Science and Research > The series Anthropos

The series Anthropos

Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology ang Quaternary Geology

In 1964 the Moravian Museum Brno / Diluvium department published an extensive paper by Prof. RNDr. Jan Jelínek, DrSc. "Anthropologie mladší doby kamenné" (Anthropology of the Neolithics) in the series Anthropos. Until the 1980s the museum editing department was publishing in the above mentioned series papers from the field of anthropology, palaeontology and quartenary geology. A new chapter of the original series of scientific monographs started in 2009. Prominent museum archaeologists and anthropologists have been publishing there the results of their long year research on important archaeological sites in South Moravia. Foreign researchers specialising in the given topics contribute to the respective issues and broaden the circle of the authors of this publication. Until now six issues have appeared, respecting the original format. Their authors are e.g. doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc., doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D. and others.

Published issues:

Martin Oliva et al.

SÍDLIŠTĚ MAMUTÍHO LIDU U MILOVIC POD PÁLAVOU, Vol. 27

Otázka struktur s mamutími kostmi

MILOVICE: SITE OF THE MAMMOTH PEOPLE BELOW THE PAVLOV HILLS

The question of Mammoth bone structures 

 

Zdeňka Nerudová – Karel Valoch

MORAVANY NAD VÁHOM 

Katalog paleolitických industrií z výzkumu prof. Karla Absolona

 

Petr Neruda – Zdeňka Nerudová eds.

MORAVSKÝ KRUMLOV IV – Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě

MORAVSKÝ KRUMLOV IV

Moravský Krumlov IV – Multilayer Middle and Early Upper Palaeolithic Site in Moravia

 

Karel Valoch ed. 

MUŠOV I (OKR. BŘECLAV) – GEOLOGICKÁ A ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA NA JIŽNÍ MORAVĚ

Mušov (Bez. Břeclav) – Eine geologische und archäologische Lokalität in Südmähren

 

Zdeňka Nerudová ed. 

JESKYNĚ BALCARKA V MORAVSKÉM KRASU

Interdisciplinární studie

DIE BALCARKA-HÖHLE IM MÄHRISCHEN KARST

Eine Interdisziplinäre Studie

 

Martin Oliva

PRAVĚKÉ HORNICTVÍ V KRUMLOVSKÉM LESE

Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě

PREHISTORIC MINING IN THE “KRUMLOVSKÝ LES” (SOUTHERN MORAVIA)

Origin and development of an industrial-sacred landscape 

 

Petr Neruda – Martina Lázničková – Gabriela Dreslerová

RETUŠÉRY A KOSTI S RÝHAMI Z JESKYNĚ KŮLNA V MORAVSKÉM KRASU

Interdisciplinární analýza tvrdých živočišných tkání ze středopaleolitických bronzů

RETOUCHERS AND BONES WITH GROOWES FROM THE KŮLNA CAVE IN THE MORAVIAN KARST

Interdisciplinary Analysis of Hard Animal Materials from Middle Paleolithic Horizons 

 

Ivana Jarošová – Martina Fojtová – Zdeněk Tvrdý eds.

ANTROPOLOGICKÁ ANALÝZA RANĚ STŘEDOVĚKÉ POPULACE Z DOLNÍCH VĚSTONIC – NA PÍSKÁCH, Vol. 34

Anthropological Analysis of the Early Medieval Population from Dolní Věstonice – Na Pískách 

 
vyrobila www.omegedesign.cz