O muzeu > Projekty > Projekt Komenského cesty > Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Praha / Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Adresa:
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 
Valdštejnská 20 
118 00 – Praha 1-Malá Strana
 

Tel.: +420 257 533 455

E-mail: pedagog@npmk.cz
 

Webové stránky NPMK 

Muzeum a knihovna (dále jen NPMK) jsou významným badatelským a dokumentačním centrem orientovaným na dějiny českého školství, pedagogiky, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na odkaz J. A. Komenského.

Muzeum vzniklo v r. 1892 jako výraz snahy českých učitelů o uchování a dokumentování historických tradic českého školství a pedagogiky. První oficiální návrh na založení Musea Komenského předložil na schůzi literárního a pedagogického odboru Ústředního spolku jednot učitelských v Čechách v r. 1889 pražský učitel Josef Klika (1857-1906). Stalo se tak téměř přesně po deseti letech, která uplynula od první valné hromady spolku, na níž se poprvé objevila myšlenka na vytvoření instituce shromažďující předměty týkající se školy a vyučování. Patří mezi nejstarší muzea v České republice. Od roku 1991 je státním rezortním muzeem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Od r. 1957 do r. 1996 se sídlem muzea stal Valdštejnský palác. Od r. 1996 doposud jsou hlavním sídlem instituce dvě renezanční budovy ze 16. století ve Valdštejnské ul. 20, Praha 1. Bohatá sbírka NPMK se člení na šest podsbírek: Písemnosti a tisky, Knihy, Mapy, Školní pomůcky a inventář, Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná obrazová nebo zvuková média a Historická podsbírka. NPMK také pečuje o unikátní historický fond komenian, nádherné školní obrazy, řada z nich je vystavena v expozici. Od  r. 1991 muzeum spravuje vzácný fond - Archiv Přemysla Pittra a Olgy Fierzové (www.pitter.npmk.cz). Spolupracuje s mnoha zahraničními školami a institucemi v oblasti historie, pedagogiky, komeniologie aj. Vydává pedagogickou řadu Historia Scholastica.

Pro veřejnost je otevřena stálá expozice Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě (česko-anglické texty). Expozice je průběžně doplňována krátkodobými výstavami s příbuznou tematikou. Muzeum a knihovna nabízejí přednášky, semináře, soutěže, naučné pořady a koncerty, dále akreditované programy pro učitele, řadu speciálních programů pro děti a širokou veřejnost aj. V rámci činnosti NPMK využívá i sousední Pražské zahrady pod Hradem a prostory v Senátu.

Vedle základních činností a nabídek se instituce zabývá budováním Památníku Hodonín (u Kunštátu) a následnou realizací stálé historické expozice (činnost vychází z usnesení vlády ČR). Oddělením NPMK je i veřejně přístupná Pedagogická knihovna J. A. Komenského s celostátní působností. Knihovna je zaměřená na oblast výchovy, vzdělávání, školství a společenských věd. Jedná se o největší oborově zaměřený fond v ČR. Své služby (výpůjční, rešeršní, bibliograficko-informační, reprografické, novinkové) nabízí a poskytuje nejen učitelům a studentům pedagogických oborů středních a vysokých škol, studujícím společenskovědních oborů, ale i široké veřejnosti. Záznamy téměř celého fondu knihovny (knihy a vázané časopisy) jsou přístupné prostřednictvím online katalogu na webové stránce knihovny www.npmk.cz. Mezi speciální sbírky knihovny patří sbírka učebnic pro základní a střední školy od začátku 19. století a jedinečná sbírka našich i zahraničních slabikářů, učebních osnov, plánů, učebních textů všech vysokých škol bývalého Československa, po roce 1990 především skript pedagogických fakult, dále sbírky pedagogických časopisů od 30. let 19. století do současnosti, sbírka literatury pro děti a mládež od konce 18. století po současnost, a také sbírka komeniologické literatury.

Fotogalerie

Jeden ze školních obrazů v expozici NPMK Jeden ze školních obrazů v expozici NPMK Knihtiskařská dílna z doby Komenského, rytina z díla J. A. Komenského Orbis pictus Komenský od Nedbala, sál NPMK Lavice z 19. století v expozici NPMK Písařský koutek pro děti v expozici NPMK Stará třída v expozici Školní kabinet v expozici NPMK Škola z doby J. A. Komenského Skupina starých tisků NPMK Sál J. A. Komenského v expozici NPMK Sál J. A. Komenského v expozici NPMK Společenský sál NPMK Mezinárodní konference NPMK v Karolinu Potomci J. A. Komenského v NPMK Pražské zahrady sousedící s NPMK
 
vyrobila www.omegedesign.cz