89/2004 > 89/2004
  


PHOTO GALLERY

E-SHOP

RENTING


LIBRARY

MENDELIANUM                      

 
       

 

Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 90/2005

Obsah - Inhalt - Contents
  
Fojt, B., ČERMÁK, F., ĎURIŠOVÁ, J., HLADÍKOVÁ, J., Hoffman, V., Kopa, D., Trdlička, Z., Zeman, J.: 
Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
Nová Ves near Rýmařov - Pb-Zn ore deposit (Jeseníky Mts., Czech Republic)
3
 


 Cempírek, J., Novák, M.:
Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum 
Dumortierite and tourmaline from abyssal pegmatites at Vémyslice near Moravský Krumlov, Gföhl unit, Moldanubicum
45
 


 ŠKODA, R., NOVÁK, M.: 
Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum 
Accessory Nb,Ta,Ti-oxide minerals from a pegmatite at uranium mine Drahonín, Strážek Moldanubicum
55
 


 ŽÁČEK, V.: 
Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu 
Cordierite - sekaninaite from the contact aureole of the Žulová granite pluton, eastern Variscan front, Czech Republic
67
 


 Malý, K.: 
Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika) 
Mineralogy of polymetallic ore occurrence near Heroltice (Svratka Dome, Moravicum)
81
 


 Doležalová, H., Losos, Z.: 
Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná 
Sphalerite of different genetic types of sulphide ore mineralization in the uranium deposit Rožná
91
 


 Kučera, J., Slobodník, M., Sulovský, P.: 
Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku 
The chemical composition of sphalerites from hydrothermal veins in rocks of the Lower Carboniferous of the Nízký Jeseník Upland and the block of Maleník
103
 


 Pauliš, P., Novák, F., Ševců, J.: 
Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení Vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách 
Secondary minerals from uranium deposit Jelení vrch near Horní Hoštice in the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
121
 


 Houzar, S., Leichmann, J., Kapinus, A., Vávra, V.: 
Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava 
REE-bearing marble from Horní Dunajovice (Lukov Unit, Moravicum) in Western Moravia
139
 


 Nehyba, S., Buriánek, D.: 
Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně 
Chemistry of garnet and tourmaline - contribution to provenance studies of fine grained Neogene deposits of the Carpathian Foredeep
149
 


 Zachovalová, K., Leichmann, J.:
Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: V. durbachity 
Contribution to the Knowledge of Provenance of Pebbles from the upper Visean Conglomerates in the Drahany Uplands: V. Durbachites
161
 


 Gnojek, I.: 
Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
Geological interpretation of the geomagnetic anomalies of the NE Moravia and the Czech part of Silesia
173
 


 Dostál, O.: 
Paleontologie lokality Obora
Paleontology of the Obora localit
189
 Ivanov, M., Musil, R.: 
Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
Preliminary results of investigation of Neogene vertebrates from the Mokrá-Quarry site
223
 
vyrobila www.omegedesign.cz