkám. Režim byl chráněn nejen svým represivním aparátem, ale i obecným strachem z možného postihu.

V letech 1988 - 1989 rostla aktivita opozice i počet občanů ochotných se na akcích opozice angažovat. K dosavadním disidentům se přidávali další, rodily se nové občanské iniciativy, přibývaly petice vyjadřující nesouhlas s režimem a postupně začínaly i pokojné protirežimní demonstrace. Ty byly potlačovány silou. Zásah proti studentské demonstraci v Praze na Národní třídě 17. listopadu 1989 inicioval prudký nárůst opozičních aktivit a rychlý pád režimu. Od 20. listopadu probíhaly ve větších městech masové protirežimní demonstrace, ke stávkujícím pražským studentům a divadlům se přidávali kolegové po celé republice, vznikaly pobočky Občanského fóra, hnutí, které v českých zemích v prvních dnech revoluce sjednotilo opozici a vedlo vyjednávání se státní mocí. Během prosince 1989 byla jmenována první nekomunistická vláda a normalizačního prezidenta Gustáva Husáka na sklonku roku vystřídal disident Václav Havel. V červnu roku 1990 proběhly první svobodné parlamentní volby, na podzim téhož roku se poprvé svobodně volilo na obecní úrovni.

V prvních měsících po listopadu 1989 se intenzivně jednalo o budoucím uspořádání státu. Neshody mezi českou a slovenskou reprezentací postupně vnášely do obecné diskuse také možnost rozdělení státu. Po sametové revoluci se také objevily požadavky na změnu postavení Moravy. Velkou podporu měla myšlenka obnovení země Moravskoslezské, resp. jiného řešení, které by poskytlo samosprávu Moravě a českému Slezsku, ať již v rámci české části federace, nebo ve formě návratu myšlenky trojfederace. Především ve volbách v roce 1990 výrazně uspělo Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko. Rostoucí napětí v česko - slovenských vztazích ale nakonec těmto snahám nepřálo.

Pád režimu uvolnil možnosti cestování, řada občanů měla možnost se na vlastní oči seznámit s realitou západní Evropy. Tisíce lidí vyrážely na nákupy či za poznáním do zemí, kam donedávna bylo pro běžného občana značně komplikované, vycestovat. Měnila se také celková orientace státu, dosavadní spolupráce především se Sovětským svazem byla nahrazena orientací na západní struktury. 

Velkým tématem se stalo vyrovnání se s minulostí. Minulý režim byl sice poražen, ale bylo otázkou, zda a jak mají být potrestáni jeho představitelé, resp. koho vlastně považovat za viníka. Komunistická strana nebyla zakázána ani rozpuštěna, očekávalo se, zda se distancuje od své minulosti. Symbolem se nakonec staly lustrace, zaměřené proti osobám napojeným na Státní tajnou bezpečnost.

První měsíce byly v mnoha směrech ve znamení značné euforie a velkých pozitivních očekávání. Postupně se ale mezi nimi objevovala také první zklamání. Některé požadavky nebyly naplněny, u jiných se vedla nekonečná jednání. Úspěch jednotlivců v ekonomické oblasti začali lidé v některých případech spojovat s podvody či s korupcí. Životní úroveň nerostla tak, jak mnozí lidé očekávali. Porevoluční vývoj tak postupně začal obyvatele dělit na vítěze a poražené.

English:

The dissatisfaction with the communist regime grew in the late 1980s. Citizens had to not only continue to deal with restrictions of their rights and freedoms, but the general falling behind Western Europe was more and more apparent. Compared, for example, with the neighbouring Austria, the standard of living was clearly lower, and health problems associated with environmental damage were growing in industrial areas. However, only moderate criticism of the situation was permitted and could not be directed towards the system as such or specifically against its leaders. The regime was protected not only by its repressive apparatus, but also by a general fear of possible punishment.

Activities of the opposition and the number of people willing to be involved in events of the opposition increased in the years 1988-1989. The existing dissidents were joined by others, new citizens’ initiatives were born, there were more and more petitions expressing opposition to the regime and peaceful anti-regime demonstrations began to take place over time. They were suppressed by force. The interventions against a student demonstration on Národní Street in Prague on 17 November 1989 initiated a sharp rise in opposition activities and a rapid fall of the regime. From 20 November, mass anti-regime demonstrations were taking place in larger cities, the striking students and theatres in Prague were joined by their colleagues throughout the country, branches of the Civil Forum, a movement that united the opposition in the Czech lands in the first days of the revolution and led negotiations with the state power, were established. In December 1989, the first non-communist government was appointed and the normalization president Gustáv Husák was replaced by dissident Václav Havel at the end of the year. In June 1990, the first free parliamentary 

elections were held, and the first free general elections took place in the autumn of the same year.

Intensive negotiations regarding the future organisation of the state were held in the first months after November 1989. Disagreements between the Czech and Slovak representations gradually introduced the possibility to divide the state into the general discussions. Demands to change the position of Moravia appeared after the Velvet Revolution. Great support was given to the idea of restoring the Moravian-Silesian land or another solution that would give autonomy to Moravia and the Czech Silesia, whether within the Czech part of the federation or in the form of a return to the idea of a tri-federation. The Movement for Autonomous Democracy - Association for Moravia and Silesia - succeeded significantly mainly in the 1990 elections. However, the growing tensions in the Czech-Slovak relationships eventually did not favour such efforts.

The fall of the regime opened up the possibility to travel and many residents had the opportunity to see the reality of Western Europe with their own eyes. Thousands of people set off on shopping trips or to explore countries which were difficult to travel for an ordinary citizen until then. The overall orientation of the state was also changing, mainly the previous cooperation with the Soviet Union was replaced by orientation towards the Western structures.

Dealing with the past was a major issue. Although the previous regime was defeated, the question was whether and how its representatives should be punished and whom to actually consider being the culprit. The Communist Party was not banned or dissolved, it was expected to see whether it distances itself from its past. Lustrations aimed against people connected to the State Secret Security eventually became a symbol.

The first months were in many ways marked by considerable euphoria and highly positive expectations. Gradually, however, first disappointments appeared among them. Some requirements were not met, while others led to endless negotiations. In some cases, people began to link the success of individuals in the economic sphere to fraud or corruption. The standard of living was not growing as fast as many people expected. The post-revolutionary developments gradually began to divide the residents into winners and losers.

Русский:

В конце 80-х годов возрастало недовольство коммунистическим режимом. Граждане были вынуждены смириться не только с ограничением их прав и свобод, но и со все более заметной общей отсталостью от западной Европы.  Например, по сравнению с соседней Австрией уровень жизни был явно ниже, из-за загрязнения окружающей среды ухудшалось здоровье жителей промышленных областей.  При этом допускалась только лишь умеренная критика существующего положения, которая не должна была быть направлена против системы как таковой или конкретно против ее высших представителей. Защиту режима обеспечивал не только его репрессивный аппарат, но и всеобщий страх перед преследованиями.

В 1988–1989 годы усилилась активность оппозиции и увеличилось число граждан, готовых принимать участие в мероприятиях оппозиции. Ряды диссидентов расширялись, рождалась новая гражданская инициатива, появлялись петиции, выражающие недовольство режимом, и постепенно начинались мирные демонстрации, направленные против режима. Эти демонстрации подавлялись силой. Разгон студенческой демонстрации 17 ноября 1989 года на Национальном бульваре в Праге инициировал резкое усиление оппозиционной активности и быстрое падение режима. С 20 ноября в крупных городах проходили демонстрации протеста против режима, к бастующим пражским студентам и театрам присоединялись коллеги со всей страны, возникали филиалы «Гражданского форума», движения, которое в первые дни революции объединило оппозицию и вело переговоры с государственной властью. В декабре 1989 года было сформировано первое правительство без коммунистов, и в конце года президента периода нормализации Густава Гусака сменил диссидент Вацлав Гавел. В июне 1990 года прошли первые свободные парламентские выборы, а осенью того же года первые свободные выборы на муниципальном уровне. 

В первые месяцы после ноября 1989 года велись интенсивные переговоры о будущем устройстве государства. Разногласия между чешскими и словацкими представителями постепенно вносили в общую дискуссию возможность разделения государства. После бархатной революции также возникли требования изменения статуса Моравии. Большой поддержкой пользовалась идея восстановления Моравскосилезской земли или иного решения, которое предоставило бы Моравии и чешской Силезии автономию в рамках чешской части федерации или в форме возвращения идеи тройственной федерации.  Главным образом на выборах 1990 года добилось успеха «Движение за автономную демократию – Общество за Моравию и Силезию». Растущее напряжение в чешско-словацких отношениях в конечном счете не благоприятствовало этим стремлениям. 

Падение режима расширило возможности поездок за рубеж, многие граждане могли собственными глазами увидеть реальную жизнь в Западной Европе. Тысячи людей отправлялись за покупками или в познавательных целях в страны, в которые еще недавно обычному человеку было очень сложно выехать. Изменилась также общая ориентировка государства, на смену прежнему сотрудничеству главным образом с Советским Союзом пришла ориентировка на западные структуры. 

Одной из главных тем стало примирение с прошлым. Режим был поражен, но оставался вопрос, должны ли быть (и каким образом) наказаны его представители, и кого, собственно, считать виновным. Коммунистическая партия не была ни запрещена, ни расформирована, ожидалось, что она дистанцируется от своего прошлого. Символом в конечном счете стали проверки, направленные против лиц, связанных с Госбезопасностью.

Первые месяцы во многом проходили под знаком эйфории и больших надежд. Возникали также первые разочарования. Некоторые требования не были выполнены, о других велись бесконечные переговоры. Успехи отдельных лиц в экономической области в некоторых случаях люди связывали с мошенничеством и коррупцией. Уровень жизни не улучшался настолько, насколько ожидало большинство людей.  Таким образом послереволюционное развитие разделило граждан на победителей и пораженных.

 
vyrobila www.omegedesign.cz