E-shop > Obsah Folia numismatica > Impressum (CZ)

E-shop

  

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Folia numismatica - Supplementum ad Acta Musei Moraviae 


Vydává Moravské zemské muzeum, Brno.
ISSN 0862-1195


Informace o časopisu
Folia Numismatica jako samostatná řada Acta Musei Moraviae vznikla v roce 1986. Těžištěm časopisu jsou peněžní dějiny Moravy v širším kontextu evropského vývoje. Časopis shromažďuje nové poznatky a objevy v numismatice, sleduje aktuální a důležité postřehy v evropském prostoru. Strukturu periodika zahrnuje také medailistiku, faleristiku, zprávy o aktuálním kulturně společenském dění, informace o nové odborné literatuře. Od počátku vzniku periodika je garantována vysoká vědecká úroveň jménem prof. Sejbala, který Folia Numismatica redigoval a publikoval v nich výsledky své badatelské práce. Na fóru časopisu se kromě tuzemských odborníků prezentují také významné osobnosti současné evropské numismatiky Prof. Stanislaw Suchodolski, Prof. Paul Arnold a jiní.

Šéfredaktorka
 • Mgr. Dagmar Kašparová, Numismatické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno
Redakční rada
 • PhDr. Jan Šmerda (numismatik, vedoucí numismatického oddělení MZM, Brno)
 • RNDr. Ivan Koláčný (nezávislý falerista, Brno)
 • Mgr. Luboš Polanský (numismatik, Národní muzeum, Praha)
 • PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (archeolog, Archaia Brno, o.p.s.) 
Redakce
 • MZM numismatické oddělení
  Zelný trh č. 6, 659 37 Brno
  tel.: 533 435 262
  e-mail: dkasparova@mzm.cz

Instrukce pro autory

Pokyny pro úpravu příspěvků

Příspěvky odevzdávejte na CD-ROM, nebo na disketě v textovém editoru MS Word, formát DOC, resp. RTF.
Používejte co nejméně formátování textu s výjimkou níže uvedených pravidel. Soubory pojmenujte pokud možno jedním slovem, zpravidla prvním podstatným jménem názvu stati bez diakritiky.
Zpracování mapek, grafů, tabulek, případně obrazového materiálu projednejte, prosíme, předem s redakcí.
K článku musí být přiloženo cizojazyčné resumé o maximální délce jedné normostrany (30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků s mezerami)
Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazeny v podobě horního indexu. Poznámky vkládejte vždy za interpunkci!
V textu rozepisujte slovy čísla od 1 do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi.
Uvozovky používejte v následující podobě: "Ius Regale Montanorum", po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů se nedělají odklepy u pomlčky. Správná varianta: 1346-1378.

Zkratky
V poznámkách užívejte následující zkratky:

 • strana - s.
 • signatura - sig.
 • folio - f.
 • recta - r.
 • versa - v.
 • karton - kart.
 • rukopis - rkp.
 • následující - n.
 • vydavatel, editor - ed.
 • vydavatelé, editoři - edd.
 • herausgeben von - hg. von
 • Herausgeber - Hg., Hgg.
 • redaktor - red.
 • srovnej - srov.
 • inventární číslo - inv.č.
 • číslo - č.
Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte následovně, včetně dodržení uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora v plném znění):

Vzory
Sejbal, Jiří: Základy peněžního vývoje. Brno 1997, s. 107.

Pošvář, Jaroslav: Mincovní opatření na Moravě v letech 1750-1858,. Mor.numismatické zprávy 12, 1970, s. 56-57.

Riley-Smith, Jonathan: Families, Crusades and Settlement in the Latin East, 1102-1131. In: Die Kreuzfahrerstaaten als multikulturelle Gesellschaft. Einwanderer und Minderheiten im 12. und 13. Jahrhundert. Hg. von H. E. Mayer unter Mitarbeit von E. Müller-Luckner. Schriften Historischen Kollegs. Kolloquien 37. München 1997, s. 9.

nebo

Kořalka, Jiří: Die Wahl einer Frau in den böhmischen Landtag im Jahre 1912. In: FRIEDRICH, Margaret - URBANITSCH, Peter (edd.): Von Bürgern und ihren Frauen. Bürgertum in der Habsburgermonarchie V. Wien - Köln - Weimar 1996, s. 165-178.

Sejbal, Jiří: Mincovnicovní činnost Jihlavy v době husitské. In: Sborník příspěvků k 555. výročí vyhlášení Basilejských kompaktát v Jihlavě 1436-1991, Brno - Jihlava1991, s. 47-54.

Při opakování díla stačí uvést: Sejbal, J.: Základy, s. 36.

Při opakování autora:

Týž: Moravská mince doby husitské, Brno 1965, s. 47
Při opakování autora i díla:
Tamtéž, s. 85-86.

Při citacích vydaných pramenů uveďte nejprve název edice a v závorce zkratku, která bude v poznámkách dále používána:

Vzor
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (= CDB) V-2. Edd. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981, s. 181-182, č. 591.
Dále jen:
CDB V-2, s. 182, č. 592.

Při citacích nevydaných pramenů uveďte nejdříve plný název archivu, místo jeho sídla, název a označení fondu, signaturu, resp. inventární číslo, a folio nebo stranu.

Vzor

Moravský zemský archiv Brno. E 28 Jezuité v Olomouci, sg. P 3/9, f. 15r.

Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň. Pokud není uvedeno místo vydání, pak: s. l., pokud není uvedeno datum: s. d.

Děkujeme za dodržování pokynů 
 
vyrobila www.omegedesign.cz