O muzeu > Přehled oddělení > Centrum humanistických studií > Comenius 1592-1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět

O muzeu

 

Kalendář akcí

Leden 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Comenius 1592-1670. Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět

Jízdárna Pražského hradu | 20. 12. 2020 - 31. 5. 2021

Oficiální stránky výstavy: comenius2020.cz

V roce 2020 si celý kulturní svět připomíná 350. výročí úmrtí moravského rodáka, učence, pedagoga a teologa evropského významu Jana Amose Komenského (1592-1670). Komenský je jednou z centrálních postav české a evropské kulturní paměti a zůstává i úhelným prvkem národní, konfesní i profesní kolektivní identity. Od počátku novodobé reflexe jeho díla a osobnosti vznikla nepřeberná řada výtvarných, literárních, později též divadelních i filmových děl, jež potvrzovaly a současně zpětně posilovaly historický význam "učitele národů". K velkému jubileu připravuje Centrum humanistických studií Moravského zemského muzea do Jízdárny Pražského hradu výstavu, která představí Komenského v širokém kontextu české a evropské historie jeho doby.


Základem expozice, která se dělí do šesti oddílů, budou klíčové fenomény sociálních a duchovních dějin raného novověku, jak se projevovaly v dílech výtvarného umění i v pracích významných myslitelů. Stěžejní témata prolínající myšlením Jana Amose Komenského tu budou připomenuta množstvím exponátů z českých i zahraničních sbírek, z nichž mnohé uvidí návštěvníci vůbec poprvé. Představen bude též Komenský v optice historické tradice a proměny, jimiž procházel jeho myšlenkový odkaz v průběhu uplynulých století.

Doprovodná publikace:

Reprezentativní doprovodná publikace k výstavě představuje množství exponátů spojených s Komenským, jeho dobou i jeho druhým životem. Některé jsou zde publikovány vůbec poprvé, jiné nově interpretovány. Atraktivní katalog obsahuje přes 400 barevných reprodukcí. K objednání zde.

I. Velké theatrum: Obrazy člověka a světa

Nebo tu ze všeho světa jazyků a národů, všelijakého věku, zrostu, pohlaví, stavu, řádu a povolání lidé byli. Na něž nejprve hledě, vidím předivné jich sem tam motání jako při rojení včel a mnohem divněji. - Labyrint světa a ráj srdce

Pro úvodní oddíl výstavy budou určující emblémy divadla a labyrintu jako metaforické obrazy světa. Výběr exponátů směřuje od „objektivních“ modelů makrokosmu a země (globy, mapy) k zachycení mikrokosmu – člověka jako individua a jako tvora společenského; sem náležejí alchymistické a astronomické/astrologické traktáty, velké všeobjímající systémy (Descartes, Hobbes, ale i Kepler), filozofická díla (včetně ramistických spisů) a bohatý obrazový materiál: zachycení labyrintů (architektonických, zahradních, přírodních) a různých divadelních struktur (vedle "skutečných" divadel a inscenací též třeba anatomická theatra a festivity, jakož i dobové sbírky umění a kuriozit strukturované jako scénické celky).

Tematická díla Komenského: Labyrint světa a ráj srdce, divadelní hry (Diogenes Cynicus redivivus, Abrahamus patriarcha...).

 

II. Rozdělená společnost

Nyní má každý svůj Babylón za krásný a věří, že to je pravý Jeruzalém, který před ničím neustupuje, před nímž však ustupuje vše. - Unum necessarium

Téma tohoto oddílu tvoří odkazy na konfesně a politicky rozdělenou společnost Komenského doby. Reflektuje atmosféru "strachu na Západě", do níž se vedle eschatologických traumat promítaly obavy z katastrof živelných, neúrody, epidemií, ale také ze stále jen obtížně zadržované osmanské expanze. Těžiště expozice budou tvořit zrcadlově prezentované atributy římskokatolické církve na jedné a evangelických denominací (s důrazem na jednotu bratrskou) na druhé straně. Výběr exponátů se neomezí pouze na staré tisky, ale zahrne i díla uměleckého řemesla (paramenta, liturgické náčiní), alegorická vyobrazení, portréty a malované epitafy. Důraz bude položen na momenty vzájemné konfrontace obou táborů – polemické tisky, karikatury, manipulovaná zpravodajství, pamflety atd. Do tohoto kontextu budou vsazeny též polemické práce Komenského a jeho díla z oblasti chiliasmu a revelací.

 

III. Evropa ve válce a míru

Přemožení se buď zabíjejí, anebo se zajímají, anebo utíkají. - Orbis pictus

Třetí kapitola bude těsně navazovat na předchozí oddíl, bude však více pracovat s konkrétními historickými reáliemi. Úvod tvoří alegorické obrazy války a míru, vlastní náplň pak dokumentace čtyř hlavních válečných konfliktů, jichž byl Komenský přímým i nepřímým svědkem: třicetileté války, války polsko-švédské, první války nizozemsko-anglické a konečně bojů s Turky v Uhrách. Kontrapunkt budou představovat připomínky náboženských smírů (augsburský mír - Česká konfese - Rudolfův majestát) a mírových jednání v Bredě a zejména v Münsteru a Osnabrücku. Vestfálský mír zde bude tematizován jako událost, která ukončila ničivý ozbrojený konflikt, ale pro Komenského současně představovala ve svých politických důsledcích doživotní trauma. Exponátovou náplň bude tvořit bohatý ikonografický materiál doplněný o archivní doklady a ukázky dobových militarií. Z Komenského díla tu budou evokovány na jedné straně jeho mírové snahy (Angelus pacis), zájem o aktuální politické otázky a snahu o jejich ovlivnění (např. Letzte Posaun über Deutschland), na druhé však i profetické představy o vyvrácení panství katolických Habsburků.

 

IV. Dílna lidskosti

Tiskárna živá, tj. umění krátkým, a přece obsažným a vybraným způsobem vtisknout moudrost nikoli na papír, nýbrž do myslí. - Unum necessarium

Tato kapitola má záměrně představovat kontrast oproti oběma předchozím, jejichž námětem jsou konfrontace a intolerance. Expozice bude metaforicky evokovat tiskárnu, dominantu bude tvořit tiskařský lis doplněný o další autentické vybavení raně novověkých tiskařských oficín a o ukázky knihtiskařského umění a knižní kultury Komenského doby s důrazem na tiskárnu v Kralicích, německá vydavatelská centra (Frankfurt, Lipsko) a posléze Amsterodam. Hlavním tématem bude Komenský jako pedagog a evropsky uznávaný myslitel. Jádrem expozice proto budou Komenského didaktické spisy a učebnice (zejména multiplikáty díla Orbis pictus), současně se zde ale připomenou i další školské systémy raného novověku (Melanchton, Béza, ale též jezuité a piaristé). V této části výstavy bude také na vybraných příkladech představena "republika učenců" spojující evropské intelektuály bez ohledu na konfesní bariéry. Prostor zde dostanou rovněž slova uznání, jichž se Komenskému dostalo od katolických vzdělanců (Valerián Magni, Bohuslav Balbín...).

 

V. Životní pouť Jana Amose Komenského ("časová osa")

Vzdávám tedy díky Bohu svému, jenž chtěl, abych byl po celý svůj život mužem touhy. - Unum necessarium

Tato část není míněna jako statický oddíl expozice, ale jako její hlavní komunikační osa, přičemž výše popsané kapitoly výstavy budou tvořit odbočky, z nichž se divák bude opakovaně vracet k průřezovému tématu chronologického a věcného přehledu Komenského života a díla. Smyslem je učinit tuto "povinnou" součást výstavy maximálně poutavou a sdělnou, tj. shromáždit zde vedle unikátních exponátů maximum dobového ikonografického materiálu a trojrozměrných exponátů - vyhnout se přemíře papíru, reprodukcí a popisnosti. Výsledkem bude pestrý, do několika rovin strukturovaný „proudový“ obraz historického vývoje ohraničeného lety 1592 a 1670. Na pozadí příběhu Komenského života tu budou sledovány pohnuté dějiny Evropy v daném období.

 

VI. Komenský v labyrintech paměti

Dotkl jsem se obecných labyrintů lidského pokolení, mám připomenout i své vlastní? - Unum necessarium

Závěrečný oddíl výstavy se bude zabývat měnícími se reflexemi Komenského osobnosti a díla během tří a půl staletí po jeho smrti. Samostatnou kapitolu bude tvořit reprezentativní výběr z portrétů Jana Amose Komenského. Přes základní chronologické rozvržení bude tato část výstavy strukturována částečně podle témat: (Komenský jako velký Čech, učitel národů, Komenský a politikové atd.). Vedle uměleckých děl nesporné kvality a výrazové síly (Štursa, Lauda, Makovský, Bílek, Brožík, Mucha...) tu budou připomenuty i artefakty dokládající spodní proudy kultu a samozřejmě též doklady aktualizací/manipulací komeniologických témat. Nebudou chybět ani díla persiflážní, karikaturistické či ironizující povahy. Vedle výtvarné linie, tvořící přirozenou dominantu tohoto oddílu, bude přiměřený prostor věnován i dílům literárním a audiovizním.

 

 

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz