Pořádáme > Multimediální průvodci > 1. Konec starých časů: Pod vládou dvojhlavého orla 1905-1914

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Prosinec 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
Středa, 01.12.2021
2
3
Pátek, 03.12.2021
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výstava
Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Konec starých časů: Pod vládou dvojhlavého orla 1905-1914

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

následující kapitola

End of Old Times: Under the Rule of the Two-Headed Eagle
Конец старых времен: Под властью двуглавого орла

 

Je tomu už pěkných pár desetiletí, kdy se Evropou prohnala jedna z revolučních bouří. V letech 1848–1849 zasáhla i české země, tvořící tehdy součást habsburské monarchie, mnohonárodnostního státu, který ani neměl vlastní jméno. Pro zmíněnou říši to byla krize systému a konec celé jedné dějinné epochy. Zjednodušeně hovoříme o pádu feudalismu a s ním o konci absolutistického státu, odstranění privilegií šlechty a osvobození lidových vrstev z poddanských povinností.

Staré bylo nahrazeno novým: vzniká občanská společnost, jejímž projevem byl stát, v němž práva a povinnosti obyvatel byly definovány ústavou. Cestou voleb a činností parlamentu měly mít masy obyvatel podíl na správě věcí veřejných, na řízení státu a utváření jeho politiky. Historickými trendy nově se utvářející společnosti, která je zároveň produkovala, byly liberalismus, industrializace, byrokratizace, politizace a nacionalizace. V pozadí však byla stále přítomná idea císaře Františka Josefa I., který od příchodu na trůn snil o jednotné, centralizované a germanizované monarchii, aniž přitom více uvažoval nad narůstajícími politickými a národnostními problémy v různých místech své říše

Zásadními milníky vývoje společnosti do vypuknutí první světové války bylo období Bachova neoabsolutismu (cca 1851–1859), prohraná válka v Itálii (1859), únorová ústava z r. 1861 včetně obnovení zemských zřízení a volebních řádů, prusko–rakouská válka v r. 1866 a návazné vyrovnání s Maďary (1867), kdy vznikl vlastně nový stát, zvaný Rakousko–Uhersko. V rámci jeho první části, zvané též Předlitavsko, se pak odehrával vývoj Čech, Moravy i Slezska.

Následující téměř půlstoletí bylo obdobím relativního klidu a prosperity monarchie. Utvářela se novodobá občanská společnost s dosud nevídanou mírou demokratismu, kdy rozhodujícím činitelem měl být občan, plně uplatňující ale i plnící svá práva, definovaná v rámci ústavního a politického systému, kdy se utváří státní, zemská a komunální politika a s ní spojená a propojená moc zákonodárná, výkonná a soudní, resp. její instituce. Vše mělo mít své místo, vše mělo podléhat řádu a pořádku. Řadový občan byl jednak předmětem této politiky, jednak ji prožíval a spoluutvářel na základě zaručených občanských práv, včetně svobody tisku, shromažďování a spolkové činnosti, která nabyla masového rozsahu a forem. Otevřel se prostor pro vznik a rozvoj politických stran a politický i nepolitický tisk, mající stále větší vliv na vznik a rozvoj veřejného mínění. Docházelo k nebývalému rozvoji školství, měnily se podmínky pro náboženský život a uskutečnění svobody vyznání.

Ruku v ruce s rozvojem občanské společnosti šel přes dílčí výkyvy i rozvoj hospodářství, dopravních systémů (železnice, automobilismus) a komunikací nebo moderních spojovacích prostředků, jako byl telegraf a telefon. Stále více se prosazovala elektrická energie, ať už sloužící k osvětlení domácností nebo pohonu strojů. Objevila se první letadla. Nebývalé okouzlení všech vrstev společnosti pak přinesla kinematografie. Vývojem procházela rovněž kultura, která posléze dospěla k vytvoření jedinečného výtvarného stylu, secese.

Český národ, na přelomu 18. a 19. století zdánlivě zapomenutý a dle některých i odsouzený k zániku, dospěl během tzv. dlouhého století v národ moderní s rozvinutou kulturou a školstvím, národ, který vykročil k mohutné industrializaci českých zemí, národ, který měl vlastní Národní divadlo i Akademii věd a umění, národ, který se politicky i národnostně domáhal stejných práv a pozic, jako měli dosud vládnoucí Němci, případně Maďaři. První roky 20. století byly jen pokračováním desetiletí předchozích. Zdánlivě nekončící období prosperity, klidu a míru jako by nikdy nemělo skončit. Symbolem kontinuity byla zejména osobnost císaře Františka Josefa I., který svou dlouhou vládou a dynastickým kultem byl paradoxně tím největším pojítkem mezi stále více rozhádanými národy monarchie.

English:

It has been quite a few decades since the time when one of revolutionary storms swept through Europe. In the years 1848-1849, it also impacted the Czech lands, then part of the Habsburg Monarchy, a multi-nationality state which did not even have its own name. For the empire, it was a crisis of the system and the end of an entire historical epoch. We are simply talking about the fall of feudalism and the associated end of an absolutist state, elimination of the privileges of the nobility and the liberation of the popular classes from servile obligations.

The old was replaced by the new: a civil society emerged, the manifestation of which was a state, in which the rights and obligations of the population were defined by a constitution. Through elections and activities of the parliament, the masses of the population were supposed to participate in the governance of public affairs, the management of the state and the shaping of its policy. The historical trends of the newly emerging society, which was producing them at the same time, were liberalism, industrialisation, bureaucratization, politicisation and nationalisation. In the background, however, the idea of Emperor Franz Joseph I was still present, who dreamt of a unified, centralised and germanised monarchy since coming to the throne, without giving any more thought to the growing political and national problems in different areas of his empire.

The key milestones in the development of the society until the outbreak of World War I were the period of Bach’s neo-absolutism (around 1851-1859), a lost war in Italy (1859), February Constitution of 1861, including the restoration of the provincial systems and electoral regulations, the Prussian-Austrian War in 1866 and the subsequent settlement with the Hungarians (1867), when a new state called Austria-Hungary was established. During the first part, also called Cisleithania, Bohemia, Moravia and Silesia were developing.

The following nearly half a century was a period of relative peace and prosperity of the monarchy. A modern civil society was shaping with an unprecedented degree of democracy, where the decisive factors were supposed to be citizens fully exercising but also fulfilling their rights, as defined within the constitutional and political system, when the state, provincial and communal policy and the associated and related legislative, executive and judicial powers and their institutions were shaping. Everything was supposed to have its place; everything was supposed to be subject to law and order. An ordinary citizen was both subject to this policy and experiencing and cocreating it based on guaranteed civil rights, including freedom of press, assembly and association which was of mass extent and forms. Space opened up for the emergence and development of political parties and political and non-political press, having an increasing impact on the emergence and development of public opinion. There was an unprecedented development of education, and the conditions for religious life and the realisation of freedom of religion were changing.

With partial fluctuations, the development of economy, transport systems (railways, automotive industry) and communications or modern means of transmission, such as the telegraph and telephone, continued hand in hand with the development of civil society. Electricity continued to be increasingly widely used, whether for household lighting or powering machines. First aircraft emerged. Cinema brought an unprecedented fascination of all strata of society. Culture was also undergoing some developments and eventually resulted in the creation of a unique artistic style - Art Noveau.

The Czech nation, which was seemingly forgotten at the turn of the 18th and 19th centuries and even condemned to extinction by some, turned, during the so-called long century, into a modern nation with a developed culture and education, a nation heading towards massive industrialisation of the Czech lands, a nation that had its own National Theatre and Academy of Sciences and Arts, a nation politically and nationally demanding the same rights and positions that were the privilege of the ruling Germans or Hungarians until then. The early years of the 20th century were just a continuation of the previous decades. As if the seemingly endless period of prosperity, peace and quiet was never going to end. A symbol of the continuity was mainly Emperor Franz Joseph I, whose long reign and dynastic cult were paradoxically the greatest links between the increasingly fractious nations of the monarchy.

Русский:

Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как над Европой пронеслась одна из революционных бурь. В 1848–1849 годы она захватила и чешские земли, бывшие в то время частью габсбургской монархии, многонационального государства, у которого даже не было собственного названия. Для упомянутой империи это был кризис системы и конец одной исторической эпохи. В несколько упрощенной форме мы говорим о падении феодализма и связанном с ним конце абсолютистского государства, отмене привилегий аристократии и освобождении народных слоев от подданнических обязанностей.

Старое было заменено новым: возникло гражданское общество и как его волеизъявление – государство, в котором права и обязанности граждан были определены конституцией. Посредством выборов и парламента массы населения принимали участие в управлении общественными делами, управлении государством и формировании его политики. Историческими тенденциями вновь возникающего общества, которое их одновременно формировало, были либерализм, индустриализация, бюрократизация, политизация и национализация. При этом на заднем плане сохранялась идея императора Франца Иосифа I, который с момента вступления на престол мечтал о единой, централизованной и германизированной монархии, не принимая во внимание возрастающие политические и национальные проблемы в разных местах его империи.

Главными вехами развития общества до начала Первой мировой войны были неоабсолютизм Баха (приблизительно 1851–1859), проигранная война в Италии (1859), февральская конституция 1861 года, включая восстановление земского устройства и порядка выборов, австро-прусская война 1866 года и заключение Австро-венгерского соглашения (1867), в результате которого возникло новое государство Австро-Венгрия. В рамках его первой части, называемой Цислейтания, развивались Чехия, Моравия и Силезия.

Следующие почти пятьдесят лет были периодом относительного спокойствия и процветания монархии. Формировалось новое гражданское общество с небывалой степенью демократизации, в котором решающим фактором был гражданин, полностью осуществляющий свои права и выполняющий обязанности, определенные в рамках конституционной и политической системы, при формировании государственной, земской и коммунальной политики и связанной с ней законодательной, исполнительной и судебной власти и ее органов. Все должно было быть на своем месте, все должно было подчиняться режиму и порядку. Рядовой гражданин с одной стороны был предметом этой политики и с другой стороны ощущал и формировал ее на основе гарантированных гражданских прав, включая свободу печати, собраний и деятельности общественных объединений, которая приобрела массовые масштабы и формы. Возникли условия для создания и развития политических партий, политических и неполитических средств массовой информации, которые оказывали все большее влияние на формирование и развитие общественного мнения. Небывалыми темпами развивалась система образования, менялись условия религиозной жизни и свободы вероисповедания.

Несмотря на отдельные отклонения, рука об руку с развитием гражданского общества развивались экономика, система транспорта (железные дороги, автомобильный транспорт) и коммуникации, а также современные средства связи, такие как телеграф и телефон. Расширялось использование электроэнергии, как для освещения жилья, так и для работы механизмов. Появились первые самолеты. Небывалое очарование внесла в жизнь всех слоев населения кинематография. Развивалась также культура, кульминацией этого развития было возникновение уникального стиля модерн.

На рубеже 18 и 19 веков кажущийся забытым и по мнению некоторых обреченный на исчезновение чешский народ на протяжении так называемого долгого века превратился в современный народ с развитой культурой и системой просвещения, народ, который встал на путь масштабной индустриализации чешских земель, народ, у которого был собственный Национальный театр и Академия наук и искусств, народ, который добивался таких же политических и национальных прав и позиций, какими до сих пор обладали только правящие немцы или венгры. Первые годы 20 века были только лишь продолжением предыдущих десятилетий. Казалось, что период процветания, спокойствия и мира никогда не закончится. Символом преемственности была главным образом личность императора Франца Иосифа I, который, как ни парадоксально, благодаря своему многолетнему правлению и культу династии стал самым крепким связующим звеном рассорившихся народов монархии.

 
vyrobila www.omegedesign.cz