E-shop > Obsah Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales > Impressum (CZ)

E-shop

  

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Acta Musei Moraviae - Scientiae Sociales

Odborný recenzovaný časopis - obor společenské vědy
Vydává: Moravské zemské muzeum, Brno
ISSN 0323-0570

AMM sc. soc. publikuje originální odborné práce z archeologie, historie, dějin umění a dějin vědy, týkající se především území Moravy a českého Slezska. Příspěvky jsou recenzovány externími recenzenty.

Vedoucí redaktor:

  • doc. PhDr. Martin Oliva, PhD, ústavAnthropos, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, e-mail: moliva@mzm.cz 

Redakční rada:

  • doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc., Ústav archeologické památkkové péče, Brno
  • doc. PhDr. Tomáš Knoz, PhD. Masarykova univerzita, Brno
  • PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc., Moravské zemské muzeum. Brno.

Instrukce pro autory:

Korespondenční adresa pro příjem příspěvků je doc. PhDr. Martin Oliva, PhD., ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno. Využít lze i e-mailovou adresu moliva@mzm.cz 

Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, v elektronické podobě ve formátu MS Word nebo PDF (tabulky a obrázky zařazené za textem) na e-mailové adrese editora, na CD a nebo běžnou poštou ve 3 tištěných kopiích s přiložený elektronickým nosičem. Příspěvky musí mít řádkování 2 nebo 1,5, zarovnání doleva,velikost písma 11 n. 12, jednostranný tisk s číslovanými stranami. Termín odevzdání rukopisu je pravidelně ke konci února běžného roku.

 

Každý příspěvek musí obsahovat titulní stranu s abstraktem v angličtině, upravenou dle následujícího příkladu:

VYVINUTÝ SZELETIEN Z LOKALITY ONDRATICE Ia - MALÁ ZAČAKOVÁ
LE SZELETIEN EVOLUE DU SITE ONDRATICE Ia - MALA ZACAKOVA
MARTIN OLIVA1 - MARTA LÖWENSTEIN2
1. MZM - ANTHROPOS
2. LUDWIG KARL UVIVERSITÄT, FROHEIM

ABSTRACT: …….
KEY WORDS: Ondratice, Szeletian, Bohunician, Jerzmanowician Points, Chipped Industry, Raw Material Economy, Moravia.

 

U článků v češtině musí následovat résumé v jazyce anglickém, německém nebo francouzském, u cizojazyčných článků je vyžadován naopak souhrn v českém jazyce (min. 1 strana).

 

Literatura citovaná v textu bude uváděna v podobě: (ZEMAN 1998, 16; 2008; ZEMAN - HODINOVÁ SPURNÁ 2008, 355, 381sq.; MUSIL et al. 2008, 340-346), podle ZEMANA a DVOŘÁKA (1999) a ZEMAN et al. (2000) - v případě že jde o více než dva autory.

 

Soupis literatury k celému příspěvku bude uveden za textem podle abecedy ve formě:
ABSOLON, K., 1935a: Otaslavice, eine neue, große palaeolithische Station in Mähren mit Quarzit-Aurignacien. Polygrafia. Brünn. 
ABSOLON, K., 1935b: Über Grossformen des quarzitischen Aurignaciens der palaeolithischen Station Ondratice in Mähren. Polygrafia. Brünn. 
COMBIER, J., 1955: Pointes levalloisiennes retouchées sur la face plane (pointes, type Soyons). Bulletin Soc. Préh. Fr. 52, 432-434. 
NERUDA, P. - NERUDOVÁ, Z. - OLIVA, M., 2004: Stratigrafie paleolitických lokalit v oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského muzea, sci. soc. 89, v tisku. 
NERUDOVÁ, Z., 2000: Ondratický szeletien: poloha Drysice I, III a Ondratice IV. Pravěk NŘ 10, 9-33. 
OLIVA, M., 1996: Le Paléolithique supérieur da la République Tchèque (1991-1995). UISPP, Congrès de Forli 1996, Commission Pal. sup., Bilan 1991 - 1996, ERAUL 76, 115-129. Liège. 
TOSTEVIN, G., 2000: The Middle to Upper Paleolithic transition from the Levant to Central Europe: In situ development or diffusion? In: J. ORSCHCHIED - G.C. WENIGER edd.: Neanderthals and Modern humans - discussing the transition: Central and Eastern Europe from 50,000 - 30,000 BP, 92-111. Mettmann.

 

Jako ilustrace k příspěvku budou přijímány pouze originály (černobílé nebo barevné fotografie, pérovky) a nebo kvalitně digitalizované kopie. U vybarvení ploch preferujte šrafy před odstíny šedé Obrázky jsou preferovány v elektronické formě (JPG, TIF). Je nezbytné zohlednit kvalitu ilustrací a tabulek s ohledem na čitelnost po zmenšení (tisknutelná oblast časopisu je 19,5×12,5 cm). Množství ilustrací a tabulek musí být úměrné rozsahu článku. Popisy obrázků a tabulek budou dodány samostatně za článkem, a to dvojjazyčně, v jazyce příspěvku a v češtině. Barevné obrázky mohou být vytištěny pouze po dohodě s redakcí a s finanční podporou autora.
Při konečné úpravě rukopisu pro tisk a formu odevzdání příspěvku doporučujeme využít konzultaci s editorem časopisu.

 

O přijetí příspěvku k publikování rozhoduje redakční rada na základě vyjádření recenzentů.

 

Autor, který publikuje v Acta Musei Moraviae - Sci. soc. poskytuje autorská práva k dílu vydavateli. Autoři jsou odměňováni 25 ks separátů svého příspěvku. Pokud má autor zájem o větší množství separátů, lze mu po předchozí dohodě s redakcí za finanční úhradu vyhovět.

 
vyrobila www.omegedesign.cz