E-shop > Obsah Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae > Impressum (CZ)

E-shop

  

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Acta Musei Moraviae - Scientiae Geologicae


Odborný recenzovaný časopis - obor geologické vědy
Vydává: Moravské zemské muzeum, Brno
ISSN 1211-8796

Časopis AMM, Sci. geol. navazuje na odborný časopis, který muzeum začalo vydávat na konci 19. století (Acta Musei Franciscae). Vlastní časopis byl založen v r. 1901 (pod jménem Časopis Moravského muzea zemského), od r. 1949 existovala samostatná řada přírodovědecká (Scientiae naturalis). Acta Musei Moraviae vycházejí 3× resp. 6× ročně.

Specializovaná řada časopisu - Scientiae geologicae (se samostatným ISSN) se vydělila od roku 1997 (ročník 82). Publikovány jsou původní práce ze všech oborů geologických věd (mineralogie, petrologie, geochemie, strukturní a ložisková geologie, geofyzika, paleontologie a v menší míře i speleologie a geomorfologie), věnované problematice geologických jednotek, které vystupují na území České republiky, především Moravy a Slezska. Od roku 2008 vychází s periodicitou 2× ročně v jednom svazku. Publikuje články v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, vždy s anglickým abstraktem. Rukopisy jsou recenzovány externími nezávislými odborníky.

Editor:

  • RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Mineralogicko-petrografické odd., Moravské zemské muzeum, Brno
Asistent editora:
  • Mgr. Jan Cempírek, Mineralogicko-petrografické odd., Moravské zemské muzeum, Brno
Redakční rada:
  • Mgr. David Buriánek, Ph.D., Česká geologická služba, Brno
  • Mgr. Jan Filip, Ph.D., Palackého univerzita, Olomouc
  • Mgr. Milan Geršl, Česká geologická služba, Brno
  • Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., Česká geologická služba, Brno
  • Mgr. Martin Ivanov, Dr, Masarykova univerzita, Brno
  • Prof. RNDr. Milan Novák, CSc, Masarykova univerzita, Brno
  • RNDr. Vladimír Šrein, CSc, AV ČR, Praha
Adresa redakce: 
  • RNDr. Stanislav Houzar, PhD., Mineralogicko-petrografické odd., Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, e-mail: shouzar@mzm.cz 

Instrukce pro autory:

Časopis Acta Musei Moraviae - Scientiae geologicae publikuje originální odborné práce ze všech oborů geologických věd (mineralogie, petrologie, geochemie, strukturní a ložisková geologie, geofyzika, paleontologie a v menší míře i speleologie a geomorfologie), věnované problematice geologických jednotek, které vystupují na území České republiky, především Moravy a Slezska. Příspěvky jsou recenzovány externími recenzenty.

Korespondenční adresa pro příjem příspěvků je dr. Stanislav Houzar, Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno. Využít lze i e-mailovou adresu shouzar@mzm.cz

Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, v elektronické podobě ve formátu MS Word nebo PDF (tabulky a obrázky zařazené za textem) na e-mailové adrese editora, na CD a nebo běžnou poštou ve 3 tištěných kopiích. Příspěvky musí mít dvojité řádkování, velikost písma 12, jednostranný tisk s číslovanými stranami. Termín odevzdání rukopisu je pravidelně ke konci kalendářního roku.

Každý příspěvek musí obsahovat titulní stranu s abstraktem v angličtině, upravenou dle následujícího příkladu:

Vltavín z Moravských Bránic, Morava, Česká republika
Moldavite from Moravské Bránice, Moravia, Czech Republic
Stanislav Houzar, Milan Novák & Vladimír Šrein
Abstract
Houzar, S., Novák, M., Šrein, V.: Moldavite from Moravské Bránice, Moravia, Czech Republic. - Acta Mus. Morav., Sci. geol, 00, 000-000 (with English summary)
vlastní text abstraktu (s rozsahem podle délky článku)
Key words: ferrous moldavite, chemical composition, shape, Moravia
adresy všech autorů v angličtině, příp. e-mail

U cizojazyčných článků je vyžadován navíc i krátký souhrn v českém jazyce (max. 300 slov).

Literatura citovaná v textu bude uváděna v podobě: (Zeman 1998), podle Zemana a Dvořáka (1999) a Zeman et al. (2000) - v případě že jde o více než dva autory.

Soupis literatury k celému příspěvku bude uveden za textem podle abecedy ve formě:

Estes, R., de Queiroz, K., Gauthier, J., 1988: Phylogenetic Relationships within Squamata. - In: R. Estes, G. Pregill (Eds.): Phylogenetic Relationships of the Lizard Families: Essays Commemorating Charles L. Camp., 119-281, Stanford University Press. Stanford, California.
Kruťa, T., 1966: Moravské nerosty a jejich literatura. - Moravské muzeum, Brno, 380 p.
Novák, M., Houzar, S., Pfeiferová, A., 1998: Mineralogie pegmatitu v Rožné. - název časopisu (pokud možno podle mezinárodní zkratky), ročník, číslo (pokud je známo), rozsah stran (od-do).

Jako ilustrace k příspěvku budou přijímány pouze originály (černobílé nebo barevné fotografie, pérovky) a nebo kvalitně digitalizované kopie. U vybarvení ploch preferujte šrafy před odstíny šedé Obrázky jsou preferovány v elektronické formě (JPG, TIFF, GIF, BMP, Corel 9). Je nezbytné zohlednit kvalitu ilustrací a tabulek s ohledem na čitelnost po zmenšení (tisknutelná oblast časopisu je 19,5×12,5 cm). Množství ilustrací a tabulek musí být úměrné rozsahu článku. Popisy obrázků a tabulek budou dodány samostatně za článkem, a to dvojjazyčně, anglicky (nebo v jazyce příspěvku) a v českém jazyce. Barevné obrázky mohou být vytištěny pouze po dohodě s redakcí a s finanční podporou autora.

Finální verzi rukopisu
 (po recenzi) přijímá redakce v elektronické podobě, především na CD/DVD nebo na disketě 3,5" (text ve formátu MS Word, obrázky odděleně od textu, tabulky v MS Excel nebo MS Word).

Při konečné úpravě rukopisu pro tisk a formu odevzdání příspěvku doporučujeme využít konzultaci s editorem časopisu.

O přijetí příspěvku k publikování rozhoduje redakční rada na základě vyjádření recenzentů.

Autor, který publikuje v Acta Musei Moraviae - Sci. geol. poskytuje autorská práva k dílu vydavateli. Autoři jsou odměňováni 25 ks separátů svého příspěvku, popřípadě 1 výtiskem časopisu. Pokud má autor zájem o větší množství separátů, lze mu po předchozí dohodě s redakcí za finanční úhradu vyhovět

 
vyrobila www.omegedesign.cz